Ετικέτες

7.6.20

Η ορθόδοξη Πίστη μας του Αρχιμ. Επιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου (2ο κεφ): Το δόγμα της Αγίας Τριάδος2.4. Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ

Τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος
Ἔχουμε πεῖ ὅτι ἡ πρώτη μεγάλη ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας εἶναι ὅτι ὑπάρχει Θεός. Ὅπως μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ Ἁγία Γραφή, ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας καὶ ὄχι πολλοί (βλ. Δευτ. 32,39. Ἰω. 17,3). Ἡ δεύτερη βασικὴ ἀλήθεια εἶναι τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Ὅτι δηλαδὴ ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας ὡς πρὸς τὴν οὐσία (φύση), ἀλλὰ τρία πρόσωπα· ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Εἶναι, ὅπως λέμε, τριαδικός. Ὁ ἕνας Θεὸς ὑπάρχει σὲ τρία πρόσωπα (ὑποστάσεις).
Τὰ τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ὁμοούσια. Ἔχουν δηλαδὴ τὴν ἴδια οὐσία καὶ ὅλες τὶς ἰδιότητες κοινές. Σὲ τίποτε δὲν ὑστερεῖ τὸ ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο. Τέλειος Θεὸς ὁ Πατέρας, τέλειος Θεὸς ὁ Υἱός, τέλειος Θεὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἔχουν ἐπίσης κοινὴ θέληση καὶ ἐνέργεια. Δηλαδή, σὲ ὅλες τὶς ἐνέργειες τῆς θεότητος, π.χ. στὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, συμμετέχουν καὶ τὰ τρία πρόσωπα.
Ἡ αἰτία (πηγὴ) τῆς θεότητος εἶναι ὁ Πατέρας. Ἀπὸ τὸν Πατέρα προέρχονται τὰ δύο ἄλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ὁ Πατέρας «γεννᾶ» τὸν Υἱὸ καὶ «ἐκπορεύει» τὸ  Ἅγιο Πνεῦμα.
Τὴν Ἁγία Τριάδα ὁμολογοῦμε συνεχῶς στὶς προσευχὲς καὶ στὴ λατρεία μας: «Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι…»«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…», κ.λπ.. Τὴν Ἁγία Τριάδα συμβολίζουν καὶ τὰ τρία δάκτυλα ποὺ ἑνώνουμε γιὰ νὰ κάνουμε τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ Ἁγία Τριάδα στὴν Ἁγία Γραφὴ
Ὅταν ὁ Χριστὸς ἔστελλε τοὺς ἀποστόλους νὰ κηρύξουν τὸ Εὐαγγέλιο τοὺς εἶπε: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28,19). Ἐδῶ βλέπουμε ὅτι, ἐνῶ λέει «εἰς τὸ ὄνομα», στὴ συνέχεια ἀναφέρει ὄχι ἕνα ἀλλὰ τρία ὀνόματα· «τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ἀπ’ αὐτὸ φαίνεται ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας στὴν οὐσία ἀλλὰ τρία πρόσωπα (πρβλ. καὶ Β΄Κορ. 13,13).
Ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ ἔχουμε καὶ τὴ φανέρωση τῆς Ἁγίας Τριάδος ποὺ ἔγινε κατὰ τὴ Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη ποταμό. Ὁ Υἱὸς βαπτίζεται, ὁ Πατέρας μὲ τὴ φωνὴ δίνει τὴ μαρτυρία, καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ τὴ μορφὴ τοῦ περιστεριοῦ ἐπιβεβαιώνει.

Από το βιβλίο "Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΜΑΣ"
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΠΡΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.