Ετικέτες

18.3.16

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ


«Τό στάδιο τῶν ἀρετῶν ηνέωκται· οἱ βουλόμενοι ἀθλήσαι εἰσέλθετε»(στιχηρό τῶν αἴνων Κυριακή Τυρινῆς). Κάθε χριστιανός γιά να εἰσέλθει στό στάδιο αὐτό πρέπει να ἔχει διάθεση γιά ἀγῶνα. Να ἔχει διάθεση γιά ἄσκηση. Ὑπάρχει ἡ λανθασμένη ἐντύπωση ὅτι τό μοναδικό ἄθλημα τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἡ νηστεία. Τά ἀθλήματα (ἀρετές)  τῆς περιόδου αὐτῆς εἶναι πολλά.
1. Συγχώρηση «ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καί ὑμῖν οπατήρ ὁ οὐράνιος· ἐάν δέ μή ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τά παραπτώματα αὐτῶν, οὐδέ ὁ πατήρ ὑμῶν ἀφήσει τά παραπτώματα ὑμῶν». (Ματθ. 6, 14-15)
2. Νηστεία - Ἐγκράτεια «ὅταν δέ νηστεύητε μή γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί σκυθρωποί» (Ματθ. 6, 16), «ὁ ἀπεχόμενος ἀπό παντός πονηροῦ πράγματος τοῦτο λογίζεται νηστεία» (Μ. Βασίλειος)
3. Ἐλεημοσύνη «προσέχετε τήν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μή ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρός τό θεαθῆναι αὐτοῖς»,«σου δέ ποιοῦντος ἐλεημοσύνην μή γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου» (Ματθ. 6, 1-4)
4. Ἀγάπη «ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλη τῇ καρδία σου καί ἐν ὅλη τῇ ψυχή σου καί ἐν ὅλη τῇ διανοίᾳ σου» καί «ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22, 37-39)
5. Πίστη «πρόσθες ἡμῖν πίστιν(Κύριε)»(Λουκ. 17,5) «πίστις χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστί» (Ἰάκωβος 2, 20)
6. Μετάνοια «μετανοήσατε οὖν καί ἐπιστρέψατε εἰς τό ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τάς ἁμαρτίας» (Πράξεις 3,19), «μετάνοια ἐστί συνειδότος καθαρισμός» (Αγ.Ιωαν. Κλίμακος), «οὐδεμία τῶν ἀρετῶν ὑψηλοτέρα τῆς μετανοίας ὅτι οὐδέ τελειωθείναι τό ἔργον αὐτῆς πόποτε» (Αγ. Ἰσαάκ ὁ Σύρος)
7. Προσευχή «σύ δέ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τό ταμιεῖον σου, καί κλείσας τήν θύραν  σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καί ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῶ»(Ματθ. 6, 6) , «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (A΄ Θεσσαλoν. 5, 17)    
8. Ταπείνωση «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται  ταπεινοῖς δέ δίδωσι χάριν» (Ιάκωβ. 4, 6), «ταπείνωσις Χριστοῦ μίμησις » καί «προκοπή γάρ ψυχῆς προκοπή ταπεινώσεως» (Μ. Βασίλειος)
9. Ὑπακοή «εἰ τίς ὑπακούει τῷ Θεῶ, ὁ Θεός ὑπακούει αὐτόν» (Ἀββᾶ Υπερεχίου), «τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ» (Ἐφ'.6,1)
10. Σιωπή  «ὁ δέ Ἰησοῦς ἐσιώπα» (Ματθ. 26, 63), «ἔστι σιωπῶν ευρισκόμενος σοφός, καί ἔστι μισητός ἀπό πολλῆς λαλιᾶς»(Σοφ. Σειράχ 20, 5-6)
«ὅς φυλάσει τό στόμα αὐτοῦ καί τήν γλῶσσαν, διατηρεῖ ἐκ θλίψεως τήν ψυχήν αὐτοῦ» (Παροιμίαι 21, 23)
11. Ἐπιείκεια πρός τούς ἄλλους «ἐν ὦ γάρ κρίματι  κρίνετε κριθήσεσθε, καί ἐν ὦ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. 7, 2)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.