Ετικέτες

16.7.15

15.7.15-Ενάρετοι Ορθόδοξοι Έλληνες και Φιλέλληνες Μαζί

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
λληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

FacebookOι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ Μ . 090050859 * ΣΤ´ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ15.7.2015
ΕΝΑΡΕΤΟΙ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ
Προτείνουμε τὴν δημιουργία  Νέας Πολιτικῆς Συμμαχίας στὸ 
Εὐρωκοινοβούλιο ἀπὸ Ὀρθοδόξους - Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες

 
1.Μόνο ἡ Ὀρθοδοξία ἔχει τὶς ἀλήθειες, ποὺ ἑνώνουν.
Ἡ Ἑλληνικὴ Φιλοσοφία ἔχει τὶς ἀπαντήσεις τῶν αἰώνων.
Ἡ Ἑλλάδα ἔχει δώσει ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων ἀξίες καὶ ἀρχές, ποὺ ἐμπνέουν ἀνθρώπους σὲ ὅλο τὸν κόσμο στὸ παρὸν καὶ στὸ μέλλον.

2.Οἱ συντομότατες ὁμιλίες πολλῶν Εὐρωβουλευτῶν στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἔδειξαν ὅτι ἀρκετοὶ ὁμιλοῦν ὑμνώντας τὴν παράταξί τους, γιατὶ ξέχασαν πώς : «ἡ μέγιστη τιμὴ εἶναι νὰ ὁμιλοῦν οἱ ἄλλοι γιὰ ἐσένα».

3.Ὁ κόσμος περνᾶ μεγίστη κρίσι, ἠθική, οἰκονομικὴ καὶ κοινωνική. Τὰ μεγαλύτερα προβλήματα καὶ αἴτια τῶν κρίσεων εἶναι σήμερα ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσι - ὁ ἐκμαυλισμός, ποὺ ὁδηγοῦν – φέρνουν τὴν κερδοσκοπία, τὴν φιλαυτία, τὴν ἀπληστία, τὸν φιλοτομαρισμό, τὴν ἰδιοτέλεια τῶν ἰσχυρῶν εἰς βάρος τῶν ἀδυνάτων.
Ἡ ταξικὴ παιδεία καὶ ὁ διχασμὸς  τῶν νέων σὲ κάθε χώρα γεννοῦν διαιρέσεις, ἐνῷ ἔχουμε ὅλοι ἀνάγκη ἀπὸ πολλαπλασιασμούς εὐγένειας, στοργῆς, ἀγάπης, ἀλήθειας, διαφάνειας, μάθησης, ἐργασίας, δημιουργίας, ἀγώνων, ἀρετῆς, ἀλληλεγγύης καὶ εὐποιΐας...
Γίνονται λάθη συνεχῶς καὶ ἀντὶ νὰ έπανορθώνωνται  μὲ διορθώσεις, στοιβάζονται, καταρρέουν, διαιροῦνται καὶ διαιροῦν μὲ πάθη, ποὺ σπανίως δίδουν ἄνθη.

4.Χρειαζόμαστε μία ἄλλη ἀφετηρία, ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι κάθε χώρας μέλους, οἱ Ἕλληνες ὅπου κὶ ἄν ζοῦν, οἱ Φιλέλληνες ὅπου κὶ ἄν πολιτεύονται νὰ συναντηθοῦν, ἄλλοι σὰν «προζύμι» καὶ ἄλλοι ὡς «ἀλεύρι», γιὰ νὰ δώσουμε εὐρωπαϊκὸ ψωμὶ σὲ ὅλη τὴν Γῆ.
Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί (δηλαδὴ ὁ χρόνος δὲν περιμένει).

5.Προτείνουμε τὴν δημιουργία Νέας Πολιτικῆς Συμμαχίας στὸ Εὐρωκοινοβούλιο ἀπὸ Ὀρθοδόξους - Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, ποὺ τὸ ἐπιθυμοῦν δημιουργώντας ἐξ ἀρχῆς ἀντίστοιχη Πολιτικὴ Παράταξι Πολιτισμοῦ καὶ Ἀνθρωπισμοῦ - Παιδείας καὶ Προκοπῆς, τὴν ὁποία δημιουργοῦν Ὀρθόδοξοι - Ἕλληνες – Φιλέλληνες, ποὺ ἑνώνουν ἡ χρηστότητα, τὸ ἀκέραιο ἦθος καὶ ὁ χαρακτήρας, ἡ εὐγένεια, ἡ στοργή,  ἡ ἀγάπη, ἡ ἀλήθεια, ἡ διαφάνεια, ὁ διάλογος, ἡ μάθηση, ἡ ἐργασία, οἱ ἀγῶνες γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὰ δικαιώματα ἀνθρώπων, τόπων, λαῶν.
Δὲν εἴμαστε οὔτε μποροῦμε νὰ γίνουμε Εὐρωβουλευτές.
Εἴμαστε μόνο Ὀρθόδοξοι - Ἕλληνες – Φιλέλληνες ταπεινοὶ ἄνθρωποι. Εἴμαστε οἱ δημιουργοὶ τῆς ἰδέας.
Καλλιεργεῖστε την. Μπορεῖ νὰ δώσῃ ἄνθη καὶ καρποὺς εἰρηνικούς.
Ἡ Εὐρωομάδα αὐτὴ μπορεῖ νὰ συγκροτηθῇ. Ἔχει τὸ Εὐρωκοινοβούλιο πολλούς.
Ὀρθόδοξους πολλοὺς Ἕλληνες, πολλοὺς Φιλέλληνες.
Μπορεῖ ὅμως νὰ ἔχῃ καὶ παρατηρητές-ὁμιλητὲς Ἕλληνες ἢ Ὀρθόδοξους ἢ Φιλέλληνες, ποὺ ἐνῷ ἀνήκουν σὲ ἄλλη Εὐρωπαϊκὴ Πολιτικὴ ὁμάδα γίνονται παρατηρητὲς μὲ δικαίωμα λόγου εἰς ἀντίστοιχες συναντήσεις, ἀνάλογα μὲ τὰ θέματα ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι μποροῦν νὰ προτείνουν εἴτε ὡς μέλη εἴτε ὡς παρατηρητές.
Ἡ ἀνανέωσι καὶ ἡ αὔξησι τοῦ ἀριθμοῦ Εὐρωβουλευτῶν στὴν Νέα Εὐρωομάδα ἀπὸ κάθε χώρα μπορεῖ νὰ προέλθῃ ἀπὸ ἰδιαίτερα ψηφοδέλτια ἢ συνεργασίες.

6. Οἱ στόχοι, ποὺ ἑνώνουν τοὺς ἰδεολόγους  Ἕλληνες καὶ τοὺς Φιλέλληνες γιὰ διάλογο μπορεῖ νὰ εἶναι π.χ. :.
A Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, ἡ μητέρα τῶν γλωσσῶν καὶ ἡ εὐρεία διάδοσι - ἐκμάθησι καὶ χρήσι της.
B) Εὐρωπαϊκὴ πρόοδος καὶ συνεργασία, γιὰ νὰ μειώνωνται  συνεχῶς τὰ προβλήματα στὴν Εὐρώπη καὶ τὸν κόσμο.
Γ)  Προώθησι τοῦ Πολιτισμοῦ - τῆς Δημοκρατίας – τῶν Δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου – τοῦ Διαλόγου καὶ τῆς Εἰρήνης στὸν πλανήτη.
Δ) Ἐπιδιώκουμε τὰ 4/5 τῶν Εὐρωβουλευτῶν στὴν ἴδια κοινοβουλευτικὴ περίοδο ἢ τὰ 3/5 αὐτῶν γιὰ τὶς ἑπόμενες περιόδους νὰ δίδουν νομοθετικὰ δικαιώματα στὴν πλειοψηφία τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου.
Ε) Θέλουμε τὸ Εὐρωκοινοβούλιο νὰ κατευθύνῃ ἐγκαίρως στὴν συγκρότησι κάθε θεματικῆς πολιτικῆς.

7. Στὴν Ἐτήσια Τακτικὴ Συνάντησι Διαλόγου Μελῶν Εὐρωβουλευτῶν-Παρατηρητῶν Εὐρωβουλευτῶν μποροῦν νὰ συμμετάσχουν ἐκπρόσωποι Δήμων ἢ πολιτικῶν ἢ πολιτιστικῶν ἢ ἐργατικῶν ἑνώσεων κάθε χώρας τοῦ κόσμου καὶ μποροῦν νὰ λαμβάνουν τὸν λόγο ἢ νὰ θέσουν θέματα βάσει προγράμματος καὶ χρόνου, ποὺ ἔχει συμφωνηθῆ.
Ἡ κατάρτισι αὐτοῦ τοῦ προγράμματος νὰ γίνεται τουλάχιστον 30 ἡμέρες, πρὶν ἀπὸ τὴν Ἐτήσια Τακτικὴ Συνάντησι, ἐνῷ ἡ ἀντίστοιχη ἔκτακτη συνάντησι μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθῇ, ἄν τὸ ζητήσουν τὸ 1/10 τῶν συμμετεχόντων στὴν Ἐτήσια τακτικὴ συνάντησι θέτοντας τὰ θέματα, ἀρκεῖ ὅλοι μαζὶ νὰ διασφαλίσουν καὶ τὶς δαπάνες τῆς συναντήσεως ἀπὸ χορηγίες καὶ ἄλλους ἔντιμους τρόπους.
Ὁ τόπος κάθεἑπομένης συναντήσεως ἀποφασίζεται ἀπὸ τοὺς παρόντες τῆς προηγούμενης συναντήσεως.

8. Ἄν δὲν ὑπάρξουν Εὐρωβουλευτὲς γι᾿ αὐτὴ τὴν ἰδέα καὶ μέχρι νὰ ὑπάρξουν, ἡ Ἐτήσια Τακτικὴ Συνάντησι προτείνεται νὰ γίνωνται οἱ συνατήσεις στὴν Ἀθήνα ἢ στὴν Ἀροάνια Καλαβρύτων, ὅπου θὰ συμμετέχουν ὅσοι ἐκπρόσωποι τὸ ἐπιθυμοῦν ἀπὸ Μητροπόλεις – Περιφέρειες – Δήμους – Πολιτικὲς – Πολιτιστικὲς - Ἐργατικὲς Ἑνώσεις.

9. Γιὰ κάθε συνεννόησι θὰ ὑπάρχει :
Γραμματεία,
Ἱστοσελίδα,
Τηλέφωνα
e-mail,
twitter,
facebook.

Ἐμεῖς προσφέρουμε ὅ,τι μποροῦμε.
Εἰρήνη Ὑμῖν.
Ἐμεῖς ρίξαμε τὴν ἰδέα, ρίχνουμε τὸ φῶς.
Ὁ κόσμος χρειάζεται περισσότερη δικαιοσύνη.

10. Πολλὰ δικαιώματα ὑπῆρχαν καὶ χάθηκαν, ὄχι ἐπ᾿ ἀγαθῷ, ἀλλὰ στὸν βωμὸ τῆς κερδοσκοπίας καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, ἀντὶ τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης.
Ἐμεῖς ἄς εὐχηθοῦμε τό :
«Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς»
Καὶ ἄς ἀποφεύγουμε τὸ «Πρόσθες αὐτοῖς κακάΚύριε, τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς».
Ἄς στείλουμε γιὰ πάντα στὸ παρελθὸν τὴν βία, τὴν εἰρωνία καὶ τὴν ἀγένεια.

Ἐνάρετοι - Ὀρθόδοξοι - Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες τοῦ κόσμου, ὁμονοεῖσθε καὶ ἑνωθῆτε ! 

Μακάρι νὰ βρεθοῦν Ἕλληνες νὰ πρωτοστατήσουν στὶς ἰδέες αὐτές, γιὰ νὰ μὴ ἐφαρμοσθῆ ὁ στῖχος τοῦ Ἐθνικοῦ μας ποιητὴ «Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.