Ετικέτες

6.7.19

Κυριακή Γ´ Ματθαίου: ακολουθία όρθρου, μουσικά κ.α.

Κυριακή Γ´ Ματθαίου


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε: το τυπικό, την ακολουθία του όρθρου κ.α. για την Κυριακή Γ΄ Ματθαίου (7/7/2019):

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής Γ΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Γ´ 23 - Δ΄ 5

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Γ΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελιο

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ϛ´ 22 - 3322  λχνος το σματς στιν  φθαλμς. ἐὰν ον  φθαλμς σου πλος λον τ σμ σου φωτεινν σται· 
23 ἐὰν δ  φθαλμς σου πονηρς λον τσμ σου σκοτεινν σται. ε ον τ φς τ ν σο σκτος στ, τ σκτος πσον; 
24 Οδες δναται δυσ κυροις δουλεειν·  γρ τν να μισσει κα τν τερον γαπσει νς νθξεται κα το τρου καταφρονσει· ο δνασθε Θεῷ δουλεειν κα μαμων
25 Δι τοτο λγω μνμ μεριμντε τ ψυχ μν τφγητε κα τ πητεμηδ τ σματι μν τ νδσησθε· οχ  ψυχ πλεῖόν στιν τς τροφς κα τ σμα το νδματος; 
26 μβλψατε ες τ πετειν τοῦ ορανοτι ο σπερουσιν οδ θερζουσιν οδ συνγουσιν ες ποθκαςκαὶ  πατρ μν  ορνιος τρφει ατ· οχ μες μλλον διαφρετε ατν; 
27 τς δ ξ μν μεριμνν δναται προσθεναι π τν λικαν ατο πχυν να;
28 κα περ νδματος τ μεριμντε; καταμθετε τ κρνα το γρο πς αξνει· ο κοπι οδ νθει· 
29 λγω δ μν τι οδ Σολομν ν πσ τῇ δξ ατο περιεβλετο ς ν τοτων
30 Ε δ τν χρτον το γροσμερον ντα κα αριον ες κλβανον βαλλμενον Θες οτως μφιννυσινοὐ πολλ μλλον μςλιγπιστοι;
31 μ ον μεριμνσητε λγοντεςτ φγωμεν τ πωμεν  τ περιβαλμεθα; 
32 πντα γρ τατα τ θνη πιζητε· οδεν γρ  πατρ μν  ορνιος τι χρζετε τοτων πντων
33 ζητετε δ πρτον τν βασιλεαν το Θεο κα τν δικαιοσνην ατοκα τατα πντα προστεθσεται μν. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

22 Ο λύχνος, που φωτίζει και εξυπηρετεί το σώμα, είναι το μάτι (λύχνος δε που φωτίζει την ψυχήν είναι ο νους, το λογικόν που σας έχει δώσει ο Θεός). Εάν λοιπόν το μάτι είναι γερό και καθαρό, όλον το σώμα θα φωτίζεται, θα είναι φωτεινόν (έτσι θα φωτίζεται και η ψυχή σου, εάν ο νους και η καρδία σου δεν έχουν τυφλωθή από την προσκόλλησιν στους επιγείους θησαυρούς). 23 Εάν όμως το μάτι σου είναι κατεστραμμένον και ανίκανον να ίδη το φως, όλο το σώμα σου θα είναι βυθισμένο στο σκοτάδι. Εάν λοιπόν το φως, που σου έδωκεν ο Θεός (ο νους δηλαδή και η συνείδησις, εξ αιτίας της προσκολλήσεως εις τα υλικά αγαθά), είναι σκοτάδι, τότε το ηθικόν σκοτάδι της ψυχής σου πόσον πυκνόν και αδιαπέραστον θα είναι; 24 Κανείς δεν ημπορεί να υπηρετή συγχρόνως δύο κυρίους· διότι η θα μισήση τον ένα και θα αγαπήση τον άλλον η θα προσκολληθή στον ένα και θα καταφρονήση τον άλλο. Και σεις δεν είναι δυνατόν να υπηρετήτε τον Θεόν και τον πλούτον· η θα αγαπήσετε τον Θεόν και θα περιφρονήσετε τους επιγείους θησαυρούς η θα υποδουλωθήτε εις αυτούς και θα καταφρονήσετε τον Θεόν. 25 Δια τούτο ακριβώς και σας λέγω, μη φροντίζετε με στενοχωρίαν και αγωνίαν δια την ζωήν σας, δηλαδή δια το τι θα φάγετε και το τι θα πίετε, ούτε και δια το σώμα σας με τι θα ενδυθήτε. Δεν αξίζει η ζωή περισσότερον από την τροφήν και το σώμα από το ένδυμα; (Ο Θεός, που σας έδωσε το πολυτιμότερον, δεν θα σας δώση και το κατώτερον;) 26 Παρατηρήστε τα πτηνά του ουρανού και ίδετε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν ούτε συγκεντρώνουν τροφάς εις αποθήκας. Και όμως ο Πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν έχετε ασυγκρίτως μεγαλυτέραν αξίαν από αυτά; 27 Ποιός δε από σας, όσας πολλάς και μεγάλας φροντίδας και αν καταβάλη, ημπορεί να προσθέση στο ανάστημά του ένα πήχυν; 28 Και περί του ενδύματος διατί φροντίζετε με τόσην ανησυχίαν και αγωνίαν; Παρατηρήστε με προσοχήν τα άνθη του αγρού, πως φυτρώνουν και πως αυξάνουν. Ούτε κοπιάζουν ούτε γνέθουν. 29 Και όμως σας λέγω τούτο, ούτε και αυτός ο Σολομών με όλην του την βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν και δόξαν δεν εφόρεσε ποτέ ένα τόσον περίλαμπρον ένδυμα ωσαν αυτό, με το οποίον περιβάλλεται ένα από τα ταπεινά αυτά άνθη. 30 Εάν δε ο Θεός ενδύη με τόσην λαμπρότητα τα χορτάρια του αγρού, που σήμερα υπάρχουν και αύριον ρίπτονται στον φούρνον, δεν θα ενδύση πολύ περισσότερον σας, ολιγόπιστοι; 31Λοιπόν μη κυριευθήτε ποτέ από την ανήσυχον μέριμναν και μη λέγετε συνεχώς, τι θα φάγωμεν η τι θα πίωμεν η τι θα ενδυθώμεν; 32 Διότι οι ειδωλολάτραι (που δεν γνωρίζουν τα αιώνια αγαθά και την στοργικήν πρόνοιαν του Θεού), επιζητούν αποκλεστικά και μόνον αυτά τα φθαρτά αγαθά. Σεις όμως μην κυριεύεσθε από τέτοιες μέριμνες, διότι ο Πατήρ σας ο ουράνιος γνωρίζει ότι έχετε ανάγκην από όλα αυτά, και σαν πανάγαθος, που είναι, θα σας τα δώση. 33 Ζητείτε δε κατά πρώτον και κύριον λόγον την βασιλείαν του Θεού και την αρετήν που θέλει από σας ο Θεός, και όλα αυτά τα επίγεια αγαθά θα σας δοθούν μαζή με τα ανεκτίμητα αγαθά της βασιλείας των ουρανών.