Ετικέτες

6.6.16

Απεθρασύνθησαν οι ψευδο-«µάρτυρες του Ιεχωβά»Ἀπεθρασύνθησαν οἱ ψευδο-«µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ»
Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ ἡ ἀπόγνωσις πολλῶν ἀνθρώπων ἔχουν προλειάνει καλῶς τὸ ἔδαφος, ὥστε νὰ ἐμφανίζωνται ὡς σωτῆρες οἱ Ἰεχωβίτες καὶ νὰ παραπλανοῦν ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ὅμως εὑρεθοῦν εἰς θέσιν ἰσχύος, τότε παύει ὁ «παρηγορητικὸς» ρόλος καὶ κινοῦνται κατὰ τὰ συμφέροντά των. Συμφώνως πρὸς τὸ dete.gr ἐργαζόμενος ἔφθασεν εἰς τὰ πρόθυρα τῆς αὐτοκτονίας ἀπὸ πιέσεις ποὺ τοῦ ἀσκοῦσαν εἰς τὴν ἐργασίαν του: «
Θρησκευτικοὶ ἦταν οἱ λόγοι ποὺ  διοίκηση πολυεθνικῆς ἁλυσίδαςὁποία ἔχει κατάστηµα καὶ στὴν Πάτρα ἀσκοῦσε πιέσεις σὲἐργαζόµενο προκειµένου νὰ ὑποβάλει παραίτηση, µ ἀποτέλεσµα τὴντελευταία στιγµ συνάδελφοί του νὰ ἀποτρέψουν τὴν αὐτοκτονίατου καθὼς προσπάθησε νὰ πηδήσει ἀπὸ τὴ γέφυρα Ρίου – Ἀντιρρίου. ὑπάλληλος εἶχε ἐκφράσει τὴ δυσφορία τουγιὰ τὸν τρόπο µ τὸνὁποῖο  διοίκηση ἀποµάκρυνε ἐργαζόµενους προκειµένου στὴ θέσητους νὰ προσλάβει ἄλλουςοἱ ὁποῖοι ἔχουν τὸ ἴδιο θρησκευτικὸπιστεύω µ τὸν διευθυντή τους.  Ὑπενθυµίζεται πὼς  ὑπάλληλοςὑπέβαλε τελικὰ τὴν παραίτησή του καθὼς µετὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς αὐτοκτονίας του  διοίκηση τὸνµετακίνησε στὰ γραφεῖα ὅπου ἐκεῖ ἄλλοι ἐργαζόµενοι ποὺ ἔχουν τὸ ἴδιο θρησκευτικὸ πιστεύω µ τὰ ὑψηλὰκλιµάκια συνέχισαν νὰ τοῦ κάνουν πόλεµο».

