Ετικέτες

10.10.20

Όρθρος Κυριακής 11/10/20 (Αγίων Πατέρων Ζ΄ Οικ. Συνόδου) - Σύντομο σχήμα


 

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

(11/10/20)

(βασικό σχήμα)

Ἱερεὺς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… ή χωρίς ἱερέα: Δι᾿ εὐχῶν τῶν ἁγίων…

εῦτε, προσκυνήσωμεν… ψαλ. 19, 20)

Τρισάγιο, Σώσον Κύριε…, Ο υψωθείς…, Προστασία φοβερά…

ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (ψαλ. 3, 37, 62, 87, 102, 142)

ΙΕΡΕΑΣ: Ειρηνικά

Θεός Κύριος…

Απολυτίκια: αναστάσιμο (α΄ ήχος),

Δόξα… των Αγίων Πατέρων (πλ. δ΄) καὶ νῦν …ομόηχο θεοτοκίο (πλ.δ΄)

(α΄ στιχολογία: κάθισμα β΄ ψαλ. 9-16)

Καθίσματα μετά την α΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

Προσοχή: στο «και νυν…» λέμε το θεοτοκίο που αντιστοιχεί στο αναστάσιμο απολυτίκιο του α΄ ήχου, διότι παραπάνω είχε αντικατασταθεί από αυτό του ήχου πλ.δ΄ που αντιστοιχούσε στο απολυτίκιο των Αγίων Πατέρων.

(β΄ στιχολογία: κάθισμα γ΄ ψαλ. 17-23)

Καθίσματα μετά την β΄ στιχολογία από οκτώηχο (ή αναστασιματάριο)

(ψάλλεται πολυέλεος αντί του Αμώμου)

Αναστάσιμα Ευλογητάρια

Υπακοή του ήχου, Αναβαθμοί, Προκείμενον

ΙΕΡΕΑΣ: Εωθινό ευαγγέλιο ζ΄ (Ιω. κ΄1-10)

Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι…

Ψάλλεται αντιφωνικώς ο ψαλμός ν΄ (50)

Δόξα… Ταις των Αποστόλων…και νυν…ταις της Θεοτόκου…Ελέησόν με…

Πεντηκοστάριον: Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου…

ΚΑΝΟΝΕΣ: αναστάσιμος και των Αγίων Πατέρων

Στις ενορίες ψάλλονται μόνον οι 2 πρώτες ωδές (α΄και γ΄) των κανόνων, ενώ οι άλλες παραλείπονται (δ΄, ε΄, ς΄,  ζ΄, η΄, θ΄) για λόγους συντομίας. Αυτό δημιουργεί κάποιες βασικές τροποποιήσεις του τυπικού τις οποίες δεν θα αναλύσουμε…

Αναστάσιμο κοντάκιο και οίκος (χύμα)

Μεσώδιο κάθισμα των Πατέρων

(οι ωδές δ΄,ε΄,ς΄ που παραλείπονται)

Κοντάκιο και οίκος των Πατέρων (κανονικά μετά την ς΄ ωδή)

Συναξάριον

(οι ωδές ζ΄,η΄,θ΄ που παραλείπονται)

Απ’ευθείας μετά το Συναξάρι, στις ενορίες:

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ της Θεοτόκου (αυτή την περίοδο) από ωδή α΄ έως η΄

ΩΔΗ Θ΄ (της Θεοτόκου): Μεγαλύνει η ψυχή μου… Την Τιμιωτέραν… κτλ.

Ακολουθεί η θ΄ ωδή των καταβασιών: Άπας γηγενής…

Εξαποστειλάρια

Άγιος Κύριος…

Αναστάσιμο εξαποστειλάριο ζ΄

Εξαποστειλάριο των Πατέρων και Θεοτοκίο

ΑΙΝΟΙ

Πασαπνοάρια (Πάσα πνοή…, Αινείτε…)

(κακώς παραλείπονται οι ενδιάμεσοι στίχοι των ψαλ. 148-149)

4 αναστάσιμα στιχηρά των Αίνων (ήχος α΄)

4 στιχηρά προσόμοια (ήχος πλ.β΄)

Δόξα… Δοξαστικό των Πατέρων

Και νυν… Υπερευλογημένη υπάρχεις...

ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ

Αναστάσιμο τροπάριο: Σήμερον σωτηρία…


βιβλία-πηγές: 

εγκόλπιο αναγνώστου ή Μέγα Ωρολόγιο με μπλε

παρακλητική (ή αναστασιματάριο) με κόκκινο

μηναία με πορτοκαλί

ψαλτήρι με πράσινο


Επιμέλεια ανάρτησης; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.