24.9.22

Αποστολικό ανάγνωσμα [Β΄ Κορ. δ΄ 6-15]

 


ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Δ´ 6 - 15

6 ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 7 Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν, 8 ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι, ἀπορούμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐξαπορούμενοι, 9 διωκόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι ἀλλ’ οὐκ ἀπολλύμενοι, 10 πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. 11 ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν, ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. 12 ὥστε ὁ μὲν θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται, ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. 13ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν, 14 εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς διὰ Ἰησοῦ ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. 15 τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς, ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.Μετάφραση του αποστολικού αναγνώσματος (Β' Κορ. δ' 6-15)
" 6 Διότι ο Θεός, που διέταξε μέσα από το σκότος να λάμψη φως, αυτός έλαμψε στις διάνοιές μας, για να φωτισθούμε να γνωρίσωμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 7 ’Εχουμε δε αυτό το θησαυρό (τη θεία αποκάλυψι) μέσα σε πήλινα εύθραυστα δοχεία (μέσα στους αδυνάτους εαυτούς μας), για να φαίνεται, ότι η υπερβολική δύναμι (που υπάρχει σε μας) είναι του Θεού και δεν προέρχεται από μας. 8 Από παντού πιεζόμεθα, αλλά δεν αγχωνόμεθα. Φθάνουμε σε αδιέξοδο, αλλά δεν απελπιζόμεθα.
9 Διωκόμεθα, αλλά δεν εγκαταλειπόμεθα. Πέφτουμε κάτω από τα κτυπήματα, αλλά δεν χανόμεθα. 10 Πάντοτε στο σώμα περιφέρουμε το θάνατο του Κυρίου Ιησού, για να φανερωθή στο σώμα μας και η ζωή του (αναστημένου) Ιησού. 11 Ναι! Πάντοτε εμείς, αν και εξακολουθούμε να ζούμε, παραδιδόμεθα για τον Ιησού σε θάνατο, για να φανερωθή και η ζωή του Ιησού στη νεκρή μας σάρκα. 12 Ώστε ο μεν θάνατος συντελείται σε μας, η δε ζωή σε σας (Εμείς πεθαίνουμε σωματικώς, για να ζήτε σεις πνευματικώς). 13 Επειδή δε έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως συμφώνως προς το λόγο της Γραφής, Πίστευσα γι’ αυτό και μίλησα, και εμείς πιστεύουμε, γι’ αυτό και μιλούμε, 14 Και ξέρουμε, ότι εκείνος, που ανέστησε τον Κύριο Ιησού, θ’ αναστήση και μας δια του Ιησού, και θα μας παρουσιάση μπροστά του μαζί με σας. 15 Όλα λοιπόν γίνονται για σας, ώστε με τα πολλά να πλεονάση η ευεργεσία και να προκαλέση πλουσία ευχαριστία για τη δόξα του Θεού".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.