Ετικέτες

9.10.19

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ


Γι τό δόγμα τῆς Αγας Τριάδοςκτς π τάς ρητάς μαρτυρίας τῆς Καινῆς Διαθήκηςχομεν καί παινιγμος εἰς τήν Παλαιάν ΔιαθήκηνΕνας π αὐτούς τούς παινιγμος εἶναι καί  μφνισις τοῦ Θεοῦ εἰς τόν ᾿Αβραμ π τήν μορφήν τριῶν νδρν.
Οπως μᾶς πληροφορεῖ τό βιβλίον τῆς Γενέσεως (18,1 ξ.), ν  ᾿Αβραμ κθητο πλησίον τῆς δρυός Μαμβρῆπου εἶχε στήσει τήν σκηνήν του, τόν πεσκφθησαν τρεῖς γνωστοι εἰς αὐτόν νδρεςΟ Πατριάρχης τούς πεδχθη μέ γκαρδιτητα καί γπηνπαρ᾿ λον πού τοῦ σαν γνωστοι᾿Ακολοθως τούς παρέθεσε πλουσίαν τράπεζανΚατά τήν συζήτησιν οἱ μυστηριώδεις πισκπται νγγειλαν εἰς τόν ᾿Αβραμ τι  γυναῖκα του  Σάρρα θά πκτα παιδί ντς νς τουςπως καί γινεν.

