Ετικέτες

21.12.19

Ευαγγελική Περικοπή Κυριακής προ της Χριστού γεννήσεως


ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Α´ 1 - 25

1 Ββλος γενσεως ησο Χριστο, υο Δαυδ, υο βραμ. 2 βραμγννησεν τν σακ, σακ δ γννησεν τν ακβ, ακβ δ γννησεν τνοδαν κα τος δελφος ατο, 3 οδας δ γννησεν τν Φαρς κα τν Ζαρ κ τς Θμαρ, Φαρς δ γννησεν τν σρμ, σρμ δ γννησεν τνρμ, 4 ρμ δ γννησεν τν μιναδβ, μιναδβ δ γννησεν τν Ναασσν, Ναασσν δ γννησεν τν Σαλμν, 5Σαλμν δ γννησεν τν Βοζ κ τς Ραχβ, Βοζ δ γννησεν τν βδ κ τς Ροθ, βδ δγννησεν τν εσσα, 6 εσσα δ γννησεν τν Δαυδ τν βασιλα. Δαυδ δγννησεν τν Σολομντα κ τς το Ορου, 7 Σολομν δ γννησεν τν Ροβομ, Ροβομ δ γννησεν τν βιβι δ γννησεν τν σ, 8 σ δγννησεν τν ωσαφτ, ωσαφτ δ γννησεν τν ωρμ, ωρμ δ γννησεν τν ζαν, 9 ζας δ γννησεν τν ωθαμ, ωθαμ δ γννησεν τν χαζ,χαζ δ γννησεν τν ζεκαν,10 ζεκας δ γννησεν τν Μανασσ, Μανασσς δ γννησεν τν μν, μν δ γννησεν τν ωσαν, 11 ωσας δγννησεν τν εχοναν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσας Βαβυλνος. 12 Μετ δ τν μετοικεσαν Βαβυλνος εχονας γννησεν τν Σαλαθιλ, Σαλαθιλ δ γννησεν τν Ζοροββελ, 13 Ζοροββελ δ γννησεν τν βιοδ, βιοδ δ γννησεν τν λιακεμ, λιακεμ δ γννησεν τνζρ, 14 ζρ δ γννησεν τν Σαδκ, Σαδκ δ γννησεν τν χεμ, χεμ δ γννησεν τν λιοδ,15 λιοδ δ γννησεν τν λεζαρ, λεζαρ δγννησεν τν Ματθν, Ματθν δ γννησεν τν ακβ, 16 ακβ δγννησεν τν ωσφ τν νδρα Μαρας, ξ ς γεννθη ησος  λεγμενος Χριστς. 17 Πσαι ον α γενεα π βραμ ως Δαυδ γενεα δεκατσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσας Βαβυλνος γενεα δεκατσσαρες, κα πτς μετοικεσας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατσσαρες. 18 Το δησο Χριστο  γνεσις οτως ν· μνηστευθεσης τς μητρς ατο Μαρας τωσφ, πρν  συνελθεν ατος ερθη ν γαστρ χουσα κ Πνεματος γου. 19 ωσφ δ  νρ ατς, δκαιος ν κα μ θλων ατν παραδειγματσαι,βουλθη λθρ πολσαι ατν. 20 τατα δ ατο νθυμηθντος δογγελος Κυρου κατ’ ναρ φνη ατ λγων· ωσφ υἱὸς Δαυδ, μ φοβηθς παραλαβεν Μαριμ τν γυνακ σου, τ γρ ν ατ γεννηθν κ πνεματςστιν γου· 21 τξεται δ υἱὸν κα καλσεις τ νομα ατο ησον, ατς γρ σσει τν λαν ατο π τν μαρτιν ατν. 22 Τοτο δ λον γγονεν να πληρωθ τ ηθν π το Κυρου δι το προφτου λγοντος· 23 δο παρθνος ν γαστρ ξει κα τξεται υἱόν, κα καλσουσι τ νομα ατομμανουλ,  στιν μεθερμηνευμενον Μεθ’ μν  Θες. 24 Διεγερθες δ ωσφ π το πνου ποησεν ς προσταξεν ατ  γγελος Κυρου καπαρλαβε τν γυνακα ατο, 25 κα οκ γνωσκεν ατν ως ο τεκε τν υἱόν ατς τν πρωττοκον, κα κλεσε τ νομα ατο ησον. 


