Ετικέτες

24.3.18

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 25 Μαρτίου 2018 (με κήρυγμα)

Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελισμός της θεοτόκου

Ε΄ Νηστειῶν
Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας 

τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
Λουκ. α΄ 24-38ν τας μραις κεναις συνλαβεν ᾿Ελισβετ γυν Ζαχαρου, κα περικρυβεν αυτν μνας πντε, λγουσα τι οτω μοι πεποηκεν Κριος ν μραις ας πεδεν φελεν τ νειδς μου ν νθρποις. ᾿Εν δ τ μην τ κτ πεστλη γγελος Γαβριλ π το Θεο ες πλιν τς Γαλιλαας, νομα Ναζαρτ, πρς παρθνον μεμνηστευμνην νδρ, νομα ᾿Ιωσφ, ξ οκου Δαυδ, κα τ νομα τς παρθνου Μαριμ. κα εσελθν γγελος πρς ατν επε· χαρε, κεχαριτωμνη· Κριος μετ σο· ελογημνη σ ν γυναιξν. δ δοσα διεταρχθη π τ λγ ατο, κα διελογζετο ποταπς εη σπασμς οτος. κα επεν γγελος ατ· μ φοβο, Μαριμ· ερες γρ χριν παρ τ Θε. κα δο συλλψ ν γαστρ κα τξ υἱόν, κα καλσεις τ νομα ατο ᾿Ιησον. οτος σται μγας κα υἱὸς ψστου κληθσεται, κα δσει ατ Κριος Θες τν θρνον Δαυδ το πατρς ατο, κα βασιλεσει π τν οκον ᾿Ιακβ ες τος αἰῶνας, κα τς βασιλεας ατο οκ σται τλος. επε δ Μαριμ πρς τν γγελον· πς σται μοι τοτο, πε νδρα ο γινσκω; κα ποκριθες γγελος επεν ατ· Πνεμα Αγιον πελεσεται π σ κα δναμις ψστου πισκισει σοι· δι κα τ γεννμενον γιον κληθσεται υἱὸς Θεο. κα δο ᾿Ελισβετ συγγενς σου κα ατ συνειληφυα υἱὸν ν γρει ατς, κα οτος μν κτος στν ατ τ καλουμν στερ· τι οκ δυνατσει παρ τ Θε πν ρμα. επε δ Μαριμ· δο δολη Κυρου· γνοιτ μοι κατ τ ρμ σου. κα πλθεν π᾿ ατς γγελος.
Μετάφραση
Εκείνες τις ημέρες έμεινεν έγκυος η γυναίκα του η Ελισάβετ και έκρυπτε επιμελώς τον εαυτόν της επί πέντε μήνας. Και όταν το γεγονός έγινε πλέον φανερόν, έλεγεν η Ελισάβετ ότι “έτσι μου έχει κάμει το καλό αυτό ο Κυριος εις τας ημέρας της γεροντικής μου ηλικίας, κατά τας οποίας επέβλεψε με καλωσύνην και ευδόκησε να μου αφαιρέση την εντροπήν της ατεκνίας μου μεταξύ των ανθρώπων”. Κατά δε τον έκτον μήνα από τότε που είχε μείνει έγκυος η Ελισάβετ, εστάλη από τον Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις μίαν πόλιν της Γαλιλαίας, ονόματι Ναζαρέτ, προς μίαν παρθένον, μνηστευομένην με άνδρα ονόματι Ιωσήφ, η οποία κατήγετο από το γένος Δαυίδ. Και η παρθένος ωνομάζετο Μαριάμ. Αφού δε ο άγγελος εισήλθεν στο σπίτι, είπε προς αυτήν· “χαίρε συ, που έλαβες μεγάλας και εξαιρετικάς χάριτας από τον Θεόν· ο Κυριος είναι μαζή σου. Είσαι συ ευλογημένη όσον καμμία άλλη μεταξύ των γυναικών”. Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελον, εταράχθη πολύ από τα λόγια του και εσκέπτετο μέσα της τι σημαίνει και ποίον σκοπόν έχει αυτός ο χαιρετισμός. Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν· “μη φοβάσαι, Μαριάμ, διότι ευρήκες εξαιρετικήν εύνοιαν και ευλογίαν εκ μέρους του Θεού. Και ιδού θα συλλάβης και θα γεννήσης υιόν και θα καλέσης το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός θα είναι μέγας δια την αγιότητα και το έργον του. Και θα ονομασθή ο κατ' εχοχήν Υιός του υψίστου. Και θα δώση εις αυτόν Κυριος ο Θεός τον θρόνον του προπάτορός του Δαυίδ. Και θα βασιλεύση στους αιώνας ως αιώνιος βασιλεύς εις όλας τας γενεάς των πιστών, που θα αποτελούν την νέαν πνευματικήν οικογένειαν του Ιακώβ. Και η βασιλεία του δεν θα λάβη τέλος”. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον· “πως θα γίνη το πρωτάκουστον τούτο, να γεννήσω υιόν, αφού δεν γνωρίζω άνδρα; Και απεκρίθη ο άγγελος και της είπε· “το Πνεύμα το Αγιον που θα σε απαλλάξη από το προπατορικόν αμάρτημα και θα σε εξαγιάση, θα έλθη εις σε και η δημιουργική δύναμις του Υψίστου θα σε περικαλύψη και θα σε διαποτίση. Δι' αυτό και το απολύτως άγιον και αναμάρτητον βρέφος, το οποίον κατά τον υπερφυσικόν αυτόν τρόπον θα γεννηθή από σε, θα κληθή, διότι θα είναι, ο Υιός του Θεού. Ιδού δε ότι και η Ελισάβετ η συγγενής σου έχει συλλάβει και αυτήν υιόν εις την γεροντικήν της ηλικίαν. Και ο μήνας αυτός είναι ο έκτος της εγκυμοσύνης εις αυτήν, την οποίαν έως τώρα έλεγαν στείραν. Διότι δεν είναι αδύνατον στον Θεόν κάθε τι θαυμαστόν και υπερφυσικόν”. Είπε δε η Μαριάμ· “ιδού η δούλη του Κυρίου πρόθυμος να υποταχθώ εις την θείαν βουλήν. Ας γίνη σύμφωνα με τον λόγον σου”. Και ανεχώρησεν από αυτήν ο άγγελος. 
 (μετάφραση από: http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh)
1. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Τ μεγαλύτερο μυστήριο τς στορίας ποκαλύπτεται σήμερα κατ τν χαρμόσυνη κα κοσμοσωτήρια μέρα το Εαγγελισμο. πορε Θεοτόκος, καθς κούει π τν ρχάγγελο Γαβριλ τν παράδοξο χαιρετισμό. πορε κατόπιν κα γι τν φοβερ ποκάλυψι, τν μεγαλύτερη κπληξι τν αώνων. Φόβος τν πλημμυρίζει! πεσταλμένος μως το Θεο προλαμβάνει μέσως τν γωνία τς Παρθένου. «Μ φοβο, Μαριάμ», τς λέει. ξιώνεσαι ν πηρετήσς τ μεγαλύτερο μυστήριο το Θεο! Θ συλλάβς στ σπλάγχνα σου Υἱὸ κα θ Τν νομάσς ησον. Ατς θ εναι μέγας. Θ Τν ναγνωρίσουν ο νθρωποι ς Υἱὸ το Θεο το ψίστου. Θ Το δώσ Θες Πατρ τν θρόνο το Δαβδ κα θ βασιλεύσ στος αἰῶνες τν αώνων, σ μία βασιλεία τελεύτητη κα παντοτινή.
πορεῖ καὶ ἰλιγγιᾷ κάθε ἀνθρώπινος νος μπροστ στ φοβερ μυστήριο, τν κπληκτικ ποκάλυψι, ποία τώρα νακοινώνεται. Ποις μως εναι ατς πο σαρκοται; Δν εναι μόνον προφήτης γιος, δν εναι γγελος ρχάγγελος. Εναι Υἱὸς το Θεο το ψίστου, μονογενής. συνάναρχος, συναδιος κα μόθρονος μ τν Πατέρα, Δεσπότης κα Δημιουργς το σύμπαντος κόσμου, Κύριος το παντός. Ατς γίνεται νθρωπος, διος Θεός! κενος πο δημιούργησε τ πλάσμα του κακο κα γνό. κενος ρχεται ν ναδημιουργήσ τν πεσμένο κα μαρτωλ κα δυστυχισμένο νθρωπο.
