Ετικέτες

2.2.15

Ενέργειες προ και σκέψεις μετά τις εκλογές

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟ
ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΧΕΔΟΝ 40 % Η ΑΠΟΧΗ
1. Στὴν χώρα μας, τὴν Ἑλλάδα ποὺ γέννησε τὴν Δημοκρατία, τὶς Ἐπιστῆμες, τὴν Φιλοσοφία, τὸν Πολιτισμό, ἡἀποχὴ ἔφθασε τὸ 36,11%. Ἡ ἀποχὴ εἶναι τώρα σχεδὸν τὸ μεγαλύτερο κόμμα.
Αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα δὲν μᾶς τιμᾶ, ἀλλὰ ὑπεύθυνος δὲν εἶναι ὁ Λαός. Ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ πολιτικές τους. Ἔφταιξε καὶ ὁ χειμώνας. Οἱ ἀδικημένοι ἐπέλεξαν νὰ ἀπέχουν. Ἀλλὰ στὶς ἀραιοκατοικημένες περιοχὲς πολλοὶ ἐφοβήθηκαν. Καὶ τώρα λένε : «Δὲν ψήφισα, ψάξτε ἀλλοῦ…».

Ποιοί, ποῦ καὶ γιατὶ φοβήθηκαν νὰ ψηφίσουν ;
Ποιοὶ εἶναι ὑπεύθυνοι γιὰ αὐτό ;
Τὸ 51 % τοῦ λαοῦ τῆς Ἑλλάδος ἀντιπροσωπεύει τὸ 80 % αὐτῶν ποὺ ψήφισαν (δηλαδὴ τὸ 80 % αὐτῶν ποὺ ψήφισαν σήμερα - ἔχοντας 36,11 % ἀποχή - ἰσοῦται μὲ τὸ 51 % τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου).
Συνεπῶς μέχρι τὶς ἑπόμενες ἐκλογὲς μόνον μία Οἰκουμενικὴ Κυβέρνηση μὲ τὸ 80 % τῶν ψηφισάντων μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ κυβερνήσει τὴν χώρα. Γιατὶ στὴ Δημοκρατία μόνον ἡ πλειοψηφία στὸν Λαὸ κυβερνᾶ καὶ ἡ μειοψηφία ἐλέγχει.
Αὐτὴ ἡ «πλειοψηφία» ποὺ προτίμησε τὴν ἀποχὴ ἀσφαλῶς δὲν συμφωνεῖ καθόλου μὲ ὅσα συμβαίνουν
Σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔκαναν ἀποχή, λέμε «ἔχετε δίκαιο», ἀλλὰ περισσότερα θὰ κερδίζαμε ὅλοι, ἄν ψηφίζατε.
Ἄς εὐχηθοῦμε 100 % συμμετοχὴ ὅλων στὶς ἑπόμενες ἐκλογές.

Τὴν 20.1.15 ἀναρτήσαμε τὸ ἄρθρο μας :

Την Κυριακή Ψηφίζουμε ΟΛΟΙ.

