Ετικέτες

2.2.19

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΣΤ΄ Ματθαίου (3/2/19)

Αποτέλεσμα εικόνας για προσωποληψία

Αποστολικό Ανάγνωσμα Κυριακής ΙΣΤ΄ Ματθαίου
3/2/2019ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' Ϛ´ 1 - 10


1 Συνεργοντες δ κα παρακαλομεν μ ες κενν τν χριν το Θεο δξασθαι μς·2 - λγει γρ· καιρ δεκτ πκουσ σου κα ν μρ σωτηρας βοθησ σοι· δο νν καιρς επρσδεκτος, δο νν μρα σωτηρας - 3 μηδεμαν ν μηδεν διδντες προσκοπν, να μ μωμηθ διακονα, 4 λλ’ ν παντ συνιστντες αυτος ς Θεο δικονοι, ν πομον πολλ, ν θλψεσιν, ν νγκαις, ν στενοχωραις, 5 ν πληγας, ν φυλακας, ν καταστασαις, ν κποις, ν γρυπναις, ν νηστεαις, 6 ν γντητι, ν γνσει, ν μακροθυμίᾳ, ν χρησττητι, ν Πνεματι γίῳ, ν γπ νυποκρτ, 7 ν λγ ληθεας, ν δυνμει Θεο, δι τν πλων τς δικαιοσνης τν δεξιν κα ριστερν, 8 δι δξης κα τιμας, δι δυσφημας κα εφημας, ς πλνοι κα ληθες,9 ς γνοομενοι κα πιγινωσκμενοι, ς ποθνσκοντες κα δο ζμεν, ς παιδευμενοι κα μ θανατομενοι, 10 ς λυπομενοι ε δ χαροντες, ς πτωχο, πολλος δ πλουτζοντες, ς μηδν χοντες κα πντα κατχοντες. 

Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

1 Συνεργαζόμενοι δε με τον Θεόν δια να συμφιλιωθή με αυτόν ο κόσμος, σας παρακαλούμεν να προσέξετε, μήπως ματαίως και ανωφελώς δεχθήτε την χάριν του Θεού. 2 Αι ευκαιρίαι της σωτηρίας παρέρχονται. Διότι η Γραφή λέγει· “εις κατάλληλον και ευπρόσδεκτον καιρόν σε ήκουσα και σε εδέχθην και εις περίοδον, που προσφέρεται προς σωτηρίαν, σε εβοήθησα”. Ιδού τώρα είναι ο κατάλληλος και ευπρόσδεκτος καιρός, ιδού τώρα είναι η ημέρα της σωτηρίας. 3 Τωρα και ημείς ως πρεσβευταί του Θεού μεσιτεύομεν και παρακαλούμεν να δεχθήτε την σωτηρίας, χωρίς να δίδωμεν εις κανένα ουδεμίαν αφορμήν προσκόμματος, δια να μη γίνη κατά κανένα τρόπον θέμα μομφής και εμπαιγμού η διακονία, που μας ανέθεσεν ο Κυριος. 4 Αλλά τουναντίον εις κάθε περίστασιν και με κάθε έργον συσταίνομεν και προβάλλομεν τους εαυτούς μας σαν γνησίους υπηρέτας του Θεού με πολλήν υπομονήν, με θλίψεις, με ανάγκας, με στενοχωρίας, 5 με δαρμούς, με φυλακίσεις, με συνεχείς μετακινήσεις-είτε ένεκα των διωγμών είτε ένεκα των αναγκών του έργου μας-με κόπους, με αγρυπνίας, με νηστείας, 6 με αγνότητα από κάθε μολυσμόν, με την άδολον γνώσιν της αληθείας, με την μακροθυμίαν, με ημερότητα και καλωσύνην, με τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, με αγάπην ειλικρινή και άδολον, 7 με το κήρυγμα, δια του οποίου εξαγγέλεται η αλήθεια, με την δύναμιν του Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης τα δεξιά, σαν εκείνα που κρατούν οι επιτιθέμενοι κατά την μάχην, και με τα όπλα τα αριστερά, σαν εκείνα που κρατούν οι αμυνόμενοι με το αριστερόν των χέρι, όπως είναι η ασπίδα.8 Μαρτυρούμεν και βεβαιώνομεν επάνω εις τα πράγματα ποίοι είμεθα με την δόξαν, την οποίαν ο Θεός και οι πιστοί άνθρωποι μας αποδίδουν, αλλά και με την περιφρόνησιν εκ μέρους των απίστων, με την δυσφήμησιν εκ μέρους των διαβολέων, με τον έπαινον και την καλήν φήμην εκ μέρους των πιστών, με την κατηγορίαν εκ μέρους των απίστων ότι είμεθα απατεώνες και με την ομολογίαν εκ μέρους των πιστών ότι είμεθα ειλικρινείς. 9 Εργάται του Ευαγγελίου ημείς ζώμεν εν μέσω του κόσμου ως άγνωστοι δια την ασημότητα ημών, αλλά και ως πολύ καλά γνωστοί από τους πιστούς δια το έργον μας, ως κινδυνεύοντες κάθε ημέραν να αποθάνωμε, αλλ' ιδού ότι ζώμεν, ως βασανιζόμενοι και τιμωρούμενοι, αλλά και μη θανατούμενοι έως τώρα, 10 ως άνθρωποι, που είμεθα συνεχώς βυθισμένοι εις την λύπην, ημείς οι οποίοι εν τούτοις εις την πραγματικότητα πάντοτε χαίρομεν, ως πτωχοί οι οποίοι κάμνομεν πολλούς άλλους πλουσίους, ως άνθρωποι ποι δεν έχομεν τίποτε και όμως κατέχομεν τα πάντα. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.