Ατ εναι τ φοβερ μυστήριο, πο ποκαλύπτεται σήμερα στν περαγία Θεοτόκο λλ κα σ’ λους τος πιστος Χριστιανούς. ς μς συγκλονίσ κάθοδος το Βασιλέως τς δόξης π τ ψη το ορανο πρς τ γ γι τ σωτηρία μας. Κα ς μς φιλοτιμήσ πειρη συγκατάβασί του, στε ν τν συνειδητοποιομε κα ν νταποκρινώμαστε στν πειρη ατ γάπη του.
2. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Κεχαριτωμένη Κόρη τς Ναζαρέτ, φο κουσε τς κατάληπτες ατς βουλς το Θεο π τν γγελο, θαυμάζει κα πορε. «Πς θ συντελεσθ τ μυστήριο;» ρωτ. Κα ρχάγγελος το ορανο ποκρίνεται: «Πνεμα γιο θ λθ μέσα σου, δύναμι το Θεο το ψίστου θ σ πισκιάσ. Ο φυσικο νόμοι θ παραμερισθον. Τ ναμάρτητο κα γιο βρέφος πο θ γεννηθ θ εναι Υἱὸς το ψίστου». Κα πάναγνος Παρθένος τς Ναζαρτ κλίνει τν γία της κεφαλ κα ποδέχεται τν βουλ το Θεο. «δο δούλη Κυρίου», λέγει. «ποτάσσομαι πλήρως κα τελείως. ς γίν πως κριβς μο επες».
Μεγάλη ποστολή, μοναδική. Κα ξιώνεται ν τν κπληρώσ πλ κα ταπειν κόρη τς Ναζαρέτ. λλ γιατί νάμεσα στ δισεκατομμύρια λων τν γυναικν το κόσμου, λων τν αώνων, Θες ξεχωρίζει κα λαμπρύνει κα τιμ τν κόρη τς Ναζαρτ κα τν καθιστ μητέρα του;
Τί εχε πτωχ Παρθένος τς Ναζαρέτ; Πλούτη κα δόξα; Κοινωνικ θέσι κα καταξίωσι; νώτερη παίδευσι κα σοφία; Τίποτε π’ λα σα θαμπώνουν τος νθρώπους το κόσμου! Τν διαλέγει μως Θες γι τν ρετή της, ποία φανερώνεται κρυστάλλινη κα μέσα π τ λόγια κα τς ποκρίσεις της κατ τν συγκλονιστικ ατ στιγμ τς ζως της. Εναι ταπεινή. «Δούλη Κυρίου» νομάζει τν αυτό της, μολονότι εναι μόνη ξια ν γίν μητέρα Θεο. Κα σο Θες τν ψώνει, τόσο ατ ταπεινώνεται. λλ ταπειν Δέσποινα τς Ναζαρτ ε-ναι κα τ πόδειγμα τς πακος στ θέλημα το Θεο. Κα πακοή της ατ εναι τ παύγασμα τς ταπεινώσεώς της. Παραδίδει τν αυτό της λόκληρο, γι ν λάβ μέρος στ περοχώτερο ργο το Δημιουργο. ποτάσσεται κατ πάντα. Γι’ ατς λοιπν τς μεγάλες ρετς πο εχε Παναγία μας γγελος τν νόμασε Κεχαριτωμένη. Διότι εχε πάνω της τ περφυσικ χαρίσματα το γίου Πνεύματος σ ψιστο βαθμό. Γι’ ατ κα Θες τν διάλεξε ν φέρ στν κόσμο τν Σωτρα Χριστό, τν Βασιλέα τν λων.
Παναγία Παρθένος δίνει τ παράδειγμα σ’ λους μας. Παράδειγμα ρετς κα γιότητος, ταπεινώσεως κα πακος. Κα μς ζητε σιωπηλ ν τν μιμηθομε. Ν ταπεινοφρονομε κα ν’ κολουθομε τν βίο τς ρετς κα τς γιότητος. Κι ατ θ μς σκέπ κα θ μς περιφρουρπως τ κανε κα στ πολυβασανισμένο θνος μας κα τ βοήθησε τν μέρα τς ορτς της ν σηκώσ τν σημαία τς λευθερίας κα ν δηγηθ στ λύτρωσι. Στν προστασία της ν καταφεύγουμε πάντοτε κα ν τς ζητομε ν μς λυτρών «κ παντοίων κινδύνων», κι μς κα τ θνος μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.