Ετικέτες

16.5.20

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής της Σαμαρείτιδος (με κήρυγμα)


Πράξεις Αποστόλων ια΄ 19-30


Ἐν τας μραις κεναιςδιασπαρέντες ο πόστολοι π τς θλίψεως τς γενομένης π Στεφάν διλθον ως Φοινίκης κα Κύπρου κα ντιοχείαςμηδεν λαλοντες τν λόγον ε μ μόνον ουδαίοιςσαν δέ τινες ξ ατν νδρες Κύπριοι κα Κυρηναοι, οτινες εσελθόντες ες ντιόχειαν λάλουν πρς τος λληνιστάς, εαγγελιζόμενοι τν Κύριον ησον. κα ν χερ Κυρίου μετ’ ατν, πολύς τε ριθμς πιστεύσας πέστρεψεν π τν Κύριον. κούσθη δ  λόγος ες τ τα τς κκλησίας τς ν εροσολύμοις περὶ ατν, κα ξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθεν ως ντιοχείας· ς παραγενόμενος κα δν τν χάριν το Θεο χάρη, κα παρεκάλει πάντας τ προθέσει τς καρδίας προσμένειν τ Κυρίτι ν νρ γαθς καὶ πλήρης Πνεύματος γίου κα πίστεως· κα προσετέθη χλος κανς τῷ Κυρίξλθε δ ες Ταρσν  Βαρνάβας ναζητσαι Σαλον, κα ερν ατν γαγεν ατν ες ντιόχειαν. γένετο δ ατος νιαυτν λον συν­αχθναι ν τ κκλησί κα διδάξαι χλον κανόν, χρηματίσαι τε πρτον ν ντιοχεί τος μαθητς Χριστιανούς. ν ταύταις δ τας ­μέραις κατλθον π εροσολύμων προφται ες ντιόχειαν· ναστς δ ες ξ ατν νόματι γαβος σήμανε δι το Πνεύματος λιμν μέγαν μέλλειν σεσθαι φ’ λην τν οκουμένην· στις κα γένετο π Κλαυδίου Καίσαρος. τν δ μαθητν καθς ηπορετό τις, ρισαν καστος ατν ες διακονίαν πέμψαι τος κατοικοσιν ν τ ουδαί δελφος·  κα ποίησαν ποστείλαντες πρς τος πρεσβυτέρους δι χειρς Βαρνάβα κα Σαύλου.

