Ετικέτες

19.6.15

Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος, Απόστολος εκ των δώδεκα


O προστάτης μας Άγιος Απόστολος 
Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος. Σχόλιο ιστολογίου "Ελληνική Ναυς": Επειδή τα βιογραφικά στοιχεία του Αγίου είναι συγκεχυμένα επιλέγω να μην τα θέσω υπ΄όψιν σας μιας και οι απόψεις ποικίλουν ανάλογα με το αν πρόκειται για το ίδιο ή άλλο πρόσωπο από τον Ιούδα τον αδελφό του Ιακώβου του Αδελφοθέου (υιού του Ιωσήφ από την προηγούμενη γυναίκα του), για το αν είναι υιός ή αδελφός του Ιακώβου και τίνος, για το αν είναι ο συγγραφεύς της ομώνυμης Καθολικής Επιστολής της Καινής Διαθήκης, για το πού γεννήθηκε, πού μαρτύρησε και με ποιον τρόπο και τέλος για το πότε εορτάζει (19/6 ή 21/8). Ερευνούμε τις πηγές και με την χάρη του Αγίου ελπίζουμε να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, οπότε και θα επανέλθουμε. 

Προς το παρόν αρκούμαστε να σας αναφέρουμε ότι η ομάδα μας έχει ως προστάτη τον Άγιο Ιούδα τον Θαδδαίο ή Λεββαίο εκ των δώδεκα Αποστόλων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με σίγουρη πηγή την Καινή Διαθήκη. 

Στο θέμα της ημερομηνίας εορτής επιλέγουμε (προς το παρόν) την εκδοχή του Μεγάλου Ωρολογίου και των περισσότερων συναξαριστών, δηλαδή την σημερινή ημέρα: 19η Ιουνίου. [μεταγενέστερη προσθήκη 24/6: Σύμφωνα με τα μηναία ο Άγιος Απόστολος Θαδδαίος εορτάζει στις 21 Αυγούστου κι επομένως κλίνουμε πλέον σε αυτήν την ημερομηνία ως πιο σωστή ημερομηνία εορτής. Στις 19/6 εορτάζει σύμφωνα με τα μηναία ο Άγιος Ιούδας ο Αδελφόθεος (αδελφός του Ιακώβου του Αδελφοθέου - και οι δύο ήταν γιοι του μνήστορος Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο του)]

Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδδαίος ή Λεββαίος δεν έχει καμιά σχέση με τον Ιούδα τον Ισκαριώτη! Για να διακρίνεται από τον τελευταίο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (στ, 16) και στις Πράξεις των Αποστόλων (α, 13) αναφέρεται ως Ιούδας Ιακώβου. Αναφέρεται ως Ιούδας και στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (ιδ, 22). Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ι, 3) αναφέρεται ως Λεββαίος που μετονομάσθηκε Θαδδαίος (που σημαίνει θαρραλέος), ενώ στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (γ, 18) αναφέρεται ως Θαδδαίος.

Για να μην ψάχνετε σας παραθέτω τα εν λόγω αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη:


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 [2-4]

2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 
3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 
4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ ᾿Ιούδας ὁ ᾿Ισκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 [14-19]

14 καὶ ἐποίησε δώδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν 
15 καὶ ἔχειν ἐξουσίαν θεραπεύειν τὰς νόσους καὶ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια· 
16 καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ Σίμωνι Πέτρον, 
17 καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ ᾿Ιακώβου· καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, ὅ ἐστιν υἱοὶ βροντῆς· 
18 καὶ ᾿Ανδρέαν καὶ Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον καὶ Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν καὶ ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Θαδδαῖον καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην 
19 καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 [13-16]

13 Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 
14 Σίμωνα, ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 
15 Ματθαῖον καὶ Θωμᾶν, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 
Ζηλωτήν, 
16 ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ ἐγένετο προδότης,

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 [21-23]


21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ ἐγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν. 

22 Λέγει αὐτῷ ᾿Ιούδας, οὐχ ὁ ᾿Ισκαριώτης· Κύριε, καὶ τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις ἐμφανίζειν σεαυτὸν καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ; 
23 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ' αὐτῷ ποιήσομεν.


ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (του ευαγγ. Λουκά) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 [12-14]

12 Τότε ὑπέστρεψαν εἰς ῾Ιερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἔστιν ἐγγὺς ῾Ιερουσαλήμ, σαββάτου ἔχον ὁδόν. 
13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, ἀνέβησαν εἰς τὸ ὑπερῷον οὗ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε Πέτρος καὶ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, Φίλιππος καὶ Θωμᾶς, Βαρθολομαῖος καὶ Ματθαῖος, ᾿Ιάκωβος ᾿Αλφαίου καὶ Σίμων ὁ Ζηλωτὴς καὶ ᾿Ιούδας ᾿Ιακώβου.
14 οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει σὺν γυναιξὶ καὶ Μαρίᾳ τῇ μητρὶ τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.


Άλλοι Άγιοι που τιμώνται στις 19 Ιουνίου

Την ίδια ημέρα τιμώνται πολλοί άλλοι Άγιοι στοιχεία της βιογραφίας των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ. Μην παραλείψετε να διαβάσετε τον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μέγα και θεοφόρου (κλικ εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.