Ετικέτες

29.12.18

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής μετά την Χριστού γέννησιν

Αποτέλεσμα εικόνας για κυριακή μετά την χριστού γέννησιν
Κυριακ μετ τν Χριστο Γέννησιν
30/12/18

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Β´ 13 - 23


13 ναχωρησντων δ ατν δο γγελος Κυρου φανεται κατ’ ναρ τ ωσφ λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα φεγε ες Αγυπτον, κα σθι κε ως ν επω σοι· μλλει γρ ρδης ζητεν τ παιδον το πολσαι ατ. 14  δ γερθες παρλαβεν τ παιδον κα τν μητρα ατο νυκτς κα νεχρησεν ες Αγυπτον, 15 κα ν κε ως τς τελευτς ρδου· να πληρωθ τ ηθν π Κυρου δι το προφτου λγοντος· ξ Αγπτου κλεσα τν υἱόν μου. 16 Ττε ρδης δν τι νεπαχθη π τν μγων θυμθη λαν, κα ποστελας νελεν πντας τος παδας τος ν Βηθλεμ κα ν πσι τος ροις ατς π διετος κα κατωτρω, κατ τν χρνον ν κρβωσεν παρ τν μγων. 17 ττε πληρθη τ ηθν δι ερεμου το προφτου λγοντος· 18 Φων ν Ραμ κοσθη, κλαυθμς κα δυρμς πολς· Ραχλ κλαουσα τ τκνα ατς, κα οκ θελεν παρακληθναι, τι οκ εσ. 19 Τελευτσαντος δ το ρδου δο γγελος Κυρου φανεται κατ’ ναρ τ ωσφ ν Αγπτ 20λγων· γερθες παρλαβε τ παιδον κα τν μητρα ατο κα πορεου ες γν σραλ, τεθνκασιν γρ ο ζητοντες τν ψυχν το παιδου. 21  δ γερθες παρλαβεν τ παιδον κα τν μητρα ατο κα εσλθεν ες γν σραλ. 22 κοσας δ τι ρχλαος βασιλεει τς ουδαας ντ το πατρς ατο ρδου φοβθη κε πελθεν· χρηματισθες δ κατ’ ναρ νεχρησεν ες τ μρη τς Γαλιλαας, 23 κα λθν κατκησεν ες πλιν λεγομνην Ναζαρτ, πως πληρωθ τ ηθν δι τν προφητν τι Ναζωραος κληθσεται. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

13 Οταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνηκε δι' ονείρου στον Ιωσήφ και του είπε· “σήκω αμέσως χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον, και μένε εκεί, μέχρις ότου πάλιν εγώ σου είπω· διότι ο Ηρώδης θα αναζητήση το παιδίον, δια να το θανατώση”. 14 Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την Αίγυπτον. 15 Και έμενε εκεί, έως ότου απέθανε ο Ηρώδης και έτσι εξεπληρώθη και επραγματοποιήθη πλήρως εκείνο, που είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου, ο οποίος είπε· “από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου”. 16 Τοτε ο Ηρώδης, όταν είδε ότι οι Μαγοι τον εξεγέλασαν, ωργίσθη παρά πολύ, και επάνω εις την φονικήν οργήν του έστειλε δημίους και έσφαξε όλα τα παιδιά, που ήσαν εις την Βηθλεέμ και εις τα περίχωρα αυτής από ηλικίας δύο ετών και κάτω, σύμφωνα με τον χρόνον, τον οποίον είχε εξακριβώσει από τους μάγους. 17 Τοτε εξεπληρώθη εκείνο που είχε λεχθή από τον προφήτην Ιερεμίαν, ο οποίος είχε προφητεύσει· 18 “Κραυγή πόνου και σπαραγμού ηκούσθη εις την περιοχήν Ραμά· θρήνος μεγάλος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς· όλαι αι μητέρες της περιοχής, απόγονοι της συζύγου του Ιακώβ Ραχήλ (η οποία είχε ταφή εκεί) έκλαιαν και εκόπτοντο δια τα φονευθέντα τέκνα των και δεν ήθελαν με κανένα τρόπον να παρηγορηθούν, διότι τα αθώα αυτά πλάσματα δεν υπάρχουν πλέον”. 19 Οταν δε απέθανε ο Ηρώδης, ιδού άγγελος πάλιν Κυρίου εφάνη δι' ονείρου στον Ιωσήφ, που έμενε εις την Αίγυπτον 20 και του είπε· “σήκω, πάρε το παιδίον και την μητέρα αυτού και πήγαινε, χωρίς φόβον, εις την χώραν των Ισραηλιτών. Διότι έχουν πλέον αποθάνει εκείνοι, που εζητούσαν να αφαιρέσουν την ζωήν του παιδίου”.21 Αυτός δε εσηκώθη, επήρε το παιδίον και την μητέρα του και επανήλθεν εις την Παλαιστίνην. 22 Οταν όμως ήκουσε ότι εις την Ιουδαίαν βασιλεύει αντί του Ηρώδου του πατρός του ο Αρχέλαος (μοχθηρός επίσης ηγεμών) εφοβήθη να μεταβή εκεί. Λαβών δε οδηγίας από τον Θεόν στο όνειρόν του ανεχώρησε και επήγε εις τα μέρη της Γαλιλαίας (όπου ηγεμόνευεν ο Ηρώδης Αντίπας, ολιγώτερον σκληρός από τον αδελφόν του Αρχέλαον). 23 Και αφού ήλθεν εκεί, εγκατεστάθη εις την πόλιν ονομαζομένην Ναζαρέτ· και έτσι εξεπληρώθη αυτό που είχε προαναγγελθή από τους προφήτας, ότι δηλαδή ο Ιησούς “θα ονομασθή (περιφρονητικώς από τους εχθρούς του) Ναζωραίος”. 


1 σχόλιο:

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.