Ετικέτες

17.11.18

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Θ΄ Λουκά


 παραβολ το φρονος πλουσίου

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 16 - 2116 Επε δ παραβολν πρς ατος λγων· νθρπου τινς πλουσου εφρησεν  χρα· 17 κα διελογζετο ν αυτ λγων· τ ποισω, τι οκ χω πο συνξω τος καρπος μου; 18 κα επε· τοτο ποισω· καθελ μου τςποθκας κα μεζονας οκοδομσω, κα συνξω κε πντα τ γεννματ μου κα τ γαθ μου, 19 κα ρ τ ψυχ μου· ψυχχεις πολλ γαθ κεμενα ες τη πολλ· ναπαου, φγε, πε, εφρανου. 20 επε δ ατ  Θες· φρον, τατ τ νυκτ τν ψυχν σου παιτοσιν π σο·  δ τομασας τνι σται; 21 οτως  θησαυρζων αυτ κα μ ες Θεν πλουτν. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

16 Είπε δε προς αυτούς και την εξής παραβολήν· “κάποιου πλουσίου ανθρώπου εσημείωσαν εξαιρετικήν ευφορίαν τα χωράφια του. 17 Και αυτός έπεσεν αμέσως εις αγωνιώδην συλλογήν και μέριμναν, λέγων· Τι να κάμω, διότι δεν έχω που να συγκεντρώσω και αποθηκεύσω τους καρπούς των χωραφιών μου; 18 Και ύστερα από μεγάλην σκέψιν είπε· τούτο θα κάμω· Θα κρημνίσω τας αποθήκας μου και θα οικοδομήσω άλλας μεγαλυτέρας, και θα συγκεντρώσω εκεί όλα τα γεννήματά μου και τα αγαθά μου. 19 Και θα πω εις την ψυχήν μου· Ψυχή, έχεις πολλά αγαθά αποθηκευμένα για έτη πολλά· απόλαυσε την ζωήν, αναπαύου, φάγε, πίε, ευφραίνου.20 Αφού δε ετοίμασε όλα και πριν προλάβη τίποτε από αυτά να απολαύση, του είπεν ο Θεός· ανόητε από την κακίαν σου άνθρωπε και απερίσκεπτε, αυτήν την νύκτα, που επίστευσες ότι θα αρχίση η απολαυστική ζωη σου, απαιτούν να πάρουν από σε χωρίς αναβολήν την ψυχήν σου· αυτά δε που έχεις ετοιμάσει, εις ποίον τώρα ανήκουν; 21Ετσι παθαίνει και αυτό το τέλος έχει εκείνος, που εγωϊστικά θησαυαρίζει δια τον ευατόν του και δεν προσπαθεί να αποκτήση τον πλούτον των καλών έργων, εις τα οποία ευχαριστείται ο Θεός”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.