Ετικέτες

1.6.16

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ)

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mailfot_gram@otenet.gr στοσελίς: www.fotgrammi.gr
31.5.2016

Ποιὸς ἔχει ἰσχυρὴ θέλησι, ἱκανότητα νὰ ἀρθρώσῃ λόγο, ἀλλὰ καὶ μεράκι νὰ ἐργασθῇ εὐσυνειδήτως, γιὰ νὰ τακτοποιήσῃ ὄχι μόνο τὸ παρὸν ἀλλὰ καὶ τὸ μέλλον του ; ; ; 


Μετὰ ἀπὸ 3 ἔτη ταλαιπωριῶν καὶ τριχοτομιῶν ἁρμοδίων τοῦ ΟΑΕΔ, κατωρθώσαμε ἐπὶ τέλους νὰ μᾶς κατατάξουν ὅτι δικαιούμαστε νὰ συμμετάσχουμε στὴν πρόσληψι ἀνέργων, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ εἶναι   ἐγγεγραμμένοι ὡς μακροχρόνια ἄνεργοι στὸ μητρῶο ἀνέργων τοῦ ΟΑΕΔ γιὰ χρονικὸ διάστημα ἄνω τῶν 12 μηνῶν, ἡλικίας ἄνω τῶν 50 ἐτῶν καὶ νὰ διατηροῦν τὴν ἰδιότητα τοῦ ἀνέργου μέχρι τὴν ̟πρόσληψή τους, γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὴν δυνατότητα νὰ ἀσφαλίζωνται γιὰ νὰ ἔχουν μελλοντικῶς σύνταξη. Πρέπει νὰ ἔχουν συμ̟πληρώσει τὸ τυ̟ποποιημένο ἔντυ̟πο ἐξατομικευμένης προσέγγισης καὶ νὰ διαθέτουν συμ̟πληρωμένο ΑΣ∆.
  • Ποιὸς ὑπῆρξε προνοητικὸς καὶ ἔχει κάρτα ἀνεργίας ἄνω τοῦ ἔτους,
  • Γνωρίζει καλὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα (πολυτονικό),
  • Εἶναι εὐφυής καὶ μὲ ἀντίληψι,
  • Εἶναι γνώσης καλοῦ χειρισμοῦ ὑπολογιστή,
  • Μὲ γνώσεις γερμανικῆς γλῶσσας,
  • Γνῶσι λογιστικῆς,
  • Μὴ καπνιστής,
  • Καὶ θέλει νὰ προσληφθῇ ἀπὸ γραφεῖο κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων  γιὰ ἐσωτερικὲς καὶ ἐξωτερικὲς ἐργασίες μὲ δικό του ὄχημα (τὰ καύσιμα θὰ πληρώνωνται ἐπὶ πλέον) ;
Οἱ διαθέτοντες αὐτὰ ἂς μᾶς ἀποστείλουν ἀμέσως τὰ δικαιολογητικά τους στὸ
Φαξ 210-3236978


Facebook:

Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter@PANEL_TAMA
http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.