Ετικέτες

24.10.20

Εσπερινός Κυριακής 25/10/20 το Σάββατο απόγευμα - σύντομο σχήμα


 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25/10

τελείται Σάββατο απόγευμα

(24/10/20)

(βασικό σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

Δεῦτε, προσκυνήσωμεν…

Προοιμιακός ψαλμός (ργ΄, δηλ. 103)

(στιχολογία ψαλτηρίου: 1ο κάθισμα, δηλ. ψαλ. 1-8 – κάθε Σάββατο)

Κεκραγάρια (δηλ. Κύριε ἐκέκραξα …, Κατευθυνθήτω…) στον ήχο της νέας εβδομάδας που ξεκινά από Σάββατο απόγευμα, εσπερ. Κυριακής (γ΄ ήχος)

Κανονικά ψέλνονται και οι ενδιάμεσοι στίχοι: Θοῦ, Κύριε…κτλ. από ψαλμούς 140, 141, 129 (στις ενορίες κακώς παραλείπονται).

Στιχηρά: 6 αναστάσιμα από οκτώηχο=παρακλητική σε ήχο εβδομάδας (γ΄) και 4 των Αγίων (δ΄) [είναι τρία τα στιχηρά, οπότε λέμε δύο φορές το πρώτο].

Δόξα… : δοξαστικό των Αγίων (σε ήχο α΄)

Και νυν… : το Δογματικόν Θεοτοκίον (κάθε Σάββατο) από την Παρακλητική (ή από το αναστασιματάριο), σε ήχο γ΄ (της νέας εβδομάδος)

Φως ιλαρόν…

Προκείμενον ημέρας: Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν…

(Αναγνώσματα: δεν προβλέπονται)

Καταξίωσον…

Απόστιχα (4 αναστάσιμα από οκτώηχο σε ήχο γ΄)

Δόξα… (από μηναία) και νυν… (θεοτοκίο γ΄ ήχου)

Τρισάγιο

Απολυτίκια: αναστάσιμο (γ΄ ήχος),

Δόξα… των Αγίων καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο (ανάλογα με την προηγούμενη επιλογή)

Στερεώσαι, Κύριος ὁ Θεός…

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ… Δόξα… καὶ νῦν Κύριε ἐλέησον  (3)

Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.