Απόδοση στη νεοελληνική:
Τις ημέρες ἐκείνες, ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν διασπαρῆ ἕνεκα τοῦ διωγμοῦ, ποὺ ἔγινε ἐξ αἰτίας τοῦ Στεφάνου, ἔφθασαν μέχρι τῆς Φοινίκης καὶ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἀντιοχείας, ἀλλὰ δὲν ἐκήρυτταν τὸν λόγον σὲ κανένα παρὰ μόνο σὲ Ἰουδαίους. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὴσαν Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι, οἱ ὁποῖοι, ὅταν ἐμπῆκαν εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, ἐμιλοῦσαν εἰς τοὺς ἑλληνιστὰς κηρύττοντες τὸ χαρμόσυνον ἄγγελμα περὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Καὶ τὸ χέρι τοῦ Κυρίου ἦτο μαζί τους καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἐπίστεψε καὶ ἐπέστρεψε εἰς τὸν Κύριον.
Ἔφθασε δὲ ἡ εἴδησις γι’ αὐτοὺς εἰς τὰ αὐτιὰ τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων καὶ ἔστειλαν τὸν Βαρνάβαν ἕως τὴν Ἀντιόχειαν. Ὅταν αὐτὸς ἔφθασε καὶ εἶδε τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ἐχάρηκε καὶ παρώτρυνε ὅλους νὰ παραμένουν πιστοὶ εἰς τὸν Κύριον μὲ σταθερὴ καρδιά, διότι ἦτο πραγματικὰ ἄνθρωπος ἀγαθὸς καὶ γεμᾶτος Πνεῦμα Ἅγιον καὶ πίστιν. Ἀρκετὸς δὲ λαὸς προσετέθη εἰς τὸν Κύριον. Τότε ὁ Βαρνάβας ἀνεχώρησε εἰς τὴν Ταρσὸν διὰ νὰ ζητήσῃ τὸν Σαῦλον καὶ ὅταν τὸν εὑρῆκε τὸν ἔφερε εἰς τὴν Ἀντιόχειαν.
Ἕμενε δὲ ἕναν ὁλόκληρον χρόνο εἰς τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐδίδαξαν πλῆθος πολύ. Εἰς τὴν Ἀντιόχειαν οἱ μαθηταὶ ὠνομάσθησαν διὰ πρώτην φορὰν Χριστιανοί. Κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς κατέβηκαν προφῆται ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα εἰς τὴν Ἀντιόχειαν. Ἕνας δὲ ἀπὸ αὐτούς, ὀνομαζόμενος Ἄγαβος, ἐσηκώθηκε καὶ προεῖπε διὰ τοῦ Πνεύματος, ὅτι θὰ ἐγίνετο μεγάλη πεῖνα εἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην, ἡ ὁποία καὶ ἔγινε ἐπὶ Κλαυδίου Καίσαρος. Ἀπεφάσισαν δὲ οἱ μαθηταὶ νὰ στείλῃ ὁ καθένας, ἀνάλογα πρὸς τὴν οἰκονομικήν του κατάστασιν, βοήθειαν εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ κατοικοῦσαν εἰς τὴν Ἰουδαίαν. Αὐτὸ καὶ ἔκαναν καὶ τὴν ἀπέστειλαν εἰς τοὺς πρεσβυτέρους διὰ τοῦ Βαρνάβα καὶ τοῦ Σαύλου.-
------------------------------
«ξλθεν ες Ταρσν  Βαρνάβας ναζητσαι Σαλον»
 Κυριακ τς Σαμαρείτιδος χει μία διαίτερη χάρη. Στ εαγγελικνάγνωσμα κούσαμε τν Κύριο ν ποκαλύπτει στ Σαμαρείτιδα πέροχεςλήθειες, ν στ ποστολικ εδαμε ν φανερώνεται γι μι κόμη φορ καταγώνιστη δύναμή Του στ ζω τς πρώτης κκλησίας. Ο γιοιπόστολοι στειλαν τν πόστολο Βαρνάβα στ νεοσύστατη κκλησία τςντιόχειας γι ν καταρτίσει τος νέους Χριστιανούς. κενος φοκτίμησε τν κε κατάσταση, πγε στν Ταρσ τς Κιλικίας γι ν βρε καν φέρει στν ντιόχεια τν Σαλο, δηλαδ τν πόστολο Παλο.
ς δομε τί δείχνει ατ  κίνηση το ποστόλου Βαρνάβα κα πς μπορομε ν φεληθομε π ατν κι μες.
1. ληθινς ργάτης το Εαγγελίου
