Ετικέτες

2.9.17

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΓ΄ Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Α΄ Κορ. ις΄ 13-24


­δελ­φοί, 

13 γρη­γο­ρε­τε, στή­κε­τε ν τ πί­στει, ν­δρί­ζε­σθε, κρα­ται­ο­σθε. 14. Πάν­τα ­μν ν ­γά­π γι­νέ­σθω. 15 Πα­ρα­κα­λ δ ­μς, ­δελ­φοί· ο­δα­τε τν ο­κί­αν Στε­φα­ν, ­τι ­στν ­παρ­χ τς ­χα­ΐ­ας κα ες δι­α­κο­νί­αν τος ­γί­οις ­τα­ξαν ­αυ­τούς· 16 ­να κα ­μες ­πο­τάσ­ση­σθε τος τοι­ού­τοις κα παν­τ τ συ­νερ­γον­τι κα κο­πι­ν­τι. 17 Χαί­ρω δ ­π τ πα­ρου­σί­ Στε­φα­ν κα Φουρ­του­νά­του κα ­χα­ϊ­κο, ­τι τ ­μν ­στέ­ρη­μα ο­τοι ­νε­πλή­ρω­σαν· 18 ­νέ­παυ­σαν γρ τ ­μν πνε­μα κα τ ­μν. ­πι­γι­νώ­σκε­τε ον τος τοι­ού­τους. 19 ­σπά­ζον­ται ­μς α κ­κλη­σί­αι τς ­σί­ας. ­σπά­ζον­ται ­μς ν Κυ­ρί­ πολ­λ ­κύ­λας κα Πρί­σκιλ­λα σν τ κατ᾿ ο­κον α­τν κ­κλη­σί­. 20 ­σπά­ζον­ται ­μς ο ­δελ­φο πάν­τες. ­σπά­σα­σθε λ­λή­λους ν φι­λή­μα­τι ­γί­. 21 ­σπα­σμς τ ­μ χει­ρ Παύ­λου. 22 Ε τις ο φι­λε τν Κύ­ρι­ον ­η­σον Χρι­στόν, ­τω ­νά­θε­μα. Μα­ρν ­θ. 23 χά­ρις το Κυ­ρί­ου ­η­σο Χρι­στο μεθ᾿ ­μν. 24 ­γά­πη μου με­τ πάν­των ­μν ν Χρι­στ ­η­σο· ­μήν.

Μετάφραση

Αδερφοί,
13 Μένετε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Σταθήτε στερεοί και ακλόνητοι εις την πίστιν. Δειχθήτε άνδρες γενναίοι· παρέτε δύναμιν και ισχύν. 14 Όλα όσα λέγετε και κάνετε ας γίνωνται με αγάπην. 15 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, και δια το εξής ακόμη· γνωρίζετε την οικογένειαν του Στεφανά, ότι είναι οικογένεια που πρώτη αυτή από όλην την Αχαΐαν επίστευσεν στον Χριστόν και έταξαν τον εαυτόν τους εις την υπηρεσίαν των Χριστιανών. 16 Σας παρακαλώ, λοιπόν, να υποτάσσεσθε και σεις εις τέτοιους εκλεκτούς Χριστιανούς και εις καθένα, ο οποίος συνεργεί και κοπιάζει στο έργον του Κυρίου. 17 Χαίρω δε, διότι είναι παρόντες εδώ ο Στεφανάς και ο Φουρτουνάτος και ο Αχαϊκός, οι οποίοι ανεπλήρωσαν εις αρκετόν βαθμόν την στέρησιν της ιδικής σας παρουσίας. 18 Διότι ανέπαυσαν το πνεύμα μου με τας πληροφορίας που μου έφεραν, και πιστεύω ότι θα αναπαύσουν και το ιδικόν σας πνεύμα με την επιστολήν, που θα σας φέρουν. Να αναγνωρίζετε την αξίαν των και να εκτιμάτε τους τοιούτους Χριστιανούς. 19 Σας στέλνουν αδελφικούς χαιρετισμούς αι Εκκλησίαι της Ασίας. Σας χαιρετούν πολύ εν Κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκιλλα μαζή με τους πιστούς, οι οποίοι συναθροίζονται στο σπίτι των. 20 Σας χαιρετούν όλοι οι αδελφοί. Ασπασθήτε ο ένας τον άλλον με το άγιον φίλημα της αγάπης. 21 Ο χαιρετισμός αυτός εγράφη με το χέρι εμού, του Παύλου. 22 Εάν κανείς δεν αγαπά με όλην του την ψυχήν και την δύναμιν τον Κυριον Ιησούν, ας είναι χωρισμένος από την Εκκλησίαν και τον Χριστόν. Ο Κυριος θα έλθη και θα τον κρίνη όπως του πρέπει. 23 Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζή σας πάντοτε. 24 Η αγάπη μου, η εν Χριστώ Ιησού, είναι και θα είναι με όλους σας. Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.