Ετικέτες

28.6.15

Που πρέπει να στραφούμε;

Αδέρφια μου,


πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι οι πολιτικοί μας είναι κατώτεροι των περιστάσεων... και οι μεν και οι δε...! Αν είδατε έστω και λίγες σκηνές από την χθεσινή συζήτηση στη βουλή δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να σας πείσω... (κλικ εδώ για να ενημερωθείτε σχετικά)

Τότε θα με ρωτήσετε... και πού πρέπει να στραφούμε; Έχουμε καμιά ελπίδα;

Ιδού η απάντησή μου:
Ευχή του Αγίου Ιωαννικίου
(από το μεσονυκτικό και το απόδειπνο)

Η ελπίς μου ο Πατήρ, 

καταφυγή μου ο Υιός, 
σκέπη μου το Πνεύμα το Αγιον, 
Τριάς Αγία, δόξα Σοι.


Την πάσαν ελπίδα μου εις Σε ανατίθημι, 
Μήτηρ του Θεού, 
φύλαξόν με υπό την σκέπην Σου.


Θέλετε κι άλλη απάντηση;

Από το ψαλτήρι:

ΨΑΛΜΟΣ 142

(διαβάζεται στον όρθρο (στον εξάψαλμο), στο απόδειπνο, 
αλλά και στην αρχή των παρακλητικών κανόνων)Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· 
2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν. 
3 ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου, ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος· 
4 καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 
5 ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων. 
6 διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός σοι. 
(διάψαλμα). 
7 ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου· μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 
8 ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδόν, ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα τὴν ψυχήν μου· 
9 ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, ὅτι πρὸς σὲ κατέφυγον. 
10 δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου· τὸ πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. 
11 ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου· 
12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι.


Θυμηθείτε και το παλαιότερο άρθρο:

Ψαλμός 137: Για να φωτίσει ο Θεός τους άρχοντες του τόπου...


Διαβάστε και το σχετικό άρθρο του αδερφού μας αμφοτεροδέξιου: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.