Ο Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησας εἰς τό βιβλικόν αὐτό γεγονός εἶδον μίαν προτύπωσιν τοῦ μυστηρίου τῆς Αγας Τριάδοςτό ποον πεκαλφθη πλήρως εἰς τήν Καινήν ΔιαθήκηνΔιά τοῦτο νωρτατα  φιλοξενία τοῦ ᾿Αβραμ πεικονσθη εἰς σχετικήν εἰκόνα᾿Επειδ εἰς τήν συνέχειαν τῆς βιβλικῆς διηγήσεως οἱ δύο π τούς τρεῖς νδρας μφανζονται ς γγελοιπεκρτησε νά εἰκονίζωνται καί οἱ τρεῖς εἰς τήν φιλόξενον τράπεζαν τοῦ ᾿Αβραμ μέ τήν γγελικν μορφήν των. Εἶναι λλωστε  πεικνισις αὐτή νας ραος τρόπος νά παρουσιασθοῦν οἱ τρεῖς νδρες ς οὐράνιοι πισκπται.
Μα τέτοια εἰκών πρχε καί τιμτο εἰς τούς ρχαους καιρούς εἰς τό μέροςπου γινεν  Φιλοξενία τοῦ ᾿Αβραμ κατά τήν μαρτυρίαν τοῦ Εὐσεβίου τοῦ Καισαρείας (+339). “Οἱ γάρ τῷ ᾿Αβραμ πιξενωθντες ( = φιλοξενηθέντεςπ γραφῆς νακεμενοιδύο μέν κατρωθενμέσος δέ  κρείττων περχων τῇ τιμῇ· εἴη δ᾿ ν  δεδηλωμένος μν Κύριος αὐτός μτερος σωτήρν καί οἱ γντες σέβουσιντά θεῖα λόγια πιστούμενοι” (Εὐαγγελική ᾿Απδειξις Ε´ ΙΧ).
Η περοχ τοῦ μέσου γγλου πεκρτησεν εἰς πολλάς εἰκόνας τῆς ΦιλοξενίαςΤοῦτο δέ φελεται εἰς τήν ρμηνεανπού δωκαν μερικοί Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησας (᾿Ιωννης  Χρυσόστομος᾿Ιωννης Δαμασκηνόςεἰς τό γεγονόςΟἱ Πατέρες δηλαδή αὐτοί εἶδον εἰς τήν Φιλοξενίαν τοῦ ᾿Αβραμ τήν μφνισιν τοῦ ᾿Ιησο Χριστοῦ συνοδευομένου π δύο γγλωνν λλοι (Κύριλλος  ᾿Αλεξανδρεας᾿Αμβρσιος  Μεδιολάνωνρμνευσαν τήν πσκεψιν τῶν τριῶν νδρν ς προτύπωσιν λοκλρου τῆς Αγας Τριάδος.
Ο Καθηγητής καί ᾿Ακαδημαϊκς ᾿Αν᾿Ορλνδοςπεριγράφων σχετικήν τοιχογραφίαν τοῦ παρεκκλησίου τῆς Παναγίας τῆς ΙΜονῆς Αγου ᾿Ιωννου τοῦ Θεολόγου Πάτμουσημειώνει: “Αξιον παρατηρήσεως εἶναιτι  μέσος γγελος οὐ μόνον εἰς μέγεθος περχει τῶν δύο λλων λλ καί μόνον αὐτός κρατεῖ εἰλητόνΤοῦτο μως ποτελε χαρακτηριστικόν στοιχεῖον τῆς εἰκονογραφίας τοῦ Χριστοῦδη π τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνωνδι᾿  καί πετθη — ταν μάλιστα φέρει οὗτος περί τήν κεφαλήν καί νσταυρον φωτοστέφανον — τι συμβολίζει τόν Χριστόν  κατ᾿ λλους παλαιοτέρους τόν Θεόν Πατέρα”.
Ες τήν δευτέραν περίπτωσιν πού οἱ γγελοι εἰκονίζονται πέριξ τῆς τραπέζης σοκφαλοιχωρίς δηλαδή διάκρισιν μεγέθους καί λλων χαρακτηριστικῶν εἰκών θέλει νά δηλώσῃ τήν σοτιμαν τῶν Προσώπων τῆς Αγας Τριάδος.
Η πατερική ρμηνεα τῆς Φιλοξενίας τοῦ ᾿Αβραμ ς συμβολισμοῦ τῆς Αγας Τριάδος πρασε καί εἰς τά τροπάρια τῆς ᾿Εκκλησας μας. Ετσι να τροπάριον τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου παρουσιάζει ραιτατα τόν συμβολισμόν: “Μέτοικος πρχων  ᾿Αβραμκατηξιώθη τυπικῶς ποδξασθαινικν μέν Κύριον ν τρισίν ποστσεσινπεροσιοννδρικας δέ μορφώσεσιν” (Κανών Μεσονυκτικοῦδ ς´).
Η εἰκών τῆς Αγας Τριάδος εἰς τήν ᾿Ορθδοξον ᾿Εκκλησαν χει δύο τύπουςΟ νας εἶναι  παράστασις τῶν τριῶν γγλων καί φέρει τήν πιγραφν “Η Αγα Τριάς”  “Η Φιλοξενία τοῦ ᾿Αβραμ”.
Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ

Ο δεύτερος τύπος εἶναι  παράστασις τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Αγας Τριάδοςδηλαδή τοῦ Πατρός ς γέροντοςτοῦ Υἱοῦ πού εἰκονίζεται κ δεξιῶν Του καί τοῦ Αγου Πνεύματος ν εἴδη περιστερᾶςΟ τύπος αὐτός τῆς πεικονσεως τῆς Αγας Τριάδοςπως παρατηρεῖ  Γ. Σωτηρίου, “ναφρεται εἰς τούς σχτους βυζαντινούς καί διατατα εἰς μεταβυζαντινούς χρόνους κ δυτικῆς πιδρσεως”.

