Ετικέτες

8.8.19

Ἡ Θεοτόκος εἶναι ὁ μέγιστος ἄνθρωπος, ὁ ὑψηλότερος, ὁ ἁγιότερος, ὁ ἐνδοξότερος, ὁ πρῶτος μέσα σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας...Ὁ μήνας Αὔγουστος εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν μήνας ἀφιερωμένος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγιά μας. Ἀπό τήν πρώτη τοῦ μηνός ξεκινοῦμε τίς ὑπέροχες παρακλήσεις πρός αὐτήν καί μία νηστεία αὐστηρή, ὡς προετοιμασία πνευματική, γιά νά γιορτάσουμε καί τιμήσουμε τό μεγάλο γεγονός τῆς κοιμήσεώς της καί τῆς μεταστάσεώς της πρός τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.
Τιμοῦμε τήν Παναγιά μας ἐπειδή αὐτή σέ μέγιστο βαθμό ἔγινε μάρτυρας τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στήν Παλαιά Διαθήκη: «Γίνεσθέ μοι μάρτυρες, καγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ὁ Θεός». (Ἠσαΐας ΜΓ΄ 10) καί στήν Καινή Διαθήκη: «Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν πάσῃ τῇ γῇ». (Πράξ. Α΄ 8)