Ο δύο γιοι νδρες, Βαρνάβας κα Σαλος, εχαν παλαιότερο σύνδεσμο. Βαρνάβας εχε δηγήσει τν Σαλο στος γίους ποστόλους στνερουσαλήμ. Σ᾿ ατος  Σαλος ξέθεσε πς εδε τν Κύριο καθ᾿ δν πρς τ Δαμασκ κα μετεστράφη στ χριστιανικ πίστη κα πς μέσως μετ τμεταστροφή του κήρυξε κε μ φοβία τν Χριστό. ταν δ τόση εγλωττία του, στε κα στ Δαμασκ κα ργότερα στν ερουσαλμ οουδαοι θέλησαν ν τν φονεύσουν (βλ. Πράξ. θ´ 19-30).  Βαρνάβας λοιπν γνώριζε πολ καλ τν Σαλο κα τώρα τν κάλεσε γι ν τν βοηθήσει στδιακονία του, στν καταρτισμ τν πιστν τς ντιοχείας.
 κίνηση ατ το ποστόλου Βαρνάβα δείχνει τν ζλο του ν πιτελέσεικόμη καλύτερα τ διακονία του στν ντιόχεια. πειδ βλεπε τι δνπαρκοσε μόνος του, ζήτησε βοήθεια.Κυρίως μως δείχνει τ σπάνια ρετή του, τν γιότητά του· δηλαδ τι ταν τελείως καθαρς π τ φοβερπάθος τς ζήλειας. Δν σκέφθηκε μήπως τν πισκιάσει  Παλος μ τςκανότητες κα τς πιτυχίες του.
 πόστολος Βαρνάβας ταν ληθι­νς ργάτης το Εαγγελίου, νιδιοτε­λς κα χριστοκεντρικός. Στ ργο πο το νέθεσε  κκλησία, δν τννδιέφερε  προβολ το αυτο του, οτε ν χει τν ποκλειστικ εθύνη κα τν πρτο λόγο στν κκλησία τς ντιόχειας ς  πεσταλμένος τνγίων ποστόλων. Τν νδιέφερε  φέλεια τν πιστν,  δόξα το Θεο.τσι, χι πλς δν δυσκολεύθηκε ν καλέσει τν Παλο, λλ κα τνναζήτησε πίμονα στν Ταρσό, που κενος ζοσε στν φάνεια. Τνναζήτησε χωρς ν φοβηθε μήπως  Παλος τν πισκιάσει. 
2. πιμέλεια κα ταπείνωση στ ργα μας
Τν μικρ ατ στίχο τν Πράξεων, «ξλθεν ες Ταρσν  Βαρνάβαςναζητσαι Σαλον», ν τν γράψουμε μ χρυσ λοφώτεινα γράμματα στν οραν τς καρδις μας. Ν τν γράψουμε, ν τν θυμόμαστε κα νγωνιζόμαστε ν τν φαρμόζουμε· ν δείχνουμε κάθε πιμέλεια σ ποιοργο μς νατίθεται, ζητώντας ν νάγκ βοήθεια π σους μπορον νμς βοηθήσουν· ν χουμε τν ζλο ν κτελομε μ τν καλύτερο τρόπο κάθε ργο μας, ετε καθημερινό, ετε πολ περισσότερο, ερ κα γιο,λεημοσύνης, εραποστολς  λλης διακονίας μέσα στν μπελώνα τοΚυρίου.
Τ σημαντικότερο μως μήνυμα πο μς δίνει  στίχος ατός, εναι νργαζόμαστε τ ργα μας μ ταπεινοφροσύνη. Ν προσέχουμε στε ν μμολύνεται  διακονία μας π τ φιλαυτία, τ φιλαρχία κα τ διάθεση ατοπροβολς· κα ν φροντίζουμε ν ποδιώκουμε κάθε ασθημα ζήλειας γι σους εναι κανότεροι κα πνευματικότεροι π μς κα προσφέρουν περισσότερα. Ν τος τιμομε γι τν προσφορά τους κα ν χαιρόμαστε νσυνεργαζόμαστε μαζί τους, κόμη κα ν κάνουμε πακο σ ατούς, ν εναι νάγκη.
Ατ χαρίζει νάπαυση, ατ χει χαρά· κε εναι παρν κα ναπαύεται Κύριος, που πάρχει  μόνοια κα  καθένας τιμ τν ν Χριστ δελφό του. Ατ εναι ελογημένο, ατ εναι θεάρεστο: ν νώνουμε λοι τς δυνάμεις μας, στε ν πεκτείνεται  Βασιλεία το Θεο π τς γς κα νκερδίζει λο κα περισσότερες νθρώπινες καρδις  μόνος Λατρευτς καδεδοξασμένος,  Κύριος μν ησος Χριστός.
***
δελφοί, στν τόσο σύντομη ζωή μας χουμε ν πιλέξουμε: Θπηρετήσουμε τ γώ μας  τν Χριστό; Θ ζητήσουμε τ δική μας δόξα  τδόξα το Κυρίου; μες εμαστε νθρωποι θνητοί, κενος εναι  θάνατος Θεός.  νθρώπινη δόξα εναι ψεύτικη, παροδική·  δόξα το Θεο εναιληθινή, αώνια, ναφαίρετη. Ατν ν ζητήσουμε. Ατν ν πηρετήσουμε.λλ γι ν γίνει ατό, πρέπει ν βγομε π τν γωκεντρισμό μας γι νβρεθομε κε που βασιλεύει  Χάρις το Θεο ν Χριστ γάπη καφιλαδελφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.