Αποτέλεσμα εικόνας για Αγία Τριάς

Ες τήν βυζαντινήν γιογραφαν  Πατήρ δέν εἰκονίζεταιλλ᾿ ντιπροσωπεεται κατά κανόνα π τοῦ Χριστοῦ διά δύο λόγουςΠρῶτονδιότι  Πατήρ δέν φρεσε σάρκαπως  Υἱός μέ τήν ᾿Ενανθρπησν Του καί συνεπῶς οὐδείς χει δει τόν Θεόν-ΠατέραΔεύτερονδιότι καστον Πρόσωπον τῆς Αγας Τριάδος εἶναι λκληρος  Θεός᾿Εξαρεσις τοῦ κανόνος αὐτοῦ εἶναι  παράστασις τοῦ Θεοῦ-Πατρός ς “Παλαιοῦ τῶν μερν”. Ο χαρακτηρισμός αὐτός χει ληφθῆ π τό προφητικόν βιβλίον τοῦ Δανιήλ (κεφ. 7ον) καί δηλώνει τήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ

Η εἰκώνπού εὑρίσκεται εἰς τό Βυζαντινόν Μουσεῖον ᾿Αθηνν καί εἶναι τοῦ 16ου αἰῶνοςφέρει τήν πιγραφν “Η ΕΝ Τῌ ΣΚΗΝῌ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΤΗΣ ΖΩΑΡΧΙΚΗΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΦΑΝΕΡΩΣΙΣ”. Πέριξ μιᾶς ρθογωνου τραπέζης μέ καγκελλωτόν γκρσιον νοιγμα εἰς τήν μπροσθαν πλευράν κάθηνται οἱ τρεῖς γγελοιΚρατοῦν τά σκῆπτρά των καί οὐρανώνουν τήν γῆν μέ τόν γλυκασμόν τῆς ραιτητος τῶν προσώπων των, τήν εὐγένειαν τῆς κφρσεωςτήν γαλήνην τῆς στάσεώς των καί τήν σιγήν τοῦ μυστηρίουπού μπνει  παρουσία των. Οἱ φωτοστέφανοιπού περιβάλλουν τάς κεφαλάς των, φωτίζουν καί λαμπρύνουν τήν σκηνήν.
Οπισθεν τῶν γγλων διακονοῦν οἱ οἰκοδεσπόται᾿Αριστερ — ς πρός τόν θεατήν — εἰκονίζεται  ᾿Αβραμ μέ τήν πλουσίαν γενειάδα του, τήν μακράν κόμην του καί τό πλατύ πρόσωπόν του. Κρατεῖ μισφαιρικν δοχεῖον καί μέ τήν κλίσιν τοῦ σώματός του κφρζει τήν φιλόξενον διάθεσίν του, τήν προθυμίαν του νά περιποιηθῇ καί νά εὐχαριστήσῃ τούς πισμους ξένους του.
᾿Απναντι π τόν ᾿Αβραμεἰς τά δεξιά τῆς εἰκόνοςπαριστάνεται  ΣάρραΚρατεῖ καί αὐτή πιτραπζιον σκεῦοςΤό βλέμμα της εἶναι στοχαστικόνΗ πληροφορία τι θά πκτα τέκνονπαρ᾿ λην τήν γεροντικήν της λικαντῆς φέρει ερος στοχασμούς.
᾿Επαναλαμβνει σως ν σιγῇ τούς λόγους νς κ τῶν φιλοξενουμένων της: “Μή δυνατσει παρά τῷ Θεῷ ρῆμα; ( = πρχει δνατον πρᾶγμα διά τόν Θεόν;)” (Γεν. 18, 14).
Τν εἰκόνα μας κλείουν τά εἰς τό βάθος εἰκονιζόμενα δύο οἰκοδομήματα καί δύο δένδρα.
Τν παράστασιν φαιδρύνουν οἱ ραοι χρωματικοί συνδυασμοί τῶν νδυμτων τῶν προσώπωνν  πιτυχς πτυχολογία τήν ξιδανικεει καί τήν ξαϋλνει.
Η λη σκηνή παρουσιάζει μίαν τελετουργικήν μεγαλοπρέπειανΟταν  φιλοξενία τοῦ ᾿Αβραμ πλνεται π τοιχογραφίαςκανονικῶς εὑρίσκεται ντς τοῦ Ιερο Βήματοςπνω π τήν ΠλατυτέρανΤοῦτο δέ γίνεται διότι  παράστασις συνδέεται μέ τό Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας.
πό τό βιβλίο:
«Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ»
ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.