Ετικέτες

5.5.18

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής της Σαμαρείτιδος


ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Δ´ 5 - 42

ρχεται ον ες πλιν τς Σαμαρεας λεγομνην Συχρ, πλησον τοχωρου  δωκεν ακβ ωσφ τ υἱῷ ατο. 6 ν δ κε πηγ το ακβ. ον ησος κεκοπιακς κ τς δοιπορας καθζετο οτως π τ πηγ· ραν σε κτη. 7 ρχεται γυν κ τς Σαμαρεας ντλσαι δωρ. λγει ατ ησος· Δς μοι πιεν. 8 ο γρ μαθητα ατο πεληλθεισαν ες τν πλιν,να τροφς γορσωσι. 9 λγει ον ατ  γυν  Σαμαρετις· Πς σουδαος ν παρ’ μο πιεν ατες, οσης γυναικς Σαμαρετιδος; ο γρ συγχρνται ουδαοι Σαμαρεταις. 10 πεκρθη ησος κα επεν ατ· Εδεις τν δωρεν το Θεο κα τς στιν  λγων σοι, δς μοι πιεν, σ ντησας ατν, κα δωκεν ν σοι δωρ ζν. 11 λγει ατ  γυν· Κριε, οτεντλημα χεις, κα τ φραρ στ βαθ· πθεν ον χεις τ δωρ τ ζν; 12 μ σ μεζων ε το πατρς μν ακβ, ς δωκεν μν τ φραρ, κα ατςξ ατο πιε κα ο υο ατο κα τ θρμματα ατο;13 πεκρθη ησος κα επεν ατ· Πς  πνων κ το δατος τοτου διψσει πλιν· 14ς δ’ ν πίῃ κ το δατος ο γ δσω ατ, ο μ διψσει ες τν αἰῶνα, λλ τδωρ  δσω ατ, γενσεται ν ατ πηγ δατος λλομνου ες ζων αἰώνιον. 15 λγει πρς ατν  γυν· Κριε, δς μοι τοτο τ δωρ, να μδιψ μηδ ρχομαι νθδε ντλεν.16 λγει ατ  ησος· παγε φνησον τν νδρα σου κα λθ νθδε. 17 πεκρθη  γυν κα επεν· Οκ χωνδρα. λγει ατ  ησος· Καλς επας τι νδρα οκ χω· 18πντε γρνδρας σχες, κα νν ν χεις οκ στι σου νρ· τοτο ληθς ερηκας. 19λγει ατ  γυν· Κριε, θεωρ τι προφτης ε σ. 20 ο πατρες μν ν τ ρει τοτ προσεκνησαν· κα μες λγετε τι ν εροσολμοις στν τπος που δε προσκυνεν. 21 λγει ατ  ησος· Γναι, πστευσν μοι τιρχεται ρα τε οτε ν τ ρει τοτ οτε ν εροσολμοις προσκυνσετε τ πατρ. 22 μες προσκυνετε  οκ οδατε, μες προσκυνομεν  οδαμεν·τι  σωτηρα κ τν ουδαων στν. 23 λλ’ ρχεται ρα, κα νν στιν, τε ο ληθινο προσκυνητα προσκυνσουσι τ πατρ ν πνεματι κα ληθείᾳ· κα γρ  πατρ τοιοτους ζητε τος προσκυνοντας ατν. 24πνεμα Θες, κα τος προσκυνοντας ατν ν πνεματι κα ληθείᾳ δεπροσκυνεν.25 λγει ατ  γυν· Οδα τι Μεσσας ρχεται  λεγμενος Χριστς· ταν λθ κενος, ναγγελε μν πντα. 26 λγει ατ  ησος·γ εμι,  λαλν σοι. 27 κα π τοτ λθαν ο μαθητα ατο, καθαμασαν τι μετ γυναικς λλει· οδες μντοι επε, τ ζητες  τ λαλες μετ’ ατς; 28 φκεν ον τν δραν ατς  γυν κα πλθεν ες τν πλιν, κα λγει τος νθρποις· 29 Δετε δετε νθρωπον ς επ μοι πντασα ποησα· μτι οτς στιν  Χριστς; 30 ξλθον ον κ τς πλεως καρχοντο πρς ατν. 31 ν δ τ μεταξ ρτων ατν ο μαθητα λγοντες· Ραββ, φγε. 32  δ επεν ατος· γ βρσιν χω φαγεν, ν μες οκ οδατε. 33 λεγον ον ο μαθητα πρς λλλους· Μ τις νεγκεν ατφαγεν; 34 λγει ατος  ησος· μν βρμ στιν να ποι τ θλημα τοπμψαντς με κα τελεισω ατο τ ργον. 35 οχ μες λγετε τι τι τετρμηνς στι κα  θερισμς ρχεται; δο λγω μν, πρατε τοςφθαλμος μν κα θεσασθε τς χρας, τι λευκα εσι πρς θερισμν.