Ετικέτες

19.1.18

«Είναι καιρός άπαντες να απαντώμεν εγκαίρως και καταλλήλως εις τας δυναμικάς προκλήσεις εκάστου επιβουλέως…»

Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Παντελεήμονος Β΄ στην πλατεία Αριστοτέλους για την «Μακεδονία στο συλλαλητήριο για το «Σκοπιανό»»  στις 14 Φεβρουαρίου 1992. 
(η σύγκριση με τον ενεργεία Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης είναι τουλάχιστον θλιβερή)
Σεβασμιότατοι και λίαν αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες. Αξιότιμε κύριε δήμαρχε Θεσσαλονίκης, αξιότιμοι κ.κ δήμαρχοι Μακεδονίας και Χαλκιδικής και λοιπής Ελλάδος,  ελλογιμώτατοι κ.κ πρυτάνεις, αξιότιμοι κύριοι βουλευταί, λαέ του Θεού ηγαπημένε.
Συνήγειρε και συνεκάλεσεν υμάς επί το αυτώ, το υπέρτατο Εθνικό υμών θέμα ως τυγχάνει η φιλτάτη Μακεδονία υμών. Δι’ υμάς τους Έλληνας και δη τους οικούντας εν Μακεδονία δεν υπάρχει θέμα Μακεδονικόν. Υπάρχει μόνον δια τους εχθρούς της Πατρίδος υμών και εις τους οποίους λέγωμεν ότι « η Μακεδονία ήτο είναι και θα παραμείνει Ελληνική».
Την Ελληνικότητα της Μακεδονίας μαρτυρούσι η Αρχαιολογία, η Γεωγραφία και η Ιστορία. Εις αυτό τούτο το μουσείο των Σκοπίων, το πλείστον των ανδριάντων, αναγλύφων, σαρκοφάγων, επιγραφών είναι Ελληνικά. Τα υπόλοιπα λατινικά και όχι βεβαίως Σλαβικά.
Συντριπτικαί όμως δια την απόδειξην της Ελληνικότητος της Μακεδονίας είναι αι «5.000 επιγραφαί που έχουσι συγκεντρωθεί και μελετώνται υπό του Κέντρου Ελληνικής  και Ρωμαϊκής Αρχαιολογίας εις το Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών υπό την σοφήν καθοδήγησιν του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών ελογιμοτάτου κυρίου Μιχαήλ Σακελλαρίου.
Επίσης ο Μέγας Αλέξανδρος περί του οποίου ο ιστορικός Πλούταρχος έγραψε « ανήλια έμειναν τα μέρη που δεν εγνώρισαν τον Αλέξανδρον, ήτο Έλλην Μακεδών». Τούτος γενόμενος όργανον της θείας προνοίας εξεπολίτισε λαούς, εγνώρισαν την Ελληνικήν γλώσσαν, τα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα και τον καθ’ όλου Ελληνικόν Πολιτισμόν ίνα δι’ αυτόν προετοιμασθώσι λαοί ίνα υποδεχθώσι τον Μεσσίαν και Λυτρωτήν Χριστόν ότε θα ήρχετο το πλήρωμα του χρόνου.
Ο δε Προφήτης Δανιήλ όστις έζησε κατά τα τέλη του 7ου αιώνος και αρχάς του 6ου π.Χ. αιώνος, Ιουδαίος τω γένει, προφητικώς αναφέρει περί του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον αποκαλεί «Βασιλέα των Αιγών» δηλαδή της Σφαίρας και «Βασιλέα των Ελλήνων».
Επίσης εις το βιβλίον των Μακκαβαίων διατρανώνεται η Ελληνικότης της Μακεδονίας, ο δε Αλέξανδρος ονομάζεται Μακεδών Βασιλεύς της Ελλάδος. Ο πολύς διδάσκαλος τούτου, ο σοφός Αριστοτέλης ήτο Σταγειρίτης την καταγωγήν. Και πλείστοι ως οι άλλοι επιφανείς άνδρες και γυναίκες εκ της Ελληνικοτάτης Μακεδονίας προήρχοντο.
Αλλά και πλήθος αγίων ανδρών τε, γυναικών και παιδίων ενταύθα είδον το φως της ημέρας με πρώτον τον Μεγαλομάρτυρα Μυροβλήτην και προστάτην υμών Άγιον Δημήτριον, ως επίσης και οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οίτινες δια του ακτινοβόλου έργου αυτών κατήβλασαν τους Βαλκανικούς και λοιπούς Ευρωπαϊκούς λαούς και ούτοι ενταύθα εγεννήθησαν και εγαλουχήθησαν.
Επί λείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος περί των πολυαρίθμων επιχειρημάτων δια των οποίων αποδεικνύεται περιτράνως η Ελληνικότης της Μακεδονίας μας. Ας σημειωθεί ενταύθα ότι η ψευδοεκκλησία των Σκοπίων αυτοεκλήθει εκκλησία της Μακεδονίας εις το πλαίσιον της πολιτικής του Τίτο με σκοπόν να αποδυναμώσει την Σερβικήν επιρροήν εις την Γιουγκλοσλαβία.
Σήμερον η εκκλησία των Σκοπίων εργάζεται δια την προώθησιν της προπαγάνδας του Γκλιγκόροφ προς όλον τον κόσμον εναντίον της Ελλάδος και του Ελληνισμού. Επέστη ο καιρός ήδη άπαντες ηνωμένοι να αντιμετωπίσωμεν τους Εθνικούς υμών κινδύνους οίτινες προέρχονται είτε εξ ανατολών είτε από βορρά.
Είναι καιρός η νέα γενεά να εκμάθει εκ των πνευματικών αυτής διδασκάλων και των γονέων της δια την Βόρειον Ήπειρον, το Μοναστήριον, την Ανατολικήν Ρωμυλίαν, την Κωνσταντινούπολιν και την Μικράν Ασίαν.
Είναι καιρός τοις πνευματικοί υμών φορείς να αποτελέσωσι τας Εθνικάς και Θρησκευτικάς εκείνας λαμπάδας αίτινες θα φωτίζωσι την οικουμένην άπασαν.
Είναι καιρός άπαντες να απαντώμεν εγκαίρως και καταλλήλως εις τας δυναμικάς προκλήσεις εκάστου επιβουλέως ως εν προκειμένω ο Γκλιγκόροφ. Διότι πρέπει να γνωρίζει ο κατ’ ευφημισμόν αυτός κύριος ότι οι γνήσιοι Μακεδόνες, απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν δέχονται απειλές οποτεδήποτε προερχομένες.
Τέλος ας αναλάβει εις έκαστος εξ υμών τας εν προκειμένω ευθύνας τουκαι εν ενί στόματι και μια καρδίαν ας εναφωνήσωμεν «Δεν θα την πάρουνε ποτέ την Γη των Μακεδόνων, την Γή μας την Ελληνικήν το θαύμα των αιώνων»
Αντιγραφή/ Απομαγνητοφώνηση Μέλια.
Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στην εν λόγω ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.