Όχι στην αποχή, το λευκό και το άκυρο

καὶ τὸ στείλαμε σὲ χιλιάδες φίλους καὶ συνεργάτες, τονίζοντας τὸ τεράστιο πρόβλημα τῆς ἀποχῆς.
Ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγανάκτηση αὐτῶν ποὺ ψήφισαν, ἔφθασε μέχρι τέτοιο σημεῖο, ὥστε ἀπὸ ἐκδίκηση κατέληξαν νὰ ψηφίζουν ἀκόμη καὶ κόμματα ποὺ μέχρι χθὲς εἰρωνεύονταν καὶ περιθωριοποιοῦσαν.
2. Ἕνα ἄλλο σοβαρὸ θέμα :
Ἡ Ἀττικὴ πρέπει νὰ χωρισθεῖ σὲ 7 διαμερίσματα, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ ἐκλογεῖς νὰ βρίσκουν τὸ δίκαιο τους, καὶ οἱ ἐκλεγόμενοι νὰ ἀφουγκράζωνται τὸν πολίτη.
3. Ἄρα ὑπάρχει τεράστιος χῶρος γιὰ νέες ἰδέες, προβληματισμοὺς καὶ δραστηριότητες, ποὺ τὰ ἀπαιτοῦν οἱ ἀνάγκες, καὶ ἀπαιτοῦν προτεραιότητες π.χ. :
Οἱ ἄνεργοι θέλουν ἐργασία.
* * Ἄμεσες καὶ βραχυπρόθεσμες λύσεις γιὰ μείωση ἀνεργίας
Οἱ ἀνειδίκευτοι θέλουν ἀμειβόμενη ἐκπαίδευση.
* Μηδενισμὸς ἀνειδίκευτων μὲ γενναία ὑποστήριξη ὅλων καὶ μὲ καινοτόμες μεθόδους.
Οἱ ἄστεγοι θέλουν σπίτι.
* * Μηδενισμὸς τῶν ἄστεγων οἰκογενειῶν μὲ φροντίδα τῶν ἁρμοδίων καὶ τῶν ἐθελοντῶν.
Οἰ ἀεργοι ζητοῦν προϋποθέσεις δράσεων.
Οἰ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι δὲν κάνουν μνημόσυνα στὰ δικαιώματά τους.
Μέσα σὲ 4 μῆνες τὸ ἀργότερο ἡ ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς πρέπει νὰ συζητήσει ἀναλυτικά, νὰ λάβει ἀποφάσεις ἐπὶ εἰσηγήσεων, νὰ διδάξει τὸν ΟΑΕΔ μαζὶ μὲ εἰδήμονες, νὰ δημιουργεῖ νέες θέσεις ἐργασίας καὶ νέες ἐπιχειρήσεις σὲ κάθε Δῆμο καὶ σὲ ὁμάδες ὁμόρων Δήμων γιὰ ἐπενδύσεις, μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν μείωση τῆς ἀνεργίας, τὸν μηδενισμὸ τῶν δημοτικῶν φόρων καὶ ἄλλα ὀφέλη.
ΨΗΦΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ἔντονες διαμαρτυρίες (καὶ δίκαιες) ἀκούσθηκαν στὰ ραδιόφωνα ἀπὸ τοὺς ἀπόδημους καὶ τοὺς φοιτητές : «Δὲν μᾶς ἔδωσαν τὸ δικαίωμα ψήφου στοὺς τόπους ποὺ ζοῦμε καὶ σπουδάζουμε». Οἱ εἰδικοὶ λὲν ὅτι τὸ Σύνταγμα δὲν τὸ ἀπαγορεύει, ἀντίθετα ὑπάρχουν καὶ σχετικὲς προβλέψεις. Σὲ ἄλλες χῶρες γίνεται αὐτό. Στὴν Ἑλλάδα λείπει ἡ σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση, ποὺ ἐπείγει.
Ἄν ὅλοι οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ ἀπόδημοι ψήφιζαν καὶ δὲν ὑπῆρχε τὸ «+ 50» ἕδρες στὸ πρῶτο κόμμα, ἡ ἑλληνικὴ νομοθετικὴ ἐξουσία θὰ ἦταν ἀσφαλῶς πολὺ καλύτερη καὶ πιὸ δημιουργική.
«Ὁ νοὼν νοείτω».
«Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω».
«Θού, Κύριε, φυλακὴν τῶ στόματί μου».
Ποιοὶ εὐθύνονται ;
Ἄν ὅλοι στὴ Βουλὴ ἦταν Ὀρθόδοξοι καὶ πιστοί, ἀσφαλῶς θὰ εἴχαμε ἄλλη χώρα τώρα.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ἀποσπάσματα ἀπὸ ἄρθρο μας πρὸ 15 ημερῶν :
Ἕκαστος Ἕλλην καὶ ἑκάστη Ἑλληνίδα ἐπιθυμεῖ στὴ νέα Βουλὴ νὰ εὑρίσκεται συνεργαζόμενη πλειοψηφία γιὰ μία Νέα Νικηφόρα Στρατηγική.
Ἄς σταματήσουν οἱ ἀνταγωνισμοί.
Ἄλλο Ἄμιλλα κὶ ἄλλο ὁ Ἀνταγωνισμός.
«Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς Γῆς»,
«Εἰρήνη Ὑμῖν»
εἴπε ὁ Χριστός.
Τὶ ἄλλο νὰ προσθέσουμε ἡμεῖς ;
Συνεργασία καὶ Διαφάνεια γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία.
Θεωροῦμε χρησιμότατο καὶ ἐπιβεβλημένο νὰ δεσμευθοῦν Βουλευτές, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, πατέρες καὶ μητέρεςγιὰ μία Βουλὴ 200 ἑδρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 185 θὰ ἐκλέγωνται μὲ ἁπλὴ ἀναλογικὴ καὶ οἱ 15 ἕδρες θὰ κατανέμωνται στὰ τρία πρῶτα κόμματα : 7/5/3 ἢ 6/5/4 ἢ ..../..../.....
καὶ ὄχι τὸ «σὺν 50», ποὺ ἀλλοιώνει τὴν βούληση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
Σὲ κάθε περίπτωση τὰ κόμματα, ποὺ ἔχουν ὑποψηφίους σὲ ὅλες τὶς ἐκλογικὲς περιφέρειες καὶ λαμβάνουν ποσοστὸ 1%, πρέπει νὰ ἐκλέγουν δύο Βουλευτές.

26.1.2015
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΗΛ. 210-3254321, Φ. 210-3236978
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.fotgrammi.gr

http://www.fotgrammi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας θα πρέπει να αναφέρονται στη συγκεκριμένη ανάρτηση και να διατυπώνονται κόσμια ακόμα και αν διαφωνείτε.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε ελληνικούς χαρακτήρες.