δη. 36 κα  θερζων μισθν λαμβνει κα συνγει καρπν ες ζων αἰώνιον,να κα  σπερων μο χαρ κα  θερζων. 37 ν γρ τοτ  λγος στν ληθινς, τι λλος στν  σπερων κα λλος  θερζων. 38 γ πστειλαμς θερζειν  οχ μες κεκοπικατε· λλοι κεκοπικασι, κα μες ες τν κπον ατν εσεληλθατε. 39 κ δ τς πλεως κενης πολλο πστευσαν ες ατν τν Σαμαρειτν δι τν λγον τς γυναικς, μαρτυροσης τι επμοι πντα σα ποησα. 40 ς ον λθον πρς ατν ο Σαμαρεται, ρτων ατν μεναι παρ’ ατος· κα μεινεν κε δο μρας. 41 κα πολλ πλεουςπστευσαν δι τν λγον ατο, 42 τ τε γυναικ λεγον τι οκτι δι τν σν λαλιν πιστεομεν· ατο γρ κηκαμεν, κα οδαμεν τι οτς στινληθς  σωτρ το κσμου. 


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

5 Ερχεται, λοιπόν, εις πόλιν της Σαμαρείας, η οποία ελέγετο Συχάρ, πλησίον στο μέρος που είχε δώσει ο Ιακώβ στον υιόν του τον Ιωσήφ. 6 Υπήρχε δε εκεί το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, λοιπόν, κουρασμένος καθώς ήτο από την οδοιπορίαν, εκάθισε με απλότητα κοντά στο πηγάδι. Η ώρα δε ήτο εξ από την ανατολήν του ηλίου, δηλαδή δώδεκα μεσημέρι. 7 Την ώραν εκείνην έρχεται μία γυναίκα από την Σαμάρειαν, να βγάλη νερό. Της είπε ο Ιησούς· “δος μου να πιώ”. 8 Διότι οι μαθηταί του, που θα εφρόντιζαν να βγάλουν νερό από το πηγάδι, είχαν υπάγει εις την πόλιν, δια να αγοράσουν τροφάς. 9 Λεγει τότε εις αυτόν η Σαμαρείτις· “πως συ, που είσαι Ιουδαίος, ζητείς νερό να πιής από εμέ, η οποία είμαι Σαμαρείτισσα;” Είπε δε αυτό, διότι οι Ιουδαίοι εμισούσαν και απεστρέφοντο τους Σαμαρείτας και δεν ήθελαν να έχουν καμμίαν επικοινωνίαν και σχέσιν με αυτούς. 10 Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· “εάν εγνώριζες την δωρεάν, την οποίαν ο Θεός δίδει στους ανθρώπους, και ποιός είναι αυτός που σου λέγει, δος μου να πιώ, συ θα εζητούσες από αυτόν και θα σου έδιδε πηγαίο νερό, που δεν στειρεύει ποτέ (τας ανεκτιμήτους δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, που καθαρίζουν, δροσίζουν και ζωογονούν την ψυχήν και την κάμνουν να ανθίζη και να καρποφορή τον πλούτον των αρετών και των καλών έργων, τους πολυτίμους και ευαρέστους στον Θεόν πνευματικούς καρπούς)”. 11 Λεγει εις αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, ούτε δοχείον έχεις, δια να βγάλης νερό, και το πηγάδι είναι βαθύ. Από που λοιπόν έχεις, και μάλιστα την ώρα αυτήν, το δροσερό νερό; 12 Μηπως συ είσαι ανώτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, ο οποίος έδωκε το πηγάδι εις ημάς, και από το νερό του οποίου έπιε και αυτός και τα παιδιά του και όλα τα ζώα που έβοσκε;” 13 Απήντησεν ο Ιησούς και της είπε· “καθένας, που πίνει από το νερό αυτό, θα διψάση πάλιν. 14Εκείνος όμως που θα πιή από το νερό, το οποίον εγώ θα του δώσω, δεν θα διψάση ποτέ, αλλά το νερό, που εγώ θα του δώσω, θα μεταβληθή μέσα του εις αστείρευτον πηγήν πνευματικού ύδατος, που θα αναβλύζη πάντοτε και θα του χαρίζη αιωνίαν ζωήν”. 