Ετικέτες

23.11.20

Σταχυολόγηση ψαλμών 26 και 27

 


Κανονικά στις καθημερινές ακολουθίες στιχολογούμε είτε ολόκληρα καθίσματα του ψαλτηρίου  (το οποίο χωρίζεται σε 20 μέρη που καλούνται καθίσματα) είτε επιλεγμένους ψαλμούς ή στίχους. Στο μεσονυκτικό π.χ. στιχολογείται τις καθημερινές το 17ο κάθισμα (που ταυτίζεται με τον πιο εκτενή ψαλμό, τον 118ο, ο οποίος καλείται και Άμωμος). Στον όρθρο κάθε μέρα προβλέπονται συγκεκριμένα καθίσματα π.χ. σήμερα το 4ο και το 5ο, πέρα από σταθερούς ψαλμούς όπως τους έξι του εξάψαλμου, ενώ στον εσπερινό σήμερα προβλέπεται κατ' εξαίρεση το 6ο (συνήθως τις καθημερινές είναι το 18ο) πέρα από τον προοιμιακό ψαλμό, δηλ. τον 103.

Επειδή όμως οι περισσότεροι (ακόμα και στις ενορίες) δεν στιχολογούν το ψαλτήριο (σχεδόν ποτέ!) για λόγους συντόμευσης των ακολουθιών καλό θα είναι να το μελετάμε μόνοι μας ή να διαβάζουμε ένα κάθισμα ή έστω λίγους ψαλμούς (έστω έναν αν δεν προλαβαίνουμε). Έχουμε πολλά να διδαχτούμε.

Με αφορμή τα σημερινά αναγνώσματα του ψαλτηρίου σταχυολογώ κάποιους στίχους από τον ψαλμό 26:


ΚΥΡΙΟΣ φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2 ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρκας μου, οἱ θλίβοντές με καὶ οἱ ἐχθροί μου, αὐτοὶ ἠσθένησαν καὶ ἔπεσαν... 


7 εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς φωνῆς μου, ἧς ἐκέκραξα· ἐλέησόν με καὶ εἰσάκουσόν μου. ...

9 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ μὴ ἐκκλίνῃς ἐν ὀργῇ ἀπὸ τοῦ δούλου σου· βοηθός μου γενοῦ, μὴ ἀποσκορακίσῃς με καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ μου. 

10 ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ μήτηρ μου ἐγκατέλιπόν με, ὁ δὲ Κύριος προσελάβετό με. 

11 νομοθέτησόν με, Κύριε, ἐν τῇ ὁδῷ σου καὶ ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ εὐθείᾳ ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου. 


και από τον ψαλμό 27:

ΠΡΟΣ σέ, Κύριε, ἐκέκραξα, ὁ Θεός μου... 2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἐν τῷ αἴρειν με χεῖράς μου πρὸς ναὸν ἅγιόν σου... 

4 δὸς αὐτοῖς, Κύριε, κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν· κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς αὐτοῖς, ἀπόδος τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν αὐτοῖς. 5 ὅτι οὐ συνῆκαν εἰς τὰ ἔργα Κυρίου καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτοῦ· καθελεῖς αὐτοὺς καὶ οὐ μὴ οἰκοδομήσεις αὐτούς. 6 εὐλογητὸς Κύριος, ὅτι εἰσήκουσε τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου. 7 Κύριος βοηθός μου καὶ ὑπερασπιστής μου· ἐπ᾿ αὐτῷ ἤλπισεν ἡ καρδία μου, καὶ ἐβοηθήθην, καὶ ἀνέθαλεν ἡ σάρξ μου· καὶ ἐκ θελήματός μου ἐξομολογήσομαι αὐτῷ. 8 Κύριος κραταίωμα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ὑπερασπιστὴς τῶν σωτηρίων τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ ἐστι. 9 σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου καὶ ποίμανον αὐτοὺς καὶ ἔπαρον αὐτοὺς ἕως τοῦ αἰῶνος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.