Ετικέτες

28.10.19

Οι απαντήσεις της Αγίας Γραφής στη διδασκαλία των Μαρτύρων του Ιεχωβά για την Αγία Τριάδα


Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Τριάδα

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Η Αγία Τριάδα είναι δοξασία άγνωστη στην Αγία Γραφή.Παλαιά Διαθήκη: Χρήση πληθυντικού αριθμού για τον Θεό: Καί εἶπεν ὁ Θεός, ποιήσωμεν ἄνθρωπον (Γεν 1,26) Καί εἶπεν ὁ Θεός· ἰδού Ἀδάμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν (Γεν 3,22) Δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν τήν γλῶσσαν (Γεν 11,7) Καί ἐκέκραγεν ἕτερος πρός τόν ἕτερον καί ἔλεγεν· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ (Ησ. 6,3).Η Παλαιά Διαθήκη για τον Υιό: Κύριος εἶπε πρός με· Υἱός μου εἶ σύ, ἐγώ σήμερον γεγέννηκά σε (Ψλμ 2,7 και Εβρ. 1,5) εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἔως ἄν θῶ τούς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου (Ψλμ 109,1 και Λκ 20,41-43 Πρξ 2,34-35) ὁ θρόνος σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος· ῥάβδος εὐθύτητος ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου (Ψλμ 44,7 και Εβρ 1,8)


Η Παλαιά Διαθήκη για το Αγ. Πνεύμα: Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος (Γεν 1,2) Τό Πνεῦμα σου το ἀγαθόν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ (Ψλμ 142,10) Το Αγ. Πνεύμα είναι πανταχού παρών όπως ο Πατήρ: Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ Πνεύματός σου και ἀπό τοῦ προσώπου σου πού φύγω; (Ψαλμ 138,7)
  
Καινή Διαθήκη: Εμφάνιση της Αγ. Τριάδας κατά τη βάπτιση του Χριστού.

Βάπτισμα του πιστού στο όνομα της αγ. Τριάδας κατ’ εντολή του Χριστού: πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος (Μθ 28,19)

Επικλήσεις στην Αγία Τριάδα Β΄ Κορ 13,13, Α΄ Πετρ 1,2


Η Αγ. Τριάδα χορηγός χαρισμάτων: Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσί, τὸ δὲ αὐτὸ Πνεῦμα· καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσι, καὶ ὁ αὐτὸς Κύριος· καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτός ἐστι Θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. (Α΄ Κορ. 12,4-6) Πρβλ: Α΄Κορ 12,28: Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς (δηλ. ο Πατήρ) ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. Εφ 4,11: καὶ αὐτὸς (ο Χριστός) ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους. Πρξ 20,28: προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.


http://www.oriopisteos.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.