Ετικέτες

3.6.17

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής της Πεντηκοστής


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 - 52


37 ν δ τ σχτ μρ τ μεγλ τς ορτς εστκει ησος κα κραξε λγων· Ἐάν τις διψ, ρχσθω πρς με κα πιντω. 38 πιστεων ες μ, καθς επεν γραφ, ποταμο κ τς κοιλας ατο εσουσιν δατος ζντος. 39 τοτο δ επε περ το Πνεματος ο μελλον λαμβνειν ο πιστεσαντες ες ατν· οπω γρ ν Πνεμα γιον, τι ησος οδπω δοξσθη. 40 πολλο ον κ το χλου κοσαντες τν λγον λεγον· Οτς στιν ληθς προφτης· 41 λλοι λεγον· Οτς στιν Χριστς· ο δ λεγον· Μ γρ κ τς Γαλιλαας Χριστς ρχεται; 42 οχ γραφ επεν τι κ το σπρματος Δαυδ κα π Βηθλεμ τς κμης, που ν Δαυδ, Χριστς ρχεται; 43σχσμα ον ν τ χλ γνετο δι’ ατν. 44 τινς δ θελον ξ ατν πισαι ατν, λλ’ οδες πβαλεν π’ ατν τς χερας. 45 λθον ον ο πηρται πρς τος ρχιερες κα Φαρισαους, κα επον ατος κενοι· Διατ οκ γγετε ατν; 46 πεκρθησαν ο πηρται· Οδποτε οτως λλησεν νθρωπος, ς οτος νθρωπος. 47 πεκρθησαν ον ατος ο Φαρισαοι· Μ κα μες πεπλνησθε; 48 μ τις κ τν ρχντων πστευσεν ες ατν κ τν Φαρισαων; 49 λλ’ χλος οτος μ γινσκων τν νμον πικατρατο εσι! 50 λγει Νικδημος πρς ατος, λθν νυκτς πρς ατν, ες ν ξ ατν· 51 Μ νμος μν κρνει τν νθρωπον, ἐὰν μ κοσ παρ’ ατο πρτερον κα γν τ ποιε; 52 πεκρθησαν κα επον ατ· Μ κα σ κ τς Γαλιλαας ε; ρενησον κα δε τι προφτης κ τς Γαλιλαας οκ γγερται. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η´ 12 - 12

12 Πλιν ον ατος ησος λλησε λγων· γ εμι τ φς το κσμου· κολουθν μο ο μ περιπατσ ν τ σκοτίᾳ, λλ’ ξει τ φς τς ζως. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 - 52

37 Κατά την τελευταίαν δε μεγάλην ημέραν της εορτής εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπεν· “εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν, ειρήνην και χαράν, ας έλθη κοντά μου και ας πίνη την αλήθειαν που προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του. 38 Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνη αστείρευτος πνευματική πηγή· και από την καρδίαν του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό”.39 Αυτό δε είπε ο Κυριος δια το Αγιον Πνεύμα, το οποίον έμελλον να λάβουν όσοι θα επίστευον εις αυτόν, διότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, που αναγεννά και σώζει, δεν είχε ακόμη δοθή εις κανένα, επειδή ο Ιησούς δεν είχε ακόμη δοξασθή με την μεγάλην θυσίαν και με την ένδοξον ανάληψίν του. 40 Πολλοί, λοιπόν, από τον λαόν, όταν ήκουσαν την διδασκαλίαν αυτήν, έλεγαν· “αυτός είναι πράγματι ο προφήτης, που έχει προαναγγείλει ο Μωϋσής. 41 Αλλοι έλεγαν· “αυτός είναι πράγματι ο Χριστός”. Αλλοι έλεγαν· “δεν είναι ο Χριστός, διότι μήπως από την Γαλιλαίαν θα έλθη ο Χριστός; 42Δεν είπε η Γραφή, ότι ο Χριστός κατάγεται από το γένος του Δαυΐδ και έρχεται από το χωρίον Βηθλεέμ, όπου εγεννήθη και έζησεν ο Δαυΐδ;” 43 Εγινε, λοιπόν, αντιγνωμία και διαίρεσις μεταξύ του λαού εξ αιτίας αυτού. 44 Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον πιάσουν, αλλά κανείς δεν άπλωσε επάνω του το χέρι. 45 Επέστρεψαν, λοιπόν, οι υπηρέται στους αρχιερείς και Φαρισαίους, χωρίς να έχουν συλλάβει τον Χριστόν και τους είπαν εκείνοι· “διατί δεν τον εφέρατε εδώ;” 46 Απεκρίθησαν οι υπηρέται· “ποτέ μέχρι σήμερα άλλος άνθρωπος δεν εδίδαξε έτσι, όπως διδάσκει αυτός ο άνθρωπος”. 47Απεκρίθησαν τότε οι Φαρισαίοι εις αυτούς· “μήπως και σεις έχετε παρασυρθή από αυτόν εις την πλάνην; 48 Μηπως επίστευσεν εις αυτόν κανείς από τους άρχοντας η από τους Φαρισαίους; Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνοι γνωρίζουν την αλήθειαν και έχουν ορθή κρίσιν. 49 Αλλά επίστευσεν αυτός ο αγράμματος όχλος, που δεν γνωρίζει τον νόμον και δι' αυτό είναι καταράμενοι!” 50 Λεγει τότε προς αυτούς ο Νικόδημος, που ήτο ένας από αυτούς και ο οποίος είχεν επισκεφθή νύκτα τον Χριστόν· 51 “μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπον, εάν ο δικαστής δεν ακούση πρώτον από αυτόν την απολογίαν του και μάθη τι έχει κάμει;” 52 Απήντησαν και του είπαν· “μήπως και συ είσαι από την Γαλιλαίαν; Ερεύνησε και μάθε, ότι προφήτης δεν έχει έως τώρα βγη από την Γαλιλαίαν”. (Η αξία του ανθρώπου δεν έγκειται στον τόπον καταγωγής, αλλά εις την αρετήν και τα έργα του). 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η´ 12 - 12

12 Παλιν, λοιπόν, ωμίλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγων· “εγώ είμαι το φως όλου του κόσμου, εκείνος που με ακολουθεί πιστά δεν θα περιπατήση στο σκότος με άμεσον τον κίνδυνον να κρημνισθή εις τα βάραθρα, αλλά θα έχη το πνευματικόν φως που ακτινοβολείται από τον Θεόν, την πηγήν της ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.