Ετικέτες

15.10.14

Μακαριστός Αυγουστίνος Καντιώτης: Οι Χριστιανοί στους έσχατους χρόνους


Λέμε τώρα ὅτι πιστεύομε, ὅτι εἴμεθα Χριστιανοί· ἄν παρουσιαστῇ διωγμός, ὅπως παρουσιάστηκε στήν περίπτωσι τῆς ἁγίας Φιλοθέης καί τῶν ἄλλων μαρτύρων, τί θά κάνουμε;

Τώρα ἔχομε κάποια ἐλευθερία· ἀν συμβῇ καί σ' ἐμᾶς αὐτό πού παρουσιάστηκε στήν Ἀλμπάνια, πού δέν ἐπιτρέπεται οὔτε σταυρό νά κάνουνε, ἄραγε θά σταθοῦμε, θά μείνουμε σταθεροί καί ἀκλόνητοι; Αὐτό πρόκειται νά ἐξετάσουμε καί νά ἐρευνήσουμε.

Νά ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας, ἄν μᾶς καλέσουν κ' ἐμᾶς ὅπως ἐκάλεσαν τούς μάρτυρας καί ζητήσουν τή μαρτυρία τῆς πίστεώς μας, θά τήν δώσωμε ἤ θά ἀρνηθοῦμε καί θά γίνουμε λιποτάκται;

Ἡ ἱστορία ἀναφέρει τά πρόσωπα τῶν μαρτύρων, ἀλλά δέν ἀναφέρει τά πρόσωπα τῶν λιποτακτῶν, πού εἶναι πολύ περισσότερα. Ἐάν ἐδῶ ἐμαρτύρησε μία γυναίκα, ὑπῆρξαν ἄλλες πού ἀρνήθησαν τόν Χριστό. Πρέπει νά τό ἀντιμετωπίσουμε αὐτό τό θέμα. Νά ἐξετάσουμε καί νά ἐρευνήσουμε τόν ἑαυτό μας ἐάν θά ἀντέξουμε σ' ἕναν διωγμό. Μποροῦμε ἐμεῖς νἀ ἀντέξωμε τά μαρτύρια, τά ὁποῖα ὑπέστη ἡ ἁγία Φιλοθέη; Ἔχουμε διάθεσι;

Πρέπει νά διαθέσουμε τόν ἑαυτό μας γιά τό μαρτύριο. Νά εἴμεθα ἕτοιμοι. Νά προετοιμάσουμε τόν ἑαυτό μας διά τέτοια σκληράν ἡμέρα, ἡ ὁποία ἔρχεται. 

Ἐάν ἔρθῃ τέτοιο καθεστώς ἄθεο, καί μόνο νά συγκεντρωθοῦμε ἐδῶ πέρα θά ἀπαγορεύεται. Καί θά ἔρθῃ ἀστυνόμος τοῦ ἄθεου καθεστῶτος, γιά νά μᾶς σημειώσῃ. Δέ θά μποροῦμε νά κάνουμε συγκεντρώσεις, πού κάνουμε τώρα, δέ θά μποροῦμε νά κάνουμε κατασκηνώσεις, δέ θά μποροῦμε νά ἔχουμε οἰκοτροφεῖα, δέ θά μποροῦμε νά ἐκκλησιαζώμεθα, δέ θά μποροῦμε νά ἔχουμε τίποτα ἀπολύτως. Θά πᾶμε τότε στήν ἐκκλησία τῶν κατακομβῶν, θά πᾶμε στήν ἐποχή τῆς τουρκοκρατίας, πού κρυφά τελοῦσαν τά μυστήρια. Σέ τέτοια περίοδο πηγαίνουμε. 


Ὁ Θεός νά βάλῃ τό χέρι Του καί νά δώσῃ "λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ" (Ψαλμ. 110, 9).

Ἔκδοσις: Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.