15 Λεγει προς αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, δος μου αυτό το νερό, για να μη διψώ και να μη έρχωμαι εδώ, να βγάζω νερό”. 16 Τοτε είπε προς αυτήν ο Ιησούς· “πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα εδώ μαζή με αυτόν”. 17 Απεκρίθη η γυναίκα και είπε· “δεν έχω άνδρα”. Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “καλά είπες ότι, δεν έχω άνδρα. 18 Διότι πέντε συζύγους τον ένα κατόπιν του άλλου επήρες και τώρα αυτόν που έχεις δεν είναι νόμιμος σύζυγός σου· τούτο που είπες αληθινό είναι”. 19 Λεγει εις αυτόν η γυναίκα· “Κυριε, από όσα μου εφανέρωσες, βλέπω ότι συ είσαι προφήτης. Θα επωφεληθώ από αυτήν την ευκαιρίαν να σε ρωτήσω δι' ένα πολύ σοβαρόν θρησκευτικόν ζήτημα. 20 Οι πατέρες μας ελάτρευσαν τον Θεόν στούτο εδώ το όρος, το Γαριζίν. Σεις όμως οι Ιουδαίοι λέγετε ότι εις τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος, όπου πρέπει να λατρεύωμεν τον Θεόν”. 21 Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “πίστευσέ με, γυναίκα, ότι έρχεται πολύ σύντομα καιρός, που ούτε στο όρος τούτο ούτε εις τα Ιεροσόλυμα μόνον θα λατρεύσετε τον ουράνιον Πατέρα. 22 Σεις οι Σαμαρείται, που έχετε απορρίψει τα περισσότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, προσκυνείτε εκείνο, το οποίον πολύ ολίγον γνωρίζετε. Ημείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που περισσότερον από σας και από τους άλλους λαούς γνωρίζομεν. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώση την σωτηρίαν εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίου. 23 Αλλά έρχεται πλέον ώρα, και μάλιστα τώρα ήλθε, οπότε οι γνήσιοι και πραγματικοί προσκυνηταί θα τιμήσουν και θα λατρεύσουν τον ουράνιον Πατέρα με το φωτισμένον και καθαρόν πλέον πνεύμα των και με λατρείαν όχι τυπικήν και συμβολικήν, αλλά αληθινήν και σαφή. Διότι και ο Πατήρ ζητεί τέτοιοι να είναι, φωτισμένοι τον νουν και καθαροί κατά την καρδίαν, αυτοί που θα τον λατρεύουν. 24 Ο Θεός είναι Πνεύμα, πανυπερτέλειον και πανταχού παρόν και δεν κατοικεί εις ωρισμένους μόνον τόπους. Και εκείνοι, οι οποίοι τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με όλην των την ψυχήν, με αφωσιωμένην την καρδίαν και την διάνοιάν των εις αυτόν, με φωτισμένην και αληθινήν γνώσιν περί αυτού και της λατρείας, που του ταιριάζει”. 25 Λεγει προς αυτόν η γυναίκα· “γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας, που ελληνικά λέγεται Χριστός. Οταν έλθη εκείνος, θα μας τα αναγγείλη όλα”.26 Λεγει εις αυτήν ο Ιησούς· “εγώ είμαι ο Χριστός, ο οποίος αυτήν την στιγμήν σου ομιλώ”. 