Παρὰ τὴν ἀποκάλυψιν τοῦ γεγονότος καὶ τὴν δημοσιότητα ἀπεθρασύνθησαν τελείως καὶ ἐντείνουνἐναγωνίως τὰς προσπαθείας των εἰς Πάτρας μήπως καὶ προσγράψουν εἰς τὴν ἑταιρείαν των κανένα μέ-λοςὩς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ dete.gr τῆς 20ῆς Φεβρουαρίου 2016:
«∆εκάδες ἐπιστολὲς ἔχουν βρεῖ στὰ γραµµατοκιβώτιά τουςἀλλὰ ἀκόµα καὶ κάτω ἀπὸ τὶς πόρτες τῶνσπιτιῶν τους συµπολίτες ἀπὸ τὴν θρησκευτικὴ αἵρεση τῶν Ἰεχωβάδων ποὺ τοὺς καλοῦν σὲ συνάντησηγνωριµίαςΜὲ χειρόγραφες ἐπιστολὲς ζητοῦν ἀπὸ τὸν κάθε πολίτη νὰ τὸν ἐνηµερώσουν καὶ νὰ τὸνβοηθήσουν νὰ ἀπαντήσει σὲ ζητήµατα ὅπως γιατί γερνᾶµεγιατί πεθαίνουµεκαὶ ποιὸς εἶναι  σκοπὸς τῆςζωῆςἩ δὲ συνάντηση ὁρίζεται στὴν τοπικὴ ἐκκλησία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ».
Ἔντονον δραστηριότητα ἀνέπτυξαν τελευταίως καὶ εἰς Χίον. ∆ὲν φθάνει ποὺ ἡ νῆσος πλήττεται ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ταλανίζουν τὴν ναυτιλίαν ἀλλὰ καὶ τοὺς µετανάστας, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀµερικανοκίνητοι Ἰεχωβίτες. Μήπως ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι πιὸ προσεκτικὴ διὰ τὸ τί συµβαίνει εἰς αὐτὰ τὰ ἀκριτικὰ εὐαίσθητα µέρη τῆς πατρίδος µας; Εὐτυχῶς ἡ Ἱ. Μ. Χίου ἐξέδωσεν ἀνακοινωθὲν κατὰ τὴν 19ην Φεβρουαρίου 2016, εἰς τὸ ὁποῖον ἐνηµερώνει τοὺς πιστούς:
«Οἱ «χιλιαστές», πάντως, ἢ «µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» ἢ «χριστιανοὶ µάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», ὅπως ὀνοµάζονται τελευταῖα, χρησιµοποιοῦν τὴν τακτικὴ µέθοδο παραπλανήσεως τῶν χριστιανῶν, πραγµατοποιώντας ἐπιδροµὲς καὶ ἐπισκέψεις ἀπὸ πόρτα σὲ πόρτα.
Τὶς τελευταῖες ἡµέρες συνεργεῖα ὀλιγοµελῆ, ἐκφράζοντας εὐγενικὴ κυρίως συµπεριφορά, πραγµατοποιοῦν ἐπισκέψεις ἀπὸ σπίτι σὲ σπίτι τῆς Μητροπόλεώς µας. Αὐτὴ τὴ φορὰ µάλιστα διανέµουν - τεχνηέντως πάντως - ἕνα διαφηµιστικὸ τετρασέλιδο φυλλάδιο γιὰ µία καινούργια ἱστοσελίδα στὸ διαδίκτυο. Πρόκειται γιὰ τὸν ἱστότοπο jw.org, ὅπου µπορεῖ κανεὶς - κατὰ τὴ δική τους πλανεµένη ἐκτίµηση - νὰ βρεῖ ἀπάντηση στὰ σηµαντικὰ ἐρωτήµατα τῆς ζωῆς. Καὶ στὸ σηµεῖο αὐτὸ ἡ τεχνικὴ τῆς προσπάθειας γιὰ παραπλάνηση φτάνει στὸ κατακόρυφο. Ποιὸς θέλει νὰ πάρει ἀπαντήσεις στὰ σηµαντικὰ ἐρωτήµατα: Ποιὸ εἶναι τὸ νόηµα τῆς ζωῆς; Φταίει ὁ Θεὸς γιὰ τὰ βάσανά µας; Τί συµβαίνει ὅταν πεθαίνουµε; ∆ελεαστικὰ πράγµατι ἐρωτήµατα, ὥστε νὰ ἀσχοληθῆ κανεὶς µ’αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα, ὅπου θὰ βρεῖ καὶ τόσα ἄλλα ἐνδιαφέροντα πράγµατα...Καὶ τότε... Θὰ ἀντλήσει ἀπὸ ἐκεῖ ἀπαντήσεις σὲ βιβλικὲς ἐρωτήσεις καὶ συµβουλὲς γιὰ τὶς οἰκογένειες. Καὶ προχωρώντας θὰ κατεβάσει ἐκδόσεις γιὰ τὰ βιβλία «Καλὰ Νέα ἀπὸ τὸν Θεό», τὸ βιβλίο «Τί διδάσκει πράγµατι ἡ Ἁγία Γραφὴ» καὶ τὰ περιοδικὰ «Ἡ Σκοπιὰ» καὶ «Ξύπνα». Ἔτσι ἀποκαλύπτεται τὸ προσωπεῖο τῆς συγκεκριµένης ἱστοσελίδας, ἀλλὰ καὶ ἡ παραπλανητική της διάθεση.
Κυρίως µως  ἀποκάλυψη αὐτὴ γίνεται στὴν τελευταία σελίδα τοῦ παραπλανητικοῦ φυλλαδίου: «ΟἱΜάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ θὰ χαροῦν νὰ ἐξετάσουν τὴν Ἁγία Γραφὴ µαζί σας». Καὶ τέλοςτελείωςἀπροκάλυπτα, µᾶς προτείνουν νὰ στείλουµε τὸ αἴτηµά µαςγιὰ νὰ λάβουµε τὶς τέλειες ἀπαντήσεις ἀπὸτοὺς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶσὲ συγκεκριµένη διεύθυνση σὲ Γερµανία καὶ ἙλλάδαὍταν µιλάει ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ «λύκους βαρεῖς» µὲ διάθεση νὰ κατασπαράξουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, τέτοια κινήµατα φωτογραφίζει. Καιρὸς νὰ ἀντισταθοῦµε σ’ αὐτὲς τὶς παραπλανητικὲς κινήσεις, ἀρνούµενοι τὶς συζητήσεις µαζί τους καὶ τὶς συµβουλές τους. Ἡ γνήσια Ἁγία Γραφὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔχει τὶς ἀπαντήσεις σὲ ὅλα τὰ ὑπαρξιακὰ ἐρωτήµατα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐκεῖ µπορεῖ ὁ καθένας µας νὰ προστρέξει».

«Oρθόδοξος Τύπος», 27/05/2016                         AKTINEΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.