Ετικέτες

17.4.20

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος- Όρθρος Μ. Σαββάτου 2007



Η ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου, τα Εγκώμια και η Λειτάνευσις του Επιταφίου, από τον Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, στις 6-4-2007, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.


Εσπερινός και θ. λειτουργία του Μ. Βασιλείου το πρωί του Μ. Σαββάτου

Αποτέλεσμα εικόνας για Μέγα Σάββατον

Ακολουθία εσπερινού, θ.λειτουργίας (Μ. Σάββατο πρωί)



Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί (ημερολογιακά) τελείται ο εσπερινός του Μ. Σαββάτου και η θεία λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όπου έχουμε την λεγόμενη «Πρώτη Ανάσταση», κατά την οποία ψάλλεται το "ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τήν γῆν, ὅτι σύ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι", δηλαδή έχουμε το προανάκρουσμα της Αναστάσεως που μεταδίδουν οι ύμνοι και της προσμονής της λυτρώσεως όλης της κτίσεως από την φθορά και τον θάνατο!

Υπενθυμίζουμε ότι είναι το μοναδικό Σάββατο που έχουμε αυστηρή νηστεία, δηλαδή αποχή και από λάδι και οίνο - οινοπνευματώδη ποτά. Είναι λάθος να λέμε ότι η ανάσταση του Κυρίου έγινε το πρωί και να τρώμε τα πάντα το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου αισθανόμενοι χαρά...

Μ. Σάββατο - Η ταφή του Κυρίου (όρθρος Μ. Σαββάτου την Μ. Παρασκευή το βράδυ)


Μ. Σάββατο
(ο όρθρος τελείται το βράδυ της Μ. Παρασκευής)


1η επιλογή: Ι. Μ. Ταξιαρχών Πηλίου 
19:00-22:30


2η επιλογή: http://www.immorfou.org.cy/

3η επιλογή: ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας 

Το Σάββατο, αφού συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι στο Πόντιο Πιλάτο, τον παρακάλεσαν να ασφαλίσει τον τάφο του Ιησού για τρεις ημέρες διότι, καθώς έλεγαν, «έχουμε υποψία μήπως οι μαθητές Του, αφού κλέψουν την νύχτα το ενταφιασμένο Του σώμα κηρύξουν έπειτα στο λαό ως αληθινή την ανάσταση την οποία προείπε ο πλάνος εκείνος, όταν ακόμη ζούσε· και τότε θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη της πρώτης». Αυτά αφού είπαν στον Πόντιο Πιλάτο και αφού πήραν την άδεια του, έφυγαν και σφράγισαν τον τάφο τοποθετώντας εκεί για ασφάλεια του κουστωδία, δηλαδή στρατιωτική φρουρά.

...φοβερόν τό ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Θεοῦ ζῶντος... 4 στίχοι από τον σημερινό Απόστολο που τα λένε όλα!!!

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Απόσπασμα από τον Απόστολο της σημερινής θ΄ ώρας (από την ακολουθία των Μεγάλων Ωρών, βλ. σελ. 56)

Η εκτίμησή μου είναι ότι αναφέρεται στον Ιούδα, αλλά και σε κάθε Ιούδα... όλων των εποχών και της σημερινής... Διαβάστε:



Εβρ. 10,28         ἀθετήσας τις νόμον Μωϋσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶ μάρτυσιν ἀποθνήσκει·
Εβρ. 10,28            Εάν κανείς παραβή τον μωσαϊκόν Νομον, καταδικάζεται χωρίς καμμίαν επιείκειαν εις θάνατον “επί τη βάσει της καταθέσεως δύο η τριών μαρτύρων”.
Εβρ. 10,29                 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καταπατήσας καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος, ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ Πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;
Εβρ. 10,29           Ποσον όμως χειροτέρας τιμωρίας νομίζετε, ότι θα κριθή ένοχος εκείνος, που κατεπάτησε με πείσμα και περιφρόνησιν τον Υιόν του Θεού και εθεώρησε το τίμιον αίμα του ευτελές και ανάξιον προσοχής, με το οποίον εν τούτοις αίμα ο ίδιος είχε πάρει τον αγιασμόν, και ο οποίος παρ' όλ' αυτα ύβρισε, περιεφρόνησε και εχλεύασε το Αγιον Πνεύμα, που παρέχει την χάριν;

Αρχονταρίκι Κυριακής 12-4-20 "Ιδού αναβαίνομεν είς Ιεροσόλυμα" Μέρος Β΄ με τον π. Ε. Παπανικολάου"





Ξέρω ότι είναι μεγάλη, αλλά ακούστε ένα μέρος της, 
αν δεν μπορείτε να την ακούσετε ολόκληρη. 

Αξίζει!

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ - ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΕΝΤΑΚΗ - ... Ἡ μόνη προσευχή τῶν πιστῶν σήμερα πού βγαίνει ἀπ’ τήν καρδιά τους εἶναι: «ἔρχου Κύριε, ἔρχου ταχύ».



Τὴν ἐνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός τὴν ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατέρα Του. « Πάτερ γιε, τήρησον ατος ν τ νόματί σου ος δέδωκάς μοι, να σιν ν καθς μες. τε μην μετ' ατν ν τ κόσμγ τήρουν ατος ν τ νόματί σου ος δέδωκάς μοι φύλαξα, κα οδες ξ ατν πώλετο ε μ  υἱὸς τς πωλείας, να  γραφ πληρωθ».

ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο τοῦτο παρατηρεῖ : «Ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς σύ, Πάτερ, ἐν ἐμοί, καὶ ἐγὼ ἐν σοί» «Τί δέ ἐστιν, Ἐν ἡμῖν; Ἐν τῇ πίστει τῇ εἰς ἡμᾶς. Ἐπειδὴ γὰρ οὐδὲν οὕτως σκανδαλίζει ἅπαντας, ὡς τὸ διεσπάσθαι, τοῦτο κατασκευάζει ὥστε γενέσθαι ἕν. Τί οὖν; ἤνυσεν αὐτό, φησί; Καὶ σφόδρα ἤνυσεν. Ἅπαντες γὰρ οἱ διὰ τῶν ἀποστόλων πιστεύσαντες ἕν εἰσιν, εἰ καί τινες ἐξ αὐτῶν διεσπάσθησαν. Οὐδὲ γὰρ τοῦτο αὐτὸν παρέλαθεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ προεῖπε, καὶ ἔδειξε τῆς τῶν ἀνθρώπων ῥαθυμίας ὄν [...] Εἴτε γὰρ περὶ σημείων, εἴτε περὶ ὁμονοίας, εἴτε περὶ εἰρήνης ὁ λόγος αὐτῷ, φαίνεται αὐτὸς αὐτοῖς ταῦτα παρεσχηκώς. Ὅθεν δῆλον ἦν, ὅτι παραμυθίας ἕνεκεν τῆς αὐτῶν ἡ αἴτησις γίνεται».

ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΘΡΗΝΟΥ



Ψάλλει η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