Ετικέτες

18.1.15

«ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ»

...ἀρνοῦμαι νά εἶμαι “Charlie” (Σαρλί), διότι αὐτό μέ ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό.

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΗΝΑ«Ὅσοι γὰρ πνεύματι Θεοῦ ἄγονται, οὗτοι εἰσιν υἱοὶ Θεοῦ»  (Ρωμ.,8:14)


Ἐπειδή ἡ ταλαίπωρός μου ψυχή ἐπόθησε καί ποθεῖ τήν ἐν Χριστῷ υἱοθεσία, τόν πλοῦτο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐντρύφηση τῶν ἀγαθῶν πού ἡ Ἁγία Ὁμοούσιος καί Ζωοποιός Τριάς δωρίζει στούς ἀγαπῶντας τόν Θεόν καί θέλοντας αἰωνίως τήν ἀεννάως συγκατοίκησιν μέ τόν Θεάνθρωπον Χριστόν Ἰησοῦν τόν Μεσσίαν καί τούς Ἁγίους Του, ἀρνοῦμαι κατηγορηματικά νά εἶμαι ἤ καί νά ὀνομάζομαι “Charlie” (Σαρλί).

« εἰ γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε, μέλλετε ἀποθνήσκειν· εἰ δὲ Πνεύματι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε, ζήσεσθε.» (Ρωμ.,8:13).

Τί, λοιπόν; Θά φονεύουμε τούς ἀλαζόνας καί ὑβριστάς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος Χριστοῦ; Ὄχι, βέβαια! Ποτέ κάτι τέτοιο! διότι στόν Μυστικό Δεῖπνο κατ᾿ ἀρχήν, ξέρουμε ὅτι ὁ Χριστός πρῶτος καί  στή συνέχεια οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ὑπέδειξαν καί προσέφεραν μέ τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας τή σωτηρία στόν σύμπαντα κόσμο, ἀκόμη καί στούς ὑβριστές τοῦ Χριστοῦ.
Τοὐναντίον, μετά πολλῶν δακρύων καί παρακλήσεων προσπαθοῦμε νά θυμήσουμε σέ ὅλους ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός εἶναι ὁ μόνος Ἀληθινός καί ὁ Μεσσίας Χριστός ὁ μόνος καί μοναδικός Σωτήρας καί περιμένει τή μετάνοια ὅλων ἐπειδή ὁ Θεός «θέλει  πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»(Τιμ.Α', 2:4), ἀλλέως παντοῦ καί πάντοτε λειτουργοῦν οἱ πνευματικοί νόμοι μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

«Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξε μετὰ τῶν θυσιῶν αὐτῶν. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα πεπόνθασιν; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα καὶ ὀκτὼ, ἐφ' οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι οὗτοι ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας ἐν Ἱερουσαλήμ; οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως ἀπολεῖσθε.» (Λουκ., ιγ΄, 1-5)

Ἐπομένως, ὁ Ἀγαθός Θεός ἐπιτρέπει καί ὑπενθυμίζει σέ ὅλους, ἐν μέσῳ πολλῶν συμφορῶν καί ἀπαράδεκτων ἐνεργειῶν, ὅτι:
 ἐάν δέν ἐπιστρέψουμε στό Φῶς καί τήν Ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Τριάδος, δηλαδή νά βαπτιστοῦμε καί νά μυρωθοῦμε Ὀρθοδόξως καί κοινωνήσωμεν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Μεσσίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὕτως θά ἀπολεσθοῦμε, σφάζοντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον.

«καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε· ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου, μάχαιρα ὑμᾶς κατέδεται·» (Ἠσαΐας, α΄, 19-20).

Περίσσεψε λοιπόν ἡ ὑποκρισία προσφάτως στή Γαλλία, μέ πρωτεργάτες πολλούς ἀρχηγούς κρατῶν ἐν μέσῳ φοβισμένων ἀνθρώπων. Φτάνει πιά ὁ ἐμπαιγμός!!! Ἄς γυρίσουμε ὅλοι πίσω. Ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν. Στή Λατρεία τοῦ μόνου Θεοῦ καί  Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μέ τίς Ἅγιες Ἐντολές Του καθιστάμεθα κατά Χάριν ἅγιοι, ἀγαπητοί, πλούσιοι πνευματικά, ἀδελφοί μεταξύ μας μέσα στό Φῶς τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τέκνα τῆς Βασιλείας Του  καί ὄχι  “Charlie”(Σαρλί).

Τό λοιπόν, ἐπανέρχομαι ὡς ἐλάχιστος Πρεσβύτερος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί δηλώνω ὅτι ἀρνοῦμαι νά εἶμαι “Charlie” (Σαρλί), διότι αὐτό μέ ἀπομακρύνει ἀπό τόν Θεό, τούς ἀδελφούς μου καί ἀπό τήν ἐν Χριστῷ γνῶσι τῆς ἀληθείας καί σωτηρίας, ὅπως καί ἀπό τήν μεγάλη οἰκογένεια καί δημιουργία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

Στήν Ἁγίαν Ὁμοούσιον Ἀδιαίρετον καί Ζωοποιόν Τριάδα καί στόν Χριστόν πρέπει ἡ Δόξα, ἡ Τιμή, ἡ Προσκύνησις καί ἡ Λατρεία εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν.http://yiorgosthalassis.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.