Ετικέτες

23.1.21

Όρθρος Κυριακής 24/01/21 - Πλήρες σχήμα με όλες τις ωδές (τα παραλειπόμενα στις ενορίες σε παρένθεση)

  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

(24/01/21)

(πλήρες σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ: ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος…

Απολυτίκια: αναστάσιμο (ήχος πλ. δ΄),

Δόξα… «αναστάσιμο απολυτίκιο ξανά» καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο

(α΄ στιχολογία: κάθισμα β΄ ψαλ. 9-16)

Καθίσματα μετά την α΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

(β΄ στιχολογία: κάθισμα γ΄ ψαλ. 17-23)

Καθίσματα μετά την β΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

(γ΄ στιχολογία: άμωμος, δηλ. κάθισμα ιζ΄ = ψαλ. 118)

Αναστάσιμα Ευλογητάρια

Υπακοή του ήχου, Αναβαθμοί, Προκείμενον

ΙΕΡΕΑΣ: Εωθινό ευαγγέλιο ια΄ (Ιω. κα΄ 14-25)

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι…

Ψάλλεται αντιφωνικώς ο ψαλμός ν΄ (50)

Δόξα… Ταὶς τῶν Ἀποστόλων, πρεσβείαις Ἐλεῆμον…και νυν…Ταὶς τῆς Θεοτόκου…Ἐλέησόν με…

Πεντηκοστάριον: Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἀπὸ τοῦ τάφου…

2 ΚΑΝΟΝΕΣ: αναστάσιμος και της Αγίας

Πρώτα οι ωδές α΄ και γ΄ των κανόνων.

Σημείωση: Στις ενορίες ψάλλονται μόνον οι 2 πρώτες ωδές (α΄και γ΄) των κανόνων, ενώ οι άλλες παραλείπονται (δ΄, ε΄, ς΄,  ζ΄, η΄, θ΄) για λόγους συντομίας.

Μεσώδιο κάθισμα της Αγίας και θεοτοκίο

(Έπειτα οι ωδές δ΄,ε΄,ς΄ των κανόνων.)

Αναστάσιμο κοντάκιο και οίκος (χύμα)

Συναξάριον

(Έπειτα οι ωδές ζ΄,η΄ των κανόνων.)

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ της Υπαπαντής (σε γ΄ ήχο) από ωδή α΄ έως η΄

(κανονικά κάθε ωδή των καταβασιών ψάλλεται μετά το τέλος της αντίστοιχης ωδής των κανόνων)

Ἱερεὺς: Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός…

ΩΔΗ Θ΄ (της Θεοτόκου): Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου… Τὴν Τιμιωτέραν… κτλ.

(Έπειτα η ωδή θ΄ των κανόνων.)

Ακολουθεί η θ΄ ωδή των καταβασιών

Εξαποστειλάρια

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν…

Εξαποστειλάριο εωθινό ια΄ και Θεοτοκίο

ΑΙΝΟΙ: Πασαπνοάρια (Πάσα πνοή…, Αινείτε…)

(κακώς παραλείπονται οι ενδιάμεσοι στίχοι των ψαλ. 148-149)

8 αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων (ήχος πλ. δ΄)

Δόξα… Δοξαστικό εωθινό ια΄ (σε πλ. δ΄)

Και νυν… Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, Θεοτόκε Παρθένε… (σε β΄ ήχο)

ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (σε ήχο πλ. δ΄)

Αναστάσιμο τροπάριο: Ἀναστὰς ἐκ τοῦ μνήματος…

ή

Αναστάσιμο τροπάριο: Σήμερον σωτηρία… 


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.