Ετικέτες

9.3.20

Μεθ' ημών ο Θεός - Ψάλουν οι μοναχοί της Σιμωνόπετρας


Από το CD "ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ" 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ήχος πλ. β'

Μεθ' ημών ο Θεός, γνώτε έθνη καί ηττάσθε.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Επακούσατε έως εσχάτου τής γής,

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.Ισχυκότες ηττάσθε.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Εάν γάρ πάλιν ισχύσητε, καί πάλιν ηττηθήσεσθε.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Καί ήν άν βουλήν βουλεύσησθε, διασκεδάσει Κύριος.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός,

Καί λόγον, όν εάν λαλήσητε, ου μή εμμείνη εν υμίν,

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Τόν δέ φόβον υμών ου μή φοβηθώμεν, ουδ' ου μή ταραχθώμεν.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Κύριον δέ τόν Θεόν ημών, αυτόν αγιάσωμεν, καί αυτός έσται ημίν φόβος.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Καί εάν επ' αυτώ πεποιθώς ώ, έσται μοι εις αγιασμόν.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Καί πεποιθώς έσομαι επ' αυτώ, καί σωθήσομαι δι' αυτού.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Ιδού εγώ καί τά παιδία, ά μοι έδωκεν ο Θεός,

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Ό λαός ο πορευόμενος εν σκότει, ίδε φώς μέγα.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Oί κατοικούντες εν χώρα, καί σκιά θανάτου, φώς λάμψει εφ' ημάς.

Ότι μεθ ήμών ο Θεός.

Ότι Παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός, καί εδόθη ημίν,

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Oυ η αρχή εγενήθη επί τού ώμου αυτού.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.


Καί τής ειρήνης αυτού ουκ έστιν όριον,

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.


Καί καλείται τό όνομα αυτού, Μεγάλης Βουλής Άγγελος.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.


Θαυμαστός σύμβουλος.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.


Θεός ισχυρός, Εξουσιαστής, Άρχων ειρήνης.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Πατήρ τού μέλλοντος αιώνος.

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Δόξα...

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Καί νύν...

Ότι μεθ' ημών ο Θεός.


Μεθ' ημών ο Θεός , γνώτε έθνη καί ηττάσθε, ότι μεθ' ημών ο Θεός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.