Ετικέτες

30.4.21

Τι ακριβώς έγινε με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού μας;


Με την άρνηση των πρωτοπλάστων, Αδάμ και Εύας, να Μετανοήσουν μετά την απαγορευμένη βρώση του καρπού, έχασε ο Άνθρωπος τη Μετάνοια!

Ο Θεός κάλεσε τον Άνθρωπο να Μετανοήσει και αυτός αρνήθηκε!

Δε μπορούσε να επιστρέψει ο Άνθρωπος στον Θεό, το μεσότοιχο της Αμαρτίας, παρά το κλάμα των Δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης, παρά το Κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου, παρά την προετοιμασία του γκρεμίσματος από τη Θεοτόκο και τη Γέννηση του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, δεν έπεσε!

Το μεσότοιχο της Αμαρτίας έπεσε πάνω στον Σταυρό, έπεσε με την Εκούσια Σταύρωση του Χριστού.

Τι ακριβώς έγινε πάνω στον Σταυρό;

Κενούμενος εκούσια ο Χριστός, ως Άνθρωπος, από τη Θεία Φύση Του, απογυμνωμένος εντελώς από κάθε Θεία και Ανθρώπινη παρηγοριά, δέχτηκε όλο τον εξευτελισμό του Σατανά, όλο το μένος του, σαν το αποκορύφωμα της υπερηφάνειάς του και τον νίκησε ως Άνθρωπος.

Ο Αδάμ ηττήθηκε εκούσια με την Πτώση και αιχμαλωτίστηκε από την Υπερηφάνεια του Σατανά στον Παράδεισο, με συνέπειες την έξοδο από τον Παράδεισο, τη φθορά, τον θάνατο και τον Άδη.

Κυριότερη, όμως, συνέπεια, εκτός των πιο πάνω, της πτώσης του Αδάμ και της εξουσίας του διαβόλου στον άνθρωπο, ήταν η οντολογική αμετανοησία, η παντελής αδυναμία του ανθρώπου να μετανοήσει και να επιστρέψει οντολογικά στον Θεό, να ενωθεί μαζί Του.

Αυτό έγινε, γιατί η υπερηφάνεια του Σατανά έγινε το μόνιμο ένδυμα της Ανθρώπινης Φύσης, οντολογικά, πέραν από την ταπεινή προαίρεση για Μετάνοια όλων των Δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης.

Ιδού, λοιπόν, τι έγινε πάνω στον Σταυρό!

Η εκούσια απογύμνωση του Χριστού, ως Ανθρώπου, από τη Θεία Φύση Του, ήταν η Άκρα Ταπείνωση, που χρειαζόταν το Ανθρώπινο Γένος και η Ανθρώπινη Φύση, ως το φάρμακο, για να απεκδυθεί τη Σατανική υπερηφάνεια, που ενδύθηκε με την Πτώση των Πρωτοπλάστων!

Η Ανθρώπινη Φύση στο Πρόσωπο του Χριστού, απαλλάχτηκε δυναμικά από την αιχμαλωσία της εξουσίας του διαβόλου και του κυριότερου καρπού αυτής της εξουσίας, που ήταν, όχι μόνον ο θάνατος και η φθορά, αλλά η αμετανοησία και η αδυναμία ένωσης με τον Θεό.

Νικήθηκε στη Σταύρωση του Χριστού η Αμετανοησία του Ανθρώπου, που είναι η ασθένεια του διαβόλου, που πήρε ο Άνθρωπος με την Πτώση.

Κερδήθηκε, εκ μέρους του Χριστού, από τον Θεό Πατέρα, η Μετάνοια και με την κάθοδο του Χριστού στον Άδη και την Ανάσταση της Ανθρώπινης Φύσης, η Άφεση των Αμαρτιών.

Όχι διότι ικανοποιήθηκε η Θεία δικαιοσύνη, αλλά διότι ελεύθερα ο Άνθρωπος, στο Πρόσωπο του Χριστού, με Άκρα Ταπείνωση και εκούσιο εξευτελισμό εξαγόρασε την υπερηφάνεια και την Αμετανοησία του Αδάμ και ζήτησε την Άφεση των Αμαρτιών με τους λόγους:

«Άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. 23, 34).

Από τότε, υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής του Ανθρώπου και Ένωσής του με τον Θεό, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία:

Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Μετάνοια εκ μέρους του Ανθρώπου και Άφεση Αμαρτιών εκ μέρους του Θεού, μαζί, είναι η οδός της ενώσεως του ανθρώπου με τον Θεό, που εδόθη και δίνεται από τον Ιησού Χριστό.

Γι’ αυτό, μετά την Ανάσταση, μόλις ο Χριστός είδε τους Αποστόλους τους μετέδωσε την Εξουσία Του να συγχωρούν τις Αμαρτίες, για να μπορούν, με την Άφεση των Αμαρτιών, να ενώνουν οι Απόστολοι τον Άνθρωπο με τον Θεό.

Με την παραχώρηση αυτής της Εξουσίας στους Μαθητές, ο Χριστός, την παρέδιδε στην Εκκλησία, που δια των Επισκόπων και Ιερέων, ως διαδόχων των Αποστόλων, μέχρι σήμερα, συνεχίζει να την κρατεί.

Ιδού, λοιπόν, τι έγινε με την Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού:

Εδόθη στον Άνθρωπο η δυνατότητα της Μετανοίας και της Αφέσεως των Αμαρτιών, που είναι η Οδός Ενώσεως με τον Χριστό, μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με το Βάπτισμα, τη Μετάνοια, με την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία.

Με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού εδόθη η Μετανοία και η Άφεση των Αμαρτιών στους Βαπτισμένους Χριστιανούς, εδόθη η Αιώνιος Ζωή και η Αθανασία και άνοιξαν οι πύλες του Παραδείσου και της Βασιλείας των Ουρανών.


Ανδρέας Χριστοφόρου


https://www.pothosmetanoias.gr

7 σχόλια:

 1. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο1 Μαΐου 2021 - 12:28 π.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο1 Μαΐου 2021 - 12:43 π.μ.

  Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφίαv δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε Avθρωπινη μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας . Oι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς για ν' α π α λ λ α γ ο ύ ν από τη διδασκαλία Toυ και από τους ελέγχους Toυ , α γ ν ο ω ν τ α ς ότι Tov ανέβασαν στον Σταυρό για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η , Σ τ α υ ρ ι κ η , Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Aποκαλυψις Iωαννου , πέμπτο χωριο , έκτο στίχο1 Μαΐου 2021 - 1:08 π.μ.

  .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Θεία Eυχαριστια : To π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ v o υ αρνιου , το ε ι σ ι τ η ρ ι ο και δ ι α β α τ η ρ ι ο για τον π α ρ α δ ε ι σ ο , α ν ε υ επιστροφής .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγγραφικες εργασιες : προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολογων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ι α ς η Θεία Eυχαριστια . Bιβλιο του Aγίου Nικοδημου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταληψεως , των εκδοσεων Mυριοβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκηρυξ Δ. Παναγοπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τη Θεία Eυχαριστια με τίτλο : το A ν τ ι δ ο τ ο του μ n αποθανειν , βιβλίο το οποίο επανεκδοθη , α λ λ α είναι ολιγαριθμα τα αντίτυπα του βιβλίου στην εποχή μας .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Bιβλιο του Σωτου Xovδροπουλου για τον βίο των Aγιων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαυρας , των εκδόσεων καινούργια γη : δ ε πρόκειται να γευτω ο υ τ ε νερό ο υ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ω τ α το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ ε ν τ o ς και A v α σ τ α ν τ ο ς Xριστου , π ο τ η ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ι δ ε ι Σ Ω T H P I A και Z Ω H α ι ω ν ι α , α τ ε λ ε υ τ η τ η .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.