Ετικέτες

11.7.23

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

12 Ιουλίου


(η 2η εκδοχή περιλαμβάνει και τον παρακλητικό κανόνα στην ίδια φυλλάδα)Ἀπολυτίκιον.

Ήχος πλ.α’. Τον συνάναρχον Λόγον.

Της ενθέου αγάπης το πυρ δεξάμενος,

υπερβαλλούση ασκήσει εδόθης όλος Θεώ

και παράκλησις πολλών ανθρώπων γέγονας,

λόγοις θείοις νουθετών, προσευχαίς θαυματουργών,

Παΐσιε θεοφόρε, και νυν πρεσβεύεις απαύστως

υπέρ παντός του κόσμου, Όσιε.

Κοντάκιον.

Ήχος πλ. δ᾿. Τη Υπερμάχω.

Αγγελικώς επί της γης πολιτευσάμενος,
και δι΄ αγάπης λάμψας όσιε Παΐσιε,
μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης,
των πιστών χειραγωγός προς βίον άγιον,
οικουμένης δε εντρύφημα γλυκύτατον·
διό κράζομεν. Χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις ησυχίας ο εραστής

και της ευσπλαγχνίας του Κυρίου ο μιμητής·

θείας γαρ αγάπης πληρούμενος εδόθης

Θεώ και τοις ανθρώποις, πάτερ Παΐσιε.