Ετικέτες

7.3.20

Ευαγγελική περικοπή Κυριακής Α΄ Νηστειών - της ΟρθοδοξίαςΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Α´ 44 – 5244 Τ παριον θλησεν  ησος ξελθεν ες τν Γαλιλααν
κα ερσκει Φλιππον κα λγει ατ· κολοθει μοι
45 ν δ  Φλιππος π Βηθσαϊδ,κ τς πλεως νδρου κα Πτρου
46 ερσκει Φλιππος τν Ναθαναλ καλγει ατ· 
ν γραψε Μωϋσς ν τ νμ κα ο προφταιερκαμεν,
ησον τν υἱὸν το ωσφ τν π Ναζαρτ
47 κα επεν ατ Ναθαναλ·κ Ναζαρτ δνατα τι γαθν εναι; 
λγει ατ Φλιππος· ρχου κα δε
48εδεν  ησος τν Ναθαναλ ρχμενον πρς ατν κα λγει περ ατο· 
δε ληθς σραηλτης ν  δλος οκ στι
49 λγει ατ Ναθαναλ· Πθεν με γινσκεις; 
πεκρθη ησος κα επεν ατ· 
Πρ το σε Φλιππον φωνσαι,ντα π τν συκν εδν σε
50 πεκρθη Ναθαναλ κα λγει ατ· Ραββ,σ ε  υἱὸς το Θεο
σ ε  βασιλες το σραλ
51 πεκρθη ησος καεπεν ατ· τι επν σοιεδν σε ποκτω τς συκς
πιστεεις; μεζω τοτων ψ
52 κα λγει ατ· μν μν λγω μνπ’ ρτι ψεσθε 
τν ορανν νεγτακα τος γγλους το Θεο ναβανοντας καὶ 
καταβανοντας π τν υἱὸν το νθρπου.

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

44 Την άλλην ημέραν απεφάσισεν ο Χριστός να αναχωρήση από την Ιουδαίαν δια την Γαλιλαίαν. Ευρίσκει τον Φιλιππον (μαθητήν και αυτός του Βαπτιστού, από τον οποίον πολλά είχε ακούσει περί του Μεσσίου) και του λέγει· “έλα κοντά μου”. 45 Ο δε Φιλιππος κατήγετο από την Βηθσαϊδά, από την πατρίδα του Ανδρέου και του Πετρου. 46Ευρίσκει ο Φιλιππος τον Ναθαναήλ και του λέγει· “αυτόν που έγραψε ο Μωϋσής στον Νομον και προανήγγειλαν οι προφήται εις τα προφητικά των βιβλία τον ευρήκαμεν· είναι ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, από την Ναζαρέτ”. 47 Ο Ναθαναήλ όμως είπεν εις αυτόν· “από την Ναζαρέτ είναι δυνατόν να βγη κάτι καλόν;” Λεγει εις αυτόν ο Φιλιππος· “έλα και ιδέ μόνος σου, δια να πεισθής”. 48 Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέγει περί αυτού· “ιδού ένας γνήσιος Ισραηλίτης, στον οποίον δεν υπάρχει πονηρία”. 49 Λεγει εις αυτόν ο Ναθαναήλ· “από που με γνωρίζεις;” Απήντησεν ο Ιησούς και του είπε· “προτού σε φωνάξη ο Φιλιππος, όταν ήσουνα κάτω από την συκήν, μακρυά από κάθε ανθρώπινον μάτι, εγώ σε είδα”. 50 Απεκρίθη τότε ο Ναθαναήλ και του είπε· “Διδάσκαλε, συ είσαι ο Υιός του Θεού, συ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ, τον οποίον, σύμφωνα με τις προφητείες, επεριμέναμεν”. 51 Του απήντησεν δε ο Ιησούς· “Διότι σου είπα ότι σε είδα κάτω από την συκήν, πιστεύεις; Θα ίδης ακόμη μεγαλύτερα από αυτά”. 52 Και εν συνεχεία λέγει προς αυτόν, ώστε να ακούσουν και οι άλλοι μαθηταί· “σας διαβεβαιώνω, ότι από τώρα θα ίδετε ανοικτόν τον ουρανόν και τους αγγέλους του Θεού ν' ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, να συνοδεύουν και να υπηρετούν τον υιόν του ανθρώπου (ο οποίος ως Θεός είναι κύριος και των αγγέλων)”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.