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα 

1 Βιβλίον της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, απογόνου κατά το ανθρώπινον του βασιλέως Δαυΐδ, ο οποίος πάλιν υπήρξεν απόγονος του πατριάρχου Αβραάμ. 2 Διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, ο δε Ιακώβ εγέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού. 3 Ο Ιούδας δε εγέννησε από την νύμφην αυτού Θάμαρ τους διδύμους Φαρές και Ζαρά, ο Φαρές δε εγέννησε τον Εσρώμ, ο Εσρώμ δε εγέννησε τον Αράμ. 4 Ο Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, ο Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασσών, ο Ναασσών δε εγέννησε τον Σαλμών. 5 Ο Σαλμών δε εγέννησε τον Βοόζ από την τέως αμαρτωλήν Ραχάβ, ο Βοόζ δε εγέννησε τον Ωβήδ από την Μωαβίτιδα Ρούθ, ο Ωβήδ δε εγέννησε τον Ιεσσαί. 6 Ο Ιεσσαί δε εγέννησε τον βασιλέα Δαυΐδ, ο δε βασιλεύς Δαυίδ εγέννησε τον Σολομώντα από την γυναίκα του Ουρίου. 7 Ο Σολομών δε εγέννησε τον Ροβοάμ, ο Ροβοάμ δε εγέννησε τον Αβιά, ο Αβιά δε εγέννησε τον Ασά. 8 Ο Ασά δε εγέννησε τον Ιωσαφάτ, ο Ιωσαφάτ δε εγέννησε τον Ιωράμ, ο Ιωράμ δε εγέννησε τον Οζίαν. 9 Ο Οζίας δε εγέννησε τον Ιωάθαμ, ο Ιωάθαμ δε εγέννησε τον Αχαζ, ο Αχαζ δε εγέννησε τον Εζεκίαν. 10 Ο Εζεκίας δε εγέννησε τον Μανασσή, ο Μανασσής δε εγέννησε τον Αμών, ο Αμών δε εγέννησε τον Ιωσίαν. 11 Ο Ιωσίας δε εγέννησε τον Ιεχονίαν και τους αδελφούς αυτού κατά την εποχήν, που απήχθησαν αιχμάλωτοι εις την Βαβυλώνα οι Ιουδαίοι. 12 Επειτα δε από την βιαίαν αυτήν μετανάστευσιν των Ιουδαίων εις Βαβυλώνα και την ζωήν των εκεί ως αιχμαλώτων, ο Ιεχονίας εγέννησε τον Σαλαθιήλ, ο δε Σαλαθιήλ εγέννησε τον Ζοροβάβελ. 13 Ο Ζοροβάβελ δε εγέννησε τον Αβιούδ, ο Αβιούδ δε εγέννησε τον Ελιακείμ, Ελιακείμ δε εγέννησε τον Αζώρ. 14 Ο Αζώρ δε εγέννησε τον Σαδώκ, ο Σαδώκ δε εγέννησε τον Αχείμ, ο Αχείμ δε εγέννησε τον Ελιούδ. 15 Ο Ελιούδ δε εγέννησε τον Ελεάζαρ, ο Ελεάζαρ δε εγέννησε τον Ματθάν, ο Ματθάν δε εγέννησε τον Ιακώβ. 16 Ο Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιωσήφ, τον μνηστήρα της Μαρίας, από την οποίαν εγεννήθη ο Ιησούς ο ονομαζόμενος Χριστός. 17 Ολαι λοιπόν αι γενεαί από τον Αβραάμ μέχρι του Δαυίδ είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από Δαυίδ μέχρι της μετοικεσίας των Ιουδαίων ως αιχμαλώτων εις την Βαβυλώνα είναι γενεαί δεκατέσσαρες και από της μετοικεσίας εις την Βαβυλώνα μέχρι των ημερών του Χριστού γενεαί πάλιν δεκατέσσαρες. 18 Η δε γέννησις του Ιησού Χριστού έγινε κατά τον ακόλουθον υπερφυσικόν τρόπον. Οταν δηλαδή εμνηστεύθη η μήτηρ αυτού Μαρία με τον Ιωσήφ, χωρίς να συνοικήσουν ως σύζυγοι, ευρέθη έγκυος από την δημιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος. 19 Ο δε Ιωσήφ, ο μνηστήρ αυτής, όταν αντελήφθη την εγκυμοσύνην αυτής, επήρε την απόφασιν να διαλύση την μνηστείαν. Επειδή όμως ήτο ενάρετος και εύσπλαγχνος δεν ηθέλησε να την διαπομπεύση δημοσία, αλλ'εσκέφθη να την διώξη μυστικά χωρίς να ανακοινώση εις κανένα τας υποψίας του. 20 Ενώ δε αυτά είχε στον νουν, ιδού ένας άγγελος του Κυρίου παρουσιάσθη στο όνειρόν του και του είπεν· Ιωσήφ, απόγονε του Δαυΐδ, μη διστάσης, να παραλάβης στον οίκον σου την Μαριάμ, την αγνήν και πιστήν μνηστή σου, διότι το παιδίον που κυοφορείται έντος αυτής έχει συλληφθή από την δημιουργικήν ενέργειαν του Αγίου Πνεύματος. 21 Θα γεννήση δε υιόν, και συ (ο οποίος σύμφωνα με τον νόμον θεωρείσαι προστάτης και πατέρας του) θα το ονομάσης Ιησούν (δηλαδή Θεόν-Σωτήρα) διότι αυτός θα σώση πράγματι τον λαόν του από τας αμαρτίας αυτών. 22 Και όλον αυτό το θαυμαστόν και μοναδικόν γεγονός έγινε, δια να πραγματοποιηθή και επαληθεύση αυτό, που είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου Ησαΐου· 23 “Ιδού η αγνή και άμωμος παρθένος θα συλλάβη και θα γεννήση υιόν, χωρίς να γνωρίση άνδρα, και θα ονομάσουν αυτόν Εμμανουήλ, όνομα που σημαίνει· Ο Θεός είναι μαζή μας”. 24 Αμέσως λοιπόν μόλις εσηκώθη από τον ύπνον ο Ιωσήφ, έκαμε όπως τον είχε διατάξει ο άγγελος του Κυρίου και παρέλαβε στον οίκον του με εμπιστοσύνην και σεβασμόν την μνηστήν του. 25 Και ποτέ δεν εγνώρισεν αυτήν ως σύζυγον ούτε και όταν εγέννησεν αυτή τον πρώτον και μοναδικόν υιόν της ούτε και μετά ταύτα. Και εκάλεσεν ο Ιωσήφ το όνομα του παιδίου Ιησούν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.