Ετικέτες

24.4.15

Πρόσεχε μήν σέ περιπλέξουν οἱ αἱρετικοί. (Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμία)

Ἀπ᾽ αὐτούς οἱ χειρότεροι σήμερα εἶναι οἱ Προτεστάντες (Εὐαγγελικοί), οἱ Παπικοί καί ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ
Φυλλάδιο 1

– Φίλε μου, Σοῦ εὔχομαι νά βρεῖς καί νά ἀγαπήσεις τόν Θεό, τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καί σοῦ τό ὑπόσχομαι ὅτι θά νοιώθεις ὄμορφα. Ἀντίθετα, χωρίς τόν Θεό δέν ἔχει νόημα ἡ ζωή μας. Λεγόμαστε «ἄνθρωποι» γιά νά «θρώσκουμε» «ἄνω», γιά νά στρεφόμαστε δηλαδή πρός τόν Θεό.

– Ὁ Θεός ἀποκαλύφθηκε στήν Ἁγία Γραφή. Εἶναι ἡ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. «Τριάδα ὁμοούσιος καί ἀχώριστος». Ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας εἶναι νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό. Νά ἑνωθοῦμε ὄχι βέβαια μέ τήν οὐσία Του, πρᾶγμα πού εἶναι ἀδύνατο, ἀλλά μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργειά Του, πού λέγουν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Ἀλλά ἔτσι ὅπως εἶναι ἡ καρδιά μας, γεμάτη ἀπό ἀκάθαρτα πάθη, δέν μποροῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό, γιατί εἶναι ἀδύνατο ὁ πεντακάθαρος Θεός νά ἑνωθεῖ μέ ἀκάθαρτο. Ἐμπρός, λοιπόν, φίλε μου, ἄς ἀρχίσουμε ἀγώνα ἐναντίον τῶν ἀκαθάρτων καί ἁμαρτωλῶν παθῶν μας. Πέρα οἱ ἔχθρες καί ὁ φθόνος, πέρα τά μίση καί οἱ κακίες, πέρα τά σαρκικά πάθη. Ἔφαγε τήν νεολαία ἡ ὠμή σαρκικότητα καί τό σέξ. Ὁ γάμος εἶναι καλός καί εὐλογημένος, δημιουργεῖ κοινωνία, ἡ σαρκικότητα ὅμως δέν εἶναι. Ἄρχισε, φίλε μου, ἀγώνα, γιά νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τίς ἁμαρτίες σου καί θά τά καταφέρεις μέ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας. Νά ἀγαπᾶς πολύ τήν Παναγία μας καί νά προσεύχεσαι σ᾽ Αὐτήν μέ αὐτήν τήν ὡραία προσευχή: «Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε, Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά σοῦ· εὐλογημένη σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου, ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Καί στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό νά λές αὐτή τή μικρή, ἀλλά δυνατή προσ­ευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησέ με».

– Στό ξεκίνημά σου νά βρεῖς τόν Θεό καί τήν πορεία σου σ᾽ Αὐτόν εἶναι ἀπαραίτητο νά βρεῖς ἕνα καλό πνευματικό πατέρα. Ἐνάρετο καί μορφωμένο θεολογικά πνευματικό. Ἄν μπορῶ καί ἐγώ νά σέ βοηθήσω πνευματικά, γράψε μου ἕνα μικρό γράμμα καί θά ἔχεις τήν ἀπάντησή μου. Δέν εἶσαι μόνος, ἀγαπητέ, μήν ἀπογοητεύεσαι. Ὅποιος ἔχει συντροφιά τόν Χριστό καί τήν Παναγία δέν εἶναι ποτέ μόνος του. Δυσκολίες ὑπάρχουν πολλές στή ζωή, ἀλλά θά παλέψουμε. Ἐμεῖς περάσαμε τουρκιά καί δέν λυγίσαμε. Ἔτσι καί τώρα δέν θά λυγίσουμε μέ τήν κρίση, πού ἔγινε γενικό κακό γιά ὅλους μας. Μέ τήν πίστη στό Χριστό καί μέ τήν λεβεντιά τοῦ γενναίου Ἕλληνα θά παλέψουμε καί θά νικήσουμε.

– Ἀνήκεις, φίλε μου, στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Πρόσεχε μήν σέ περιπλέξουν οἱ αἱρετικοί. Ἀπ᾽ αὐτούς οἱ χειρότεροι σήμερα εἶναι οἱ Προτεστάντες (Εὐαγγελικοί), οἱ Παπικοί καί ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἄς πεθάνουμε γυμνοί στό στρῶμα, ἄς μᾶς βάλουν μαχαίρι στό λαιμό, τήν ὀρθόδοξη ὅμως πίστη μας, πού εἶναι ἡ ἀληθινή πίστη, νά μήν τήν ἀρνηθοῦμε ποτέ. – Σοῦ εὔχομαι τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως,
Ἰερεμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.