27 Και αυτήν ακριβώς την ώρα ήλθαν οι μαθηταί του και ηπόρησαν, διότι ο διδάσκαλός των συνωμιλούσε με γυναίκα εις δημόσιον τόπον (πράγμα το οποίον απηγόρευαν οι ραββίνοι των Ιουδαίων). Αλλά κανείς δεν είπε· τι ζητείς από αυτήν η δια ποίον θέμα συζητείς μαζή της. 28 Η δε γυναίκα αφήκε από την μεγάλην της συγκίνησιν την στάμνα της στο πηγάδι και έφυγε δια την πόλιν, όπου και είπεν στους ανθρώπους· 29 “ελάτε να ιδήτε ένα άνθρωπον, ο οποίος μου είπε όλα όσα έχω κάμει. Μηπως αυτός είναι ο Χριστός;” 30 Εβγήκαν, λοιπόν, από την πόλιν οι άνθρωποι και ήρχοντο προς αυτόν. 31 Εν τω μεταξύ οι μαθηταί παρακαλούσαν τον διδάσκαλον και έλεγαν· “ραββί, φάγε”. 32 Αυτός δε απορροφημένος από το υψηλόν πνευματικόν έργον του και αδιάφορος δια το υλικόν φάγητον, τους είπε· “εγώ έχω φάγητον να φάγω, που σεις δεν το ξέρετε”. 33 Ελεγαν τότε μεταξύ των οι μαθηταί· “μήπως του έφερε κανείς να φάγη;” 34 Λεγει εις αυτούς ο Ιησούς· “ιδικόν μου πολυτιμότατον φαγητόν είναι να πράττω το θέλημα Εκείνου, ο οποίος με έστειλε και να αποπερατώσω στον τέλειον βαθμόν και με τον τέλειον τρόπον το έργον του, δηλαδή την σωτηρία των ανθρώπων. 35 Δεν λέγετε σεις, ότι τετράμηνος είναι ακόμη και ο θερισμός έρχεται; Εκτός όμως από τον υλικόν θερισμόν, υπάρχει και ο πνευματικός. Ιδού σας λέγω, σηκώσατε τα μάτια σας και κυττάξατε τους Σαμαρείτας, που έρχονται, και τας άλλας χώρας και θα ιδήτε ότι είναι έτοιμοι πλέον δια τον θερισμόν, όπως, όταν από πράσινα σιτηρά ωριμάσουν και φαίνωνται λευκά τα στάχυα, είναι έτοιμα προς θερισμόν. 36 Και εκείνος, που θερίζει στον πνευματικόν αυτόν αγρόν, παίρνει τον μισθόν του και χαίρει, διότι προσκαλεί και συγκεντρώνει τους ανθρώπους δια την αιώνιον ζωήν. Ετσι και εις την πνευματικήν καλλιέργειαν και εκείνος που σπείρει, δηλαδή εγώ, χαίρει, όπως επίσης χαίρετε και σεις που θα θερίσετε. 37 Και εις την περίστασιν αυτήν εφαρμόζεται η αληθινή παροιμία, που λέγει ότι άλλος έχει σπείρει και άλλος θερίζει. Εγώ έσπειρα, σεις και οι διάδοχοί σας θα θερίσετε. 38 Εγώ σας έστειλα δια να θερίσετε εκείνο, δια το οποίον σεις δεν έχετε κοπιάσει. Αλλοι, εγώ και οι προ εμού προφήται, εκοπίασαν, και σεις έχετε εισέλθει στους κόπους των, δια να θερίσετε. 39 Από δε την πόλιν εκείνην πολλοί Σαμαρείται επίστευσαν εις αυτόν από τα λόγια της γυναικός εκείνης, που επεβεβαίωνε ότι μου είπε όλα όσα έκανα. 40 Οταν, λοιπόν, ήλθον εις αυτόν οι Σαμαρείται, τον παρακαλούσαν να μείνη μαζή τους· και έμεινε εκεί δύο ημέρας. 41 Και από την διδασκαλίαν, που τους έκαμε, επίστευσαν πολύ περισσότεροι εις αυτόν. 42 Και εις την γυναίκα έλεγαν ότι “στον Ιησούν δεν πιστεύομεν πλέον από όσα συ μας είπες περί αυτού, αλλά διότι ημείς, οι ίδιοι τον έχομεν ακούσει και γνωρίζομεν καλά ότι πράγματι αυτός είναι ο Σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.