Ετικέτες

25.7.20

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Ζ' Ματθαίου

Αποτέλεσμα εικόνας για Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής Ζ' Ματθαίου

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 27-35
Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν καὶ τοῦ κωφοῦ


27 Κα παργοντι κεθεν τ ησο κολοθησαν ατ δο τυφλο κρζοντες κα λγοντες· λησον μς, υἱὲ Δαυδ. 28 λθντι δ ες τν οκαν προσλθον ατ ο τυφλο, κα λγει ατος  ησος· Πιστεετε τι δναμαι τοτο ποισαι; λγουσιν ατ· Να, Κριε. 29 ττε ψατο τν φθαλμν ατν λγων· Κατ τν πστιν μν γενηθτω μν. 30 κα νεχθησαν ατν ο φθαλμο· κα νεβριμσατο ατος  ησος λγων· ρτε μηδες γινωσκτω. 31 ο δ ξελθντες διεφμισαν ατν ν λ τ γ κεν. 32Ατν δ ξερχομνων δο προσνεγκαν ατ νθρωπον κωφν δαιμονιζμενον· 33κα κβληθντος το δαιμονου λλησεν  κωφς. κα θαμασαν ο χλοι λγοντες, Οδποτε φνη οτως ν τ σραλ. 34 ο δ Φαρισαοι λεγον· ν τ ρχοντι τν δαιμονων κβλλει τ δαιμνια. 35 Κα περιγεν  ησος τς πλεις πσας κα τς κμας, διδσκων ν τας συναγωγας ατν κα κηρσσων τ εαγγλιον τς βασιλεας κα θεραπεων πσαν νσον κα πσαν μαλακαν ν τ λα

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

27 Και ενώ ο Ιησούς επερνούσε από εκεί, τον ηκολούθησαν δύο τυφλοί, οι οποίοι έκραζαν και έλεγαν· “σπλαγχνίσου μας, υιέ Δαυΐδ, και δος μας το φως των οφθαλμών μας”. 28 Οταν δε έφθασε στο σπίτι, τον επλησίασαν οι τυφλοί και είπε προς αυτούς ο Ιησούς· “πιστεύετε πράγματι, ότι ημπορώ εγώ να κάμω αυτό, που ζητείτε;” Λεγουν προς αυτόν· “ναι, Κυριε”. 29 Τοτε ήγγισε τα μάτια των, λέγων· “σύμφωνα με την πίστιν σας ας γίνη αυτό προς χάριν σας”. 30 Και αμέσως άνοιξαν οι οφθαλμοί των. Ο δε Ιησούς συνέστησεν εις αυτούς με αυστηρότητα και είπε· “προσέχετε, κανείς να μη μάθη το θαύμα”. 31 Αλλά εκείνοι εξελθόντες διέδωσαν το θαύμα και την φήμη του Ιησού εις όλην εκείνην την χώραν. 32 Ενώ δε αυτοί εξήρχοντο, ιδού έφεραν στον Ιησούν ένα άνθρωπον δαιμονιζόμενον κωφάλαλον. 33 Και όταν εξεδιώχθη το δαιμόνιον, αμέσως ωμίλησεν ο κωφάλαλος και οι όχλοι που ήσαν εκεί εθαύμασαν και έλεγαν ότι ποτέ έως τώρα δεν εφάνησαν στον Ισραηλιτικόν λαόν τόσα πολλά και τόσα μεγάλα θαύματα. 34 Οι μοχθηροί όμως και δόλιοι Φαρισαίοι έλεγαν· “αυτός διώχνει τα δαιμόνια με την δύναμιν του αργηγού των δαιμονίων”. 35 Και περιώδευε ο Ιησούς όλας τας πόλεις και τα χωρία διδάσκων εις τας συναγωγάς αυτών και κηρύσσων το χαρμόσυνον άγγελμα της βασιλείας των ουρανών και θεραπεύων κάθε ασθένειαν και κάθε καχεξίαν μεταξύ του λαού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.