Ετικέτες

31.5.18

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 29.5.18

Αποτέλεσμα εικόνας για ταμα του εθνους


1. Καλὴ Ἀνάσταση στὶς ψυχές μας, τοὺς οἰκείους μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἐκκλησία μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὸ ἑλληνικὸ Ἔθνος, τὴν Συρία μας (διότι ὁ πολυχαϊδεμένος μας Σουλτᾶνος, ὁ σύγχρονος σχιζοφρενὴς Χίτλερ μετέβη καὶ εἰς τὸ Βατικανό, νὰ πάρῃ τὴν εὐλογία τοῦ ἀντίχριστου πάπα γιὰ νὰ ἐξαφανίσῃ κάθε ἴχνος πολιτισμοῦ αὐτῆς τῆς χώρας καὶ νὰ μὴ ἀφήσῃ οὔτε ἕνα Σύριο στὴ ζωή) καὶ πρὸ παντὸς εἰς τὴν καταταλαιπωρούμενη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως.2. Ἐν πρώτοις σᾶς ζητοῦμε ταπεινὰ συγγνώμη, διότι ἡ ὑπερεντατικότατη ἀπασχόλησή μας ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὶς πρῶτες πρωϊνὲς ὧρες ἐπὶ 365 ἡμέρες τὸ ἔτος δὲν μᾶς ἐπέτρεψε, δυστυχῶς, νὰ ἀπευθυνθοῦμε νωρίτερα καὶ σὲ σᾶς, τοὺς ταλαίπωρους συνανθρώπους μας ποὺ βιώνουν μὲ μεγίστη ἀγωνία καὶ ἄγχος γιὰ τὴν αὔριον. !!!...

3.Ἐμεῖς εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ὅπως θὰ δῆτε καὶ εἰς τὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνομε καὶ ἀποστέλομε δωρεὰν σὲ 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, καθὼς καὶ εἰς τὸ Facebook: Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή) καὶ εἰς τὸ Twitter: @PANEL_TAMA. !!!...

4. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε, τὸ ἀπόλυτα θεμελιωμένο μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα ἐκτενέστατο ἔγγραφό μας ὑπ’ἀριθμ. 560/11.7.2017, πρὸς τὴν Περιφερειάρχη κυρία ΔΟΥΡΟΥ, ὅπου προσφερόμαστε ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ χωρὶς τὸ παραμικρὸ ὄφελος (οὔτε κἄν τὸ ὄνομὰ μας νὰ ἀναφερθῇ ὄχι μόνον σὲ αὐτὴ τὴν προσωρινὴ καὶ ἐπίγειο ζωὴν μας ἀλλὰ καὶ ὅταν κλείσουμε τὰ μάτια μας καὶ ἀπέλθωμε ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστοι στρατιῶτες). Διότι πιστεύομε ἀπολύτως ὅτι τίποτα δὲν θὰ μείνει ἐδῶ, παρὰ μόνο ἡ ἀνύπαρκτη ἀρετή μας καὶ ἡ μεγίστη ψυχική μας ἀθλιότητα.

Μὲ ἄλλα λόγια, προτιθέμεθα νὰ μετατρέψουμε καὶ πάλι σὲ ἐπίγειο ΕΔΕΜ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ τὸν πνεύμονα πρασίνου, ποὺ εἶναι δίπλα σας, δηλαδὴ τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ποὺ τὸ κατήντησαν σὲ ἄκρως ἐπικίνδυνο ἄνδρο ἀκολασίας, πεδίο ἕλξεως τῆς μάστιγας τοῦ αἰῶνα μας – τῶν ναρκωτικῶν, τῆς ἐμπορίας σαρκός (τὸ ἐπικερδέστατο ἐπάγγελμα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες), τοῦ ἐμπορίου ὅπλων καὶ ἐν γένει κάθε ἀσύλληπτης παρανομίας, ἐπικινδυνότητας καὶ φόβου καὶ τρόμου ὄχι μόνον γιὰ τὰ παιδιὰ καί τὶς γυναῖκες, τοὺς ἀναπήρους καὶ τοὺς ἀσθενεῖς ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς γεροὺς νέους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες.

5. Τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο ἔχει παραδώσει τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ στήν «αὐτοκρατορία» τοῦ «Ἐξαρχειστάν», τοῦ ὁποίου τὰ ὅρια συνεχῶς ἐπεκτείνονται καὶ ἐξαπλώνονται σὰν κινούμενη ἄμμος μέχρι τὸ Πρωτοδικεῖο, τὴν Κυψέλη, τὴν Πλατεῖα Κολιάτσου, τὴν Πλατεῖα Ἀττικῆς, τὴν περιοχὴ σταθμοῦ Λαρίσης, τὴν Λένορμαν, τὰ ΚΤΕΛ Κηφισσοῦ, τὸν Κεραμικό, τὸ Θησεῖο, τὸ ἄγαλμα Κολοκοτρώνη, τὴν Νομικὴ Σχολή, τὸν Ἅγιο Νικόλαο Πευκακίων, τὸν λόφο Στρέφῃ, τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο Γκύζη, τὸν Ἅγιο Στυλιανὸ Γκύζη.

6. Ὅμως τόσο πολύ ἐνδιαφέρεται ἡ κυρία Περιφερειάρχης καὶ οἱ συνεργάτες της γιὰ τὴν ζωή, τὴν ἀσφάλεια, καθὼς καὶ τὴν διαπαιδαγώγηση καὶ ἐπιμόρφωση καὶ σωστή ψυχαγωγία τοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν θέλουν τὴν δωρεὰν προσφορὰ ἰδεολόγων ἀλλὰ ἀφήνουν τοὺς ἐμπόρους τῆς παρανομίας ἀσύδοτους γιὰ νὰ τὰ οἰκονομᾶν καὶ προφανῶς νὰ τὰ μοιράζωνται κάτω ἀπό τὰ τραπέζια.

7. Ἔτσι λάβαμε τὴν συνημμένη ἀπάντηση τῆς Περιφέρειας 158975/286/31.7.2017, τὴν ὁποία σᾶς ἐπισυνάπτουμε.

8. Ἐνῷ ἐμεῖς ὄχι μόνον καταγγελία δὲν κάναμε ἀλλά, ἀπεναντίας, ἰδεολόγοι ὄντες, κάναμε μία ἀνιδιοτελέστατη κοινωφελῆ προσφορὰ γι΄ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἀπαντοῦν οἱ τρισάθλιοι ἀναρμοδίως (τὸ γραφεῖο τοῦ «συμπαραστάτη» τοῦ πολίτη καὶ τῆς ἐπιχειρήσῃς ! ) γιὰ δῆθεν καταγγελίες καὶ «πράσινα ἄλογα».

Ἔτσι ἐφαρμόζονται τὰ λόγια τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:

«ἀνέγνως, ἀλλ΄ οὐκ ἔγνως. εἰ γὰρ ἔγνως, οὐκ ἂν κατέγνως»,

ποὺ σημαίνει «τὸ διάβασες ἀλλὰ δέν τὸ κατάλαβες. Ἐὰν τὸ ἐδιάβαζες ὀρθόδοξα δὲν θὰ τὸ ἀγνοοῦσες».

Αὐτὴ τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση πρέπει νὰ δίνουμε εἰς ὅλους τοὺς ψευδοδιανοουμένους, τοὺς ἀνιστόρητους «ἱστορικούς», τοὺς ἀδιίστκτους διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας, σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς σκοταδιστές, τοὺς πουλημένους κονδυλοφόρους, οἱ ὁποῖοι τολμοῦν βάναυσα νὰ ἀποκαλοῦν τὸ σκότος γιὰ φῶς, τὴν ἀλήθεια γιὰ ψεῦδος, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκό.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι «Ἰοῦδες» χάριν τοῦ «χρυσίου καὶ τοῦ ἀργυρίου» ποὺ εἰσπράττουν, αὐτοὶ οἱ πουλημένοι κονδυλοφόροι, ποὺ ἔχουν τόσο θράσος νὰ προκαλοῦν τοὺς ἰδεολόγους καὶ τοὺς ἀνθρώπους τῆς εὐφυίας ὡς δῆθεν φασίστες, ὡς δῆθεν σκοταδιστές, αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι γκεσταμπίτες, οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Γκέμπελς καὶ τῶν ἄλλων σχιζοφρενῶν, χιτλερικῶν ἀποβρασμάτων.

Δὲν ἔχουν ἱερὸν καὶ ὅσιον καὶ εἰς τὴν προκειμένη περίπτωση δὲν δύναται νὰ στηριχθῇ καὶ χρησιμοποιηθῇ οὔτε κἄν ἡ λαϊκὴ φράση «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα».

Γιὰ αὐτοὺς ἔχει ἐφαρμογὴ μόνον ὁ τελευταῖος στίχος ποιήματος τοῦ Γεωργίου Σουρῆ:

«Ὢ Ἑλλὰς ἡρῴων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα!».

9. Ἐὰν οἱ κάτοικοι γύρω ἀπὸ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως καὶ ἄλλων περιοχῶν τοῦ «Ἐξαρχειστὰν» ἐπιθυμοῦν νὰ λυτρωθοῦν, ἂς ξεσηκωθοῦν καὶ ἂς ἀπαιτήσουν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες νὰ παραχωρηθῇ τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως γιὰ νὰ ἐπενδυθοῦν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ὄχι μόνον γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀλλὰ εὐεργετικὰ γιὰ τὴν ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀνάπτυξη τῆς ὅλης περιοχῆς.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπαναλαμβάνομε εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐνθαρρύνῃ καὶ θὰ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἀνάγκη ἐπιστροφῆς στὶς ῥίζες μας, ὁπότε θὰ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ Θεῖον Ἔλεος καὶ ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβῃ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἰθύνοντες ἀκολουθοῦντες τὴν τρισάθλια τακτικὴ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Τότε θὰ μπορέσουμε ἀναγεννημένοι ἐμεῖς πνευματικά, νὰ ἀναγεννήσουμε, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἀθάνατης ἑλληνικῆς γλῶσσας, τοῦ αἰωνίου ἑλληνοχριστιανικοῦ πνεύματος, τῆς ἀλωβήτου Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἐπανευαγγελίσουμε τοὺς ἡμετέρους καὶ ξένους παλιμβαρβάρους καὶ νὰ ἐφαρμόσουμε τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη:

«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσεις θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς θὰ γενεῖς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Διαφορετικὰ θὰ εἶναι: «Ζήτω ποὺ καήκαμε».

10. Πέραν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως θὰ πραγματοποιήσουμε καὶ ἐπὶ πλέον ἀθλοπαιδειές, λίμνες μὲ ψαράκια, ζωολογικὸ κῆπο καὶ τελείως δωρεὰν νὰ παίρνῃ ὁ κάθε οἰκογενειάρχης τὰ παιδάκια του καὶ νὰ ἀναζωογονεῖται πνευματικὰ καὶ σωματικά !!!!.....

11. Συμβατικῶς ἀναλαμβάνουμε τὴν δέσμευση, ἂν παραστῇ ἀνάγκη νὰ κοποῦν μερικὲς δεκάδες θάμνων καὶ φυτῶν, νὰ τὰ ἀντικαταστήσουμε μὲ χιλιαπλάσιες δενδροφυτεύσεις καὶ φυτεύσεις θάμνων, κατὰ μῆκος τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, ἀπὸ Ἀμπελοκήπους μέχρι καὶ Πατησίων, Πλατεῖα Αἰγύπτου, Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο καὶ ἀλλοῦ.

12. Μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἔχουμε ἀποδείξει ἀκόμη ὅτι καὶ ἡ Πλατεῖα Συντάγματος ἦταν ἕλος (τεῦχος 66, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, σελίδες 41-50 –βλ. συνημμένη φωτογραφία ἐξωφύλλου).

Νὰ δημιουργοῦμε πνεύμονες πρασίνου καὶ ὅλα αὐτὰ νὰ ποτίζωνται ἀπὸ τὰ ὑπόγεια νερὰ τῆς Ἀττικῆς, ἰδίως τὸ τεράστιο φρέαρ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, μὲ φυσικὴ ροή, ποὺ καὶ αὐτὰ τὰ νερὰ τὰ ἔθαψαν οἱ κακοῦργοι ἐθνάρχες μας καὶ ῥέουν κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, δρόμων καὶ πλατειῶν. Ἄν τύχουμε τῆς δεούσης κατανοήσεως τῆς Πειριφέρειας, τοῦ Ὑπουργείου Περιβάλλοντος καὶ λοιπῶν ὑπευθύνων, εἴμαστε διατεθειμένοι νὰ κατασκευάσουμε ρύακα διοχετεύσεως τῶν ὑδάτων τοῦ πηγαδιοῦ Ἁγ. Φιλοθέης μέσῳ Πανόρμου, Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, μέχρι Πλ. Αἰγύπτου, γιὰ νὰ ποτίζωνται δένδρα καὶ λοιπὰ φυτὰ καὶ νὰ ἔχῃ ἡ Ἀθήνα ἕνα ρύακα –κανάλι, ὅπως ἔχουν καὶ οἱ ἄλλες πρωτεύουσες τῆς Εὐρώπης καὶ ἄλλων πολιτισμένων κρατῶν.

Αὐτοὶ οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες ἔχουν θάψει τὰ νερὰ τριῶν ποταμῶν, τοῦ Κηφισοῦ, τοῦ Ἰλισσοῦ καὶ τοῦ Ἠριδανοῦ, καθὼς καὶ 700 παραποταμῶν, ῥυακῶν, πηγῶν καὶ τὰ ὁδηγοῦν ὑπογείως εἰς τὴν θάλασσα.

13.Δυστυχῶς τὰ «χαζοκούτια», μεγαλοεκδότες, οἱ μασονικοὶ-σιωνιστικοί, μαρξιστικοὶ κύκλοι καὶ ἐν γένει ὅλοι οἱ ἐξωμότες τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἔχουν ὁμόσει γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἐπιτρέπουν σὲ εὐσυνειδήτους δημοσιογράφους ποὺ πιστεύουν στὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ προβάλλουν τέτοιες ἀτράνταχτες ἱστορικὲς ἀλήθειες. Τοιουτρόπως γίνεται δαμόκλειος σπάθη νἀ αἰωρεῖται ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τέτοιων δημοσιογράφων καὶ ἔτσι δυστυχῶς φιμώνονται καὶ φίλοι δημοσιογράφοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους θὰ ἀναμέναμε νὰ προβάλλουν τέτοιες ἀλήθειες.

14 Ἡ Ἀθῆνα εἶναι ἡ μόνη πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων κρατῶν τῆς Ὑφηλίου, ποὺ δὲν διασχίζεται οὔτε ἀπὸ ποταμάκι καὶ δὲν διαθέτει καμία λίμνη.

Μόνον ὅταν βρέχῃ καταρρακτωδῶς, μετατρέπονται οἱ δρόμοι της σὲ ῥυάκια καὶ ποταμοὺς διότι ἡ Περιφέρεια καὶ οἱ Δήμαρχοι διορίζουν τεμπέληδες ἀπὸ τὸν συρφετὸ τῶν κομμάτων των καὶ τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεων καὶ αὐτοὶ δὲν ἔχουν καμία ὀρέξῃ γιὰ ἐργασία. Εἶναι «περιεργαζόμενοι» καὶ θέλουν νὰ λαμβάνουν ἀκόμη καὶ τὶς ἐπιταγὲς στὶς ἀμμουδιὲς δίπλα ἀπὸ τὶς συζύγους τους ἤ τὶς συντρόφισσες σήμερα.

Εἶναι οἱ ἀχαΐρευτοι ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ δημιουργοῦν οἰκογένειες, ἀλλά «νὰ τὸ παίζουν παντρεμένοι» ἢ δυστυχισμένοι ἀσθενεῖς σοδομίτες καὶ λεσβίες ποὺ «τὸ παίζουν γονεὺς α καὶ γονεὺς β» καὶ υἱοθετοῦν δυστυχισμένα ὀρφανὰ παιδάκια, γιὰ νὰ γαλουχοῦνται θεωρητικῶς καὶ ἐμπράκτως μὲ τὶς ἀηδιαστικὲς ἀνωμαλίες Σοδόμων – Γομόρων καὶ Πομπηΐας.

15. Τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ δὲν ἔχει γίνει μόνον ἄνδρον ναρκωτικῶν, ἔχει γίνει καὶ ἄνδρο ὁμοφυλοφίλων. Εἶναι δὲ μέγιστο αἶσχος στοὺς πολιτειακούς, πολιτικοὺς, νομοθετικοὺς, διοικητικοὺς, πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς κύκλους τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ προσφέρουν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη σὲ αὐτές τὶς δυστυχισμένες γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἀλλὰ νὰ τοὺς προσφέρομε τὸ «σχοινὶ» τῆς συμβιώσεως ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, νοοτροπίας Πομπηίας, Σοδόμων καὶ Γομόρων, τοὺς ὁποίους ἀκόμη καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης βδελύσσεται καὶ τὸ τονίζει κατηγορηματικῶς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὅτι δὲν πρόκειται νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν Βασιλεία Του ἂν δὲν μετανοήσουν καὶ δὲν ἐπικαλεσθοῦν τὸ Θεῖον Ἔλεος:

«ἤ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε∙ οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται. οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι». (Α΄πρὸς Κορινθίους, 6, 9 -10).

16. Ἀκόμη καὶ τὸν λῃστὴ ἐπειδὴ εἶχε συντριβὴ καρδίας καὶ ἄκρα ταπείνωση, ὁ Θεὸς τὸν συγχώρησε καὶ τὸν κατέστησε πρῶτο κάτοικο τοῦ Παραδείσου.

17.Μάκαρι λοιπὸν καὶ αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα ἄρρωστα πλάσματα νὰ πάψουν νὰ διακατέχονται ἀπὸ τὶς τρισάθλιες νοοτροπίες Σοδόμων, Γομόρων καὶ Πομπηίας γιὰ νὰ ἐνσκήψῃ ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία νὰ τοὺς βοηθήσῃ ψυχικὰ νὰ ἀναρρώσουν καὶ νὰ ὑποστοῦν συντριβὴ καρδίας γιὰ νὰ σωθοῦν καὶ αὐτοὶ, ὅπως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης τονίζει ξεκάθαρα ὅπως ἀναφέραμε καὶ παραπάνω γιὰ τὸν ληστή.

Ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα πολὺ δυνατὰ καὶ νὰ κὰνουμε χρέη καλοῦ Σαμαρείτου καὶ γιὰ αὐτοὺς τοὺς ἀρρώστους τῆς κοινωνίας, ὅμως ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ δὲν ἑλκύεται, ἂν οἱ ἴδιοι δὲν ἔχουν συντριβὴ καρδίας.


18.Θὰ καταστρώσουμε σχέδιο νὰ ἀγωνισθοῦμε ἀπὸ κοινοῦ γιὰ νὰ ξαναδεῖτε τὴν γειτονιά σας ἀνθρώπινη καὶ νὰ μεγαλώνετε τὰ παιδιά σας μὲ εἰρήνη καὶ ἠρεμία.

Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ διαθέσωμε τὸν μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες καὶ στερήσεις ἀλλὰ καὶ μόχθους μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἀποκτηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας.

Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε. Παρακαλοῦμε διαδῶστε